دوره و شماره: دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395 
تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس‌های DFNB40 و DFNB48 در خانواده‌هایی با ناشنوایی غیر سندرمی مغلوب اتوزومی از استان‌های غربی کشور

صفحه 214-220

اعظم پوراحمدیان؛ محمدامین طباطبایی‌فر؛ سمیه رئیسی؛ پریا علی‌پور؛ نجمه فتاحی؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری