دوره و شماره: دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395 
بررسی تأثیر داروی سیکلوفسفاماید بر میزان بیان ژن TLR2 در موش‌های Balb/c مبتلا به کاندیدیازیس منتشره

صفحه 769-774

حمید مروتی؛ سپیده طلوعی؛ پروین دهقان؛ بهزاد برادران؛ امیر محمدی‌فرد؛ زهرا یوسفی


لایه‌ی اشک در بیماران مایوپ با خشکی متوسط چشم، قبل و بعد از عمل جراحی Photorefractive Keratectomy (PRK)

صفحه 775-779

الهام تنباکویی؛ محمد آقازاده امیری؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبایی؛ محدثه محمدی‌نیا