دوره و شماره: دوره 34، شماره 386، مرداد و شهریور 1395 
بررسی سطح سرمی OX40 در بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا در مقایسه با افراد سالم

صفحه 657-662

پریا علی دادیانی؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ وحید شایگان‌نژاد