دوره و شماره: دوره 34، شماره 381، خرداد و تیر 1395 
بررسی اثرات دزهای بالای عصاره‌ی هیدروالکلی سیاه‌دانه بر روی حرکت و آپوپتوز اسپرم در مردان نورموزواسپرم

صفحه 470-477

ناهید صادق‌نژاد؛ غلامرضا دشتی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ شکوفه بقازاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور