دوره و شماره: دوره 34، شماره 406، آذر و دی 1395 
بررسی اثر دود حاصل از عصاره‌ی مستقیم عنبرنسارا بر باکتری‌های گرم مثبت Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis

صفحه 1351-1355

اردشیر طالبی؛ ابراهیم حریق؛ الناز دهدشتیان؛ فرزانه امینی؛ مرضیه مشکات