بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال‌های 93-1392

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: Paratracheal air cysts (PACs) ضایعات کیستیک حاوی هوا می‌باشند که اغلب در قسمت فوقانی سمت راست تراشه در ورودی قفسه‌ی سینه قرار گرفته‌اند. اگر چه این ضایعات، به طور معمول بدون علامت هستند، اما گاهی عوارضی نظیر سرفه‌ی مزمن، سختی اینتوباسیون و فلج راجعه‌ی عصب حنجره‌ای سمت راست ایجاد می‌کنند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی و خصوصیات این ضایعه با بررسی تصاویر Multidetector computed tomography (MDCT) بود.روش‌ها: در این مطالعه، 1054 تصویر از قفسه‌ی سینه بیماران مراجعه کننده به بخش MDCT بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 93-1392 بررسی گردید. معیارهای خروج، شامل وجود ضایعه‌ی تومورال تراشه، ضایعات مادرزادی تراشه، سابقه‌ی عمل جراحی قفسه‌ی سینه بر روی تراشه و سابقه‌ی تراکئوستومی یا تراکئال تیوب بود. PACs از نظر تعداد، اندازه و وجود ارتباط قابل مشاهده با تراشه ارزیابی شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران نیز جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: از 1054 بیمار بررسی شده، 112 نفر (6/10 درصد) دارای PAC بودند. تعداد کیست مشاهده شده، در 103 نفر (92 درصد) یک عدد و در 9 نفر (8 درصد) دو عدد بود. میانگین سن بیماران مورد مطالعه، 2/17 ± 2/53 سال با دامنه‌ی 91-6 سال بود. 533 نفر (6/50 درصد) از بیماران، مرد و 521 نفر (4/49 درصد) زن بودند. میانگین اندازه‌ی کیست 72/2 ± 89/3 میلی‌متر با دامنه‌ی 1/13-0/1 میلی‌متر بود. همچنین، 43 مورد (4/38 درصد) از کیست‌ها، با برونش رابطه داشتند. اندازه‌ی کیست در 86 نفر (76 درصد) کمتر از 5 میلی‌متر، در 21 نفر (20 درصد) بین 10-5 میلی‌متر و در 5 نفر (4 درصد) بیش از 10 میلی‌متر بود. کیست‌های دارای رابطه با برونش، اندازه‌ی بزرگ‌تری داشتند (010/0 = P).نتیجه‌گیری: PAC یک یافته‌ی شایع در CT scan قفسه‌ی سینه می‌باشد که به طور معمول، در مکان قابل پیش‌بینی مشاهده می‌شود. پاتوژنز این کیست‌ها، تا به حال به طور دقیق شناخته نشده است، اما دیده شدن این کیست‌ها در سنین بالا، می‌تواند مطرح کننده‌ی این باشد که این کیست‌ها می‌توانند هم مادرزادی و هم اکتسابی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paratracheal Air Cyst Frequency in Patients Referred to Multidetector Computed Tomography (MDCT) Unit of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in 2012-2013

نویسندگان [English]

 • Mehdi Karami 1
 • Hossein Mahdian 2
 • Mohammad Momeni 3
1 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Paratracheal air cysts (PACs) are extraluminal collections of air mostly located adjacent to the right of the trachea at the level of the thoracic inlet. Although, PACs are usually asymptomatic, the lesions do occasionally cause complications such as chronic cough, difficult intubation, and right-sided recurrent laryngeal nerve palsy. The purpose of the present study was to demonstrate the appearance and prevalence of PACs through retrospective review of multidetector computed tomography (MDCT) of the chest.Methods: In a cross sectional study, a total of 1054 chest MDCT scans of patients that referred to MDCT unit of Alzahra hospital in Isfahan, Iran, from 2012 to 2013 were reviewed. Exclusion criteria were history of thoracic surgery, history of tracheostomy or tracheal intubation and presence of tracheal lesions. PACs were evaluated for size and the presence of visible communication with the trachea. Patient demographics, age and sex were also collected.Findings: Of the 1054 patients evaluated, 112 (10.6%) of them had PACs. 103 (92%) patients had one PAC, and 9(8%) had two PACs. Age of the patients ranged from 6 to 91 years. In 43 (38.4%) of the patients, a direct communication with the trachea was seen. Sizes of the PACs ranged from 1 mm to 13.1 mm with mean ± SD 3.89 ± 2.72 mm. PACs were < 5 mm, 5-10 mm, and > 10 mm, in 86 (76%), 21 (20%), and 5 (4%) of the patients, respectively. PACs which had communication with trachea, were significantly larger than the cysts without communication (P = 0.01).Conclusion: PAC is a common finding on CT examinations of the chest that occur in an expectable location. The exact pathogenesis of PAC is unclear but presence of these cysts in a wide age range may suggest congenital and acquired causes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paratracheal air cyst
 • Multidetector computed tomography (MDCT) Unit, Frequency
 1. Cheng HM, Chang PY, Chiang KH, Huang HW, Lee CC. Prevalence and characteristics of paratracheal air cysts and their association with emphysema in a general population. Eur J Radiol 2012; 81(10): 2673-7.
 2. Haghi Z, Towhidi M, Fattahi H, Lari SM. Right paratracheal air cyst (tracheal diverticulum). Respir Care 2009; 54(10): 1409-11.
 3. Kim JS, Kim AY, Yoon Y. Paratracheal air cysts using low-dose screening chest computed tomography: Clinical significance and imaging findings. Jpn J Radiol 2011; 29(9): 644-8.
 4. Goo JM, Im JG, Ahn JM, Moon WK, Chung JW, Park JH, et al. Right paratracheal air cysts in the thoracic inlet: clinical and radiologic significance. AJR Am J Roentgenol 1999; 173(1): 65-70.
 5. Soto-Hurtado EJ, Penuela-Ruiz L, Rivera-Sanchez I, Torres-Jimenez J. Tracheal diverticulum: A review of the literature. Lung 2006; 184(6): 303-7.
 6. Buterbaugh JE, Erly WK. Paratracheal air cysts: A common finding on routine CT examinations of the cervical spine and neck that may mimic pneumomediastinum in patients with traumatic injuries. AJNR Am J Neuroradiol 2008; 29(6): 1218-21.
 7. Djamouri F, Le Pimpec BF, Pheulpin G, Grignet JP, Carnot F, Riquet M. Air-filled cysts of tracheal origin: nosological problems and actual frequency. Rev Mal Respir 2002; 19(4): 523-6. [In French].