دوره و شماره: دوره 34، شماره 391، مرداد و شهریور 1395 
بررسی کمی حساسیت کنتراست در بهبود حدت بینایی و کاهش ابیراهی‌های اپتیک

صفحه 817-822

سهیل نبوی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ علیرضا ورد؛ سهیل محمدپور