دوره و شماره: دوره 34، شماره 382، خرداد و تیر 1395 
ارتباط میان چاقی و اختلال رفلاکس معدی- مروی در بزرگسالان ایرانی

صفحه 496-505

فائزه دهقانی؛ آزاده رضایت؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ حامد دقاق‌زاده؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ پیمان ادیبی


تأثیر پلی‌مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده

صفحه 506-514

ابوالفضل شایان نوش‌آبادی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ مهدی سهرابی؛ محمدعلی دولتی


مقایسه‌ی نتایج و عوارض جراحی پیوند کلیه در دریافت کنندگان پیوند از جسد و اهدا کننده‌ی زنده: تجربه‌ی یک مرکز در ایران

صفحه 521-525

رضا مهدوی زفرقندی؛ مجتبی عاملی؛ حامد معصومی؛ رحیم تقوی؛ محمود توکلی؛ بهنام شکیبا؛ لیلا غلامی مهتاج