دوره و شماره: دوره 34، شماره 369، فروردین و اردیبهشت 1395 
مقایسه‌ی تأثیر ترکیب فیبرینوژن سنتتیک و آلبومین با پلاسمای تازه منجمد شده در پیش‌گیری از اختلالات انعقادی جراحی قلب اطفال

صفحه 11-19

سید غلامرضا معصومی؛ حمید بیگدلیان؛ سید مسعود موسویان؛ اصغر رضایی؛ حسین عابدی؛ محسن ضیایی‌فرد