مقایسه‌ی نتایج و عوارض جراحی پیوند کلیه در دریافت کنندگان پیوند از جسد و اهدا کننده‌ی زنده: تجربه‌ی یک مرکز در ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 اورولوژیست، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه اورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 اورولوژیست، مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده‌اند که بقای پیوند کلیه از اهدا کننده‌ی زنده نسبت به اهدا کننده‌ی جسد بهتر است؛ در حالی که مطالعات دیگر، عملکرد خوب کلیه‌ی پیوندی و بقای مناسب آن را در اهدا کنندگان جسد ثابت کرده‌اند. این مطالعه، با هدف بررسی مقایسه‌ای بقای کلیه‌ی پیوندی و عوارض جراحی در دو گروه بیماران دریافت کننده از انسان زنده و جسد انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی هم‌گروهی تاریخی، دو گروه بیمار بررسی شدند. گروه یک، شامل 69 بیمار که کلیه‌ی پیوندی را از جسد دریافت کرده بودند و گروه دو، شامل 143 بیمار که از دهنده‌ی زنده کلیه دریافت کرده بودند.یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری در عوارض جراحی بین دو گروه مشاهده نشد. بقای کلیه‌ی پیوندی در گروه یک در پی‌گیری 1، 3 و 4 ساله 99 درصد، 85 درصد و 85 درصد بود و در گروه دو، 99 درصد، 96 درصد و 78 درصد بود. اختلاف معنی‌داری در میزان بقای کلیه‌ی پیوندی در دو گروه مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: دریافت کلیه از دهنده‌ی جسد با بقای خوبی همراه است و عوارض جراحی کمی دارد. همچنین، این مزیت وجود دارد که دیگر اندام‌های جسد برای پیوند استفاده شود. بنا بر این، طبق یافته‌های این مطالعه، دهنده‌ی جسد یک انتخاب بسیار مناسب برای پیوند کلیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Outcome and Surgical Complications between Living and Cadaveric Renal Transplants: A Single Center Experience in Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Mahdavi-Zafarghandi 1
 • Mojtaba Ameli 2
 • Hamed Masoumi 3
 • Rahim Taghavi 1
 • Mahmoud Tavakkoli 4
 • Behnam Shakiba 5
 • Leila Gholami-Mahtaj 6
1 Professor, Department of Urology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
3 Urologist, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Urology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Urologist, Students' Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc Student, Department of Physiology, School of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
چکیده [English]

Background: Studies reported that graft survivals with living kidney donors (LKD) are better than cadaveric kidney donors (CKD), while, other studies confirm good graft function and satisfactory graft survival from CKD. This study sought to compare graft survival after kidney transplantation in patients received kidney from CKD and LKD and their surgical complications in a single center in Iran.Methods: This historical cohort study involved two groups. Group1 included 69 kidney recipients who received their renal transplant from CKD. The group 2 consisted of 143 renal transplant recipients with kidneys coming from LKD.Findings: No significant differences existed in surgical complications between the two groups. Graft survival rates at 1, 3 and 4 years were 99, 85 and 85 percent in group1 and 99, 96 and 78 percent in group2. There was no significant difference in graft survival rates between the two groups.Conclusion: Renal transplant from CKD is associated with good graft survival and low surgical complications. Also, it is possible to transplant other organs from a cadaveric. So, in our experience, CKD may be considered an optimal option for renal transplantation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kidney transplantation
 • Living donors
 • Cadaveric
 1. Mahdavi-Mazdeh M, Heidary Rouchi A, Norouzi S, Aghighi M, Rajolani H, Ahrabi S. Renal replacement therapy in Iran. Urol J 2007; 4(2): 66-70.
 2. Alatab S, Pourmand G. Implication of thymoglobulin in kidney transplant patients: review article. Tehran Univ Med J 2015; 73(8): 545-53. [In Persian].
 3. Granata A, Clementi S, Londrino F, Romano G, Veroux M, Fiorini F, et al. Renal transplant vascular complications: the role of Doppler ultrasound. J Ultrasound 2015; 18(2): 101-7.
 4. Rahnemai-Azar AA, Gilchrist BF, Kayler LK. Independent risk factors for early urologic complications after kidney transplantation. Clin Transplant 2015; 29(5): 403-8.
 5. Davis CL, Delmonico FL. Living-donor kidney transplantation: a review of the current practices for the live donor. J Am Soc Nephrol 2005; 16(7): 2098-110.
 6. Naderi GH, Mehraban D, Kazemeyni SM, Darvishi M, Latif AH. Living or deceased donor kidney transplantation: a comparison of results and survival rates among Iranian patients. Transplant Proc 2009; 41(7): 2772-4.
 7. Chkhotua AB, Klein T, Shabtai E, Yussim A, Bar-Nathan N, Shaharabani E, et al. Kidney transplantation from living-unrelated donors: comparison of outcome with living-related and cadaveric transplants under current immunosuppressive protocols. Urology 2003; 62(6): 1002-6.
 8. Park YH, Min SK, Lee JN, Lee HH, Jung WK, Lee JS, et al. Comparison of survival probabilities for living-unrelated versus cadaveric renal transplant recipients. Transplant Proc 2004; 36(7): 2020-2.
 9. Ghafari A, Taghizade AA, Makhdoomi K, Sepehrvand N, Gasemi-Rad M, Shamspour SZ, et al. Cadaveric renal transplantation: a single-center experience. Transplant Proc 2009; 41(7): 2775-6.
 10. Amukele SA, Belletete B, Samadi AA, Edye M, El-Sabrout R, Butt K, et al. Urologic complications in renal transplant recipients by donor type. J Endourol 2006; 20(10): 771-5.
 11. Gjertson DW, Cecka JM. Living unrelated donor kidney transplantation. Kidney Int 2000; 58(2): 491–9.
 12. Tarantino A. Why should we implement living donation in renal transplantation? Clin Nephrol 2000; 53(4): suppl-63.
 13. Go KW, Teo SM. Comparison of patient survival between various subgroups among renal transplant patients: a single center experience. Transplant Proc 2004; 36(7): 2046-7.