دوره و شماره: دوره 34، شماره 379، خرداد و تیر 1395 
بررسی توزیع فراوانی Anti-Tissue Transglutaminase IgA در بیماران مبتلا به آلوپسی آره‌آتا

صفحه 381-386

فاطمه مختاری؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ طیبه پنجه‌پور؛ سید محسن حسینی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده


التهاب مزمن خفیف: علل و اثرات آن

صفحه 408-421

فرشته اصغرزاده؛ رضا روزبهانی؛ مجید خزاعی