دوره و شماره: دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395 
ارتباط میان مصرف غذای سرخ شده با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی

صفحه 1090-1096

عادله دادخواه؛ نجمه سالک؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ پیمان ادیبی