دوره و شماره: دوره 34، شماره 373، فروردین و اردیبهشت 1395 
تعیین ژنوتایپ گونه‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس موجود در نمونه‌های شیر دام‌های اصفهان به روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

صفحه 175-181

محمد حسین رضائیان؛ سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ فاطمه ریاحی؛ حسینعلی راهدار؛ میثم روزبهانی؛ بهرام نصر اصفهانی