دوره و شماره: دوره 34، شماره 372، فروردین و اردیبهشت 1395 
بررسی حجم متوسط پلاکت در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی

صفحه 120-125

نظام‌الدین برجیس؛ مهرداد رقاع؛ جلیل خطایی؛ علی مهرابی کوشکی


مقایسه‌ی میزان موفقیت کاشت ابرو در بیماران تاتو شده با بیماران بدون تاتو

صفحه 126-133

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران؛ مسعود بقائی؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی؛ امین عابدینی