دوره و شماره: دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395 
شیوع ماکروزمی و عوامل مرتبط با آن در تولدهای تک‌ قلویی زنده در استان تهران

صفحه 940-945

سامان معروفی‌زاده؛ رضا عمانی سامانی؛ پیام امینی؛ مهدی سپیدارکیش


بررسی اثر سمیت سلولی عصاره‌ی آناناس بر روی رده‌ی سلول سرطانی پستان 4T1

صفحه 946-951

فرزانه رئیسی؛ الهام رئیسی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ اسفندیار حیدریان؛ محمد امیری؛ مصطفی غلامی