دوره و شماره: دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395 
بررسی ویروس Epstein–Barr در کارسینوم پستان در جمعیتی از زنان ایرانی

صفحه 724-729

مژگان مختاری؛ فائقه‌سادات ناجی؛ محمدامین نجفی؛ منا بحرینی


بررسی نتایج پیش‌گویی معیار Alvarado‎ تغییریافته در تشخیص موارد آپاندیست حاد

صفحه 745-750

مجتبی جواهر زاده؛ بابک ثابت؛ ناصر ملک‌‌‌‌پور علمداری؛ بهرنگ کاظمی‌نژاد؛ نوید نورایی؛ مجتبی مخبر دزفولی