مقایسه‌ی دز دریافتی تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای مسؤول تزریق و تصویربرداری در اسکن قلب

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیشتر مواد پرتوزای مصرفی در پزشکی هسته‌ای، گامازا هستند و گاما دارای برد به نسبت زیادی می‌باشد. بنابراین، تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای، در معرض پرتوگیری خارجی می‌باشند. هدف از انجام این مطالعه، تخمین دز دریافتی تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای در زمان تزریق رادیوداروی MIBI-99mTC (Tc-99m 2 methoxy-isobutyl-isonitrile) و زمان تصویربرداری اسکن قلب بود.روش‌ها: این مطالعه، بر روی تکنولوژیست پزشکی هسته‌ای در بیمارستان چمران انجام گرفت. این بررسی به کمک دزیمتر جیبی دیجیتالی که توسط سازمان انرژی اتمی کالیبره گردیده بود انجام شد. دزیمتر، در حالت دز بر حسب میکروسیورت قرار داده شد. دزیمتری در هنگام تزریق رادیوداروی MIBI-99mTC به بیمار و هنگام تصویربرداری از بیمار انجام گرفت. داده‌ها پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel آنالیز گردید.یافته‌ها: میزان دز دریافتی تکنولوژیست‌ها در هنگام تزریق MIBI-99mTC و تصویربرداری اسکن قلب به ترتیب 073/0 ± 360/0 و 070/0 ± 240/0 میکروسیورت به ازای هر اسکن قلب بود.نتیجه‌گیری: مقادیر دز دریافتی، تطابق خوبی با سایر مطالعات داشت. دز دریافتی تکنولوژیست مسؤول تزریق رادیودارو، 30 درصد بیشتر از تکنولوژیست مسؤول تصویربرداری از بیمار بود. بنابراین، نیاز به چرخش شیفت‌های کاری تکنولوژیست‌ها ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Nuclear-Medicine-Technologist Absorb Dose in Myocardial Perfusion Scan between Responsible for Injection and Imaging

نویسندگان [English]

 • Ahmad Shanei 1
 • Samira Rezvani 2
 • Masoud Moslehi 1
1 Assistant Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Msc Student, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Most radioactive materials used in nuclear medicine are gamma emitter. Gamma range is relatively high, so the nuclear medicine technologists are exposed to external exposure by gamma. This study aimed to estimate nuclear medicine technologist dose at the time of injection of radiotracer 99mTC-MIBI and time of patients heart scan.Methods: This survey was done on nuclear medicine technologist in Chamran Hospital, Isfahan, Iran. Received dose was measured with digital pocket dosimeter that was calibrated by Iranian Atomic Energy Agency. Dosimeter measured the dose while it was on collective dose with microsievert unit. Data were analysed with SPSS and Excel software.Findings: The technologist received more dose during injection of 99mTC-MIBI and myocardial perfusion imaging (MPI), 0.36 ± 0.073, 0.24 ± 0.07 microsievert per patient scan, respectively.Conclusion: The results of this study were in good agreement with other studies. According to this result, technologist who is responsible for injection received 30% more than who is responsible for imaging; so rotation shift for technologists is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Received dose
 • Nuclear medicine technologists
 • Myocardial perfusion scan
 • 99mTc-MIBI
 1. Hasford F, Owusu-Banahene J, Amoako JK, Otoo F, Darko EO, Emi-Reynolds G, et al. Assessment of annual whole-body occupational radiation exposure in medical practice in Ghana (2000-09). Radiat Prot Dosimetry 2012; 149(4): 431-7.
 2. Khan FM, Gibbons JP. Khan's the physics of radiation therapy. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
 3. Ahasan MM. Assessment of radiation dose in nuclear medicine hot lab. Iran J Radiat Res 2004; 2(2): 75-8.
 4. Bayram T, Yilmaz AH, Demir M, Sonmez B. Radiation dose to technologists per nuclear medicine examination and estimation of annual dose. J Nucl Med Technol 2011; 39(1): 55-9.
 5. Dash A, Chakravarty R, Ram R, Pillai KT, Yadav YY, Wagh DN, et al. Development of a 99Mo/99mTc generator using alumina microspheres for industrial radiotracer applications. Appl Radiat Isot 2012; 70(1): 51-8.
 6. Fatima A, Hussain T, Perveen S, Mubashir A, Noreen H. Radiation exposure to nuclear medicine technologists during different diagnostic techniques. J Basic Appl Sci 2011; 9: 187-9.
 7. Leide-Svegborn S. External radiation exposure of personnel in nuclear medicine from 18F, 99mTC and 131I with special reference to fingers, eyes and thyroid. Radiat Prot Dosimetry 2012; 149(2): 196-206.
 8. Renaud L, Blanchette J. Radiological impact of diagnostic nuclear medicine technology on the QUEBEC population [Online]. [cited 1989]; Available from: URL:
 9. http://www.irpa.net/irpa8/cdrom/VOL.1/M1_40.PDF
 10. Chiesa C, De Sanctis V, Crippa F, Schiavini M, Fraigola CE, Bogni A, et al. Radiation dose to technicians per nuclear medicine procedure: comparison between technetium-99m, gallium-67, and iodine-131 radiotracers and fluorine-18 fluorodeoxyglucose. Eur J Nucl Med 1997; 24(11): 1380-9.
 11. Duvall WL, Wijetunga MN, Klein TM, Razzouk L, Godbold J, Croft LB, et al. The prognosis of a normal stress-only Tc-99m myocardial perfusion imaging study. J Nucl Cardiol 2010; 17(3): 370-7.
 12. Kristensen J, Mortensen UM, Nielsen SS, Maeng M, Kaltoft A, Nielsen TT, et al. Myocardial perfusion imaging with 99mTc sestamibi early after reperfusion reliably reflects infarct size reduction by ischaemic preconditioning in an experimental porcine model. Nucl Med Commun 2004; 25(5): 495-500.