مقایسه‌ی‌ یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی قبل و بعد از عمل جراحی فتق دیسک کمری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بعد از عمل فتق دیسک کمری، بسیاری از بیماران از دردهای ‌ی رنج می‌برند که تشخیص علت درد، به طور معمول مشکل است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین ارزش یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی در تعیین علت درد بعد از عمل فتق دیسک کمری به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در سال 1394، 30 بیمار مبتلا به هرنی دیسک منفرد انتخاب شدند و در قبل و 4 هفته بعد از عمل جراحی دیسک کمر، تحت روش‌های الکترودیاگنوستیک و الکترومیلوگرافی قرار گرفتند. در نهایت، یافته‌های قبل و بعد از عمل مقایسه شدند.یافته‌ها: در بعد از عمل، پارامتر تأخیر در هر دو سمت چپ و راست، به طور معنی‌دار کاهش یافت و پارامترهای دامنه و سرعت در هر دو سمت راست و چپ افزایش معنی‌داری داشت. چهار پارامتر موج تیز مثبت، دامنه، مدت و موج پلی‌فازیک بالقوه فعال در عضله‌ی آنتی‌تیبیالیس و گلوتئوس ماکسیموس در بعد از عمل کاهش معنی‌داری داشت، اما درصد کاهش رکروتمان معنی‌دار نبود. هر پنج پارامتر پیش‌گفته، در عضلات گاستروکنیموس، واستوس مدیالیس و اندام، Progressive supranuclear palsy (PSP) کاهش معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: روش‌های الکترودیاگنوستیک و الکترومیلوگرافی، می‌تواند درگیری ریشه‌های عصبی را در قبل و بعد از عمل نشان دهد. از این رو، در بیمارانی که در بعد از عمل دیسککتومی از وجود یا عود درد کمر شاکی هستند، جهت تعیین درگیری و فشار بر روی ریشه‌های اعصاب نخاعی، می‌توان از این روش بهره گرفت و منشأ وجود درد را در این بیماران تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Results of Lower Extremity Electro Diagnostic Findings before and after Lumbar Disc Herniation Surgery

نویسندگان [English]

 • Said Abrishamkar 1
 • Mostafa Bagheri 2
 • Majid Ghasemi 3
1 Professor, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the results of lower extremity electrodiagnostic findings before and after lumbar disc herniation surgery.Methods: In a clinical trial study during 2015-2016, 30 patients with single disk herniation and lumbar disc surgery were selected and electromyogram (EMG) and nerve conduction velocity (NCV) test were done for them before and 4 weeks after the surgery; findings of before and after operation were compared.Findings: Latency parameter on both, the left and right lower limbs decreased significantly. In contrast, amplitude and velocity parameters increased in both right and left lower limbs. The velocity amplitude significantly increased in both right and left lower limbs. Four parameters, positive sharp wave, and amplitude, duration and potential of polyphasic wave in gluteus maximus and antetibialis muscles significantly decreased after the surgery; but, the percent of recruitment reduction in these muscles was not significant. All these five parameters in the gastrocnemius and vastus medialis muscles and also limb progressive supranuclear palsy (PSP) significantly decreased.Conclusion: Electerodiagnostic and electromyography findings can show nerve roots engagement in pre- and post-operation periods; and therefore, discectomy in patients with postoperative pain or discomfort caused by the presence or recurrence of neurologic involvement complain, to determine the involvement and pressure on the spinal nerve roots, can be used this method to determine the source of pain in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disc herniation
 • Electro diagnostic
 • Discectomy
 1. Battie MC, Videman T, Parent E. Lumbar disc degeneration: Epidemiology and genetic influences. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29(23): 2679-90.
 2. Suk KS, Lee HM, Moon SH, Kim NH. Recurrent lumbar disc herniation: results of operative management. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26(6): 672-6.
 3. Brodke DS, Ritter SM. Nonsurgical management of low back pain and lumbar disk degeneration. Instr Course Lect 2005; 54: 279-86.
 4. Gary K. Electromyographic kinesiology. In: Robertson DGE, Editor. Research methods in biomechanics. Champaign, IL: Human Kinetics; 2004.
 5. Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD, Skinner JS, Hanscom B, Tosteson AN, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT) observational cohort. JAMA 2006; 296(20): 2451-9.
 6. Glenn JS, Yaker J, Guyer RD, Ohnmeiss DD. Anterior discectomy and total disc replacement for three patients with multiple recurrent lumbar disc herniations. Spine J 2011; 11(9): e1-e6.
 7. den Boer JJ, Oostendorp RA, Beems T, Munneke M, Oerlemans M, Evers AW. A systematic review of bio-psychosocial risk factors for an unfavourable outcome after lumbar disc surgery. Eur Spine J 2006; 15(5): 527-36.
 8. Wong M, Tavazzi L. Effect of drug therapy for heart failure on quality of life. J Clin Hypertens (Greenwich) 2004; 6(5): 256-61.
 9. Jansson KA, Nemeth G, Granath F, Jonsson B, Blomqvist P. Health-related quality of life in patients before and after surgery for a herniated lumbar disc. J Bone Joint Surg Br 2005; 87(7): 959-64.
 10. van Rijn JC, Klemetso N, Reitsma JB, Bossuyt PM, Hulsmans FJ, Peul WC, et al. Observer variation in the evaluation of lumbar herniated discs and root compression: spiral CT compared with MRI. Br J Radiol 2006; 79(941): 372-7.
 11. Imoto K, Takebayashi T, Kanaya K, Kawaguchi S, Katahira G, Yamashita T. Quantitative analysis of sensory functions after lumbar discectomy using current perception threshold testing. Eur Spine J 2007; 16(7): 971-5.
 12. Berger E. Late postoperative results in 1000 work related lumbar spine conditions. Surg Neurol 2000; 54(2): 101-6.
 13. Botelho SY. Comparison of simultaneously recorded electrical and mechanical activity in myasthenia gravis patients and in partially curarized normal humans. Am J Med 1955; 19(5): 693-6.
 14. Falck B, Nykvist F, Hurme M, Alaranta H. Prognostic value of EMG in patients with lumbar disc herniation--a five year follow up. Electromyogr Clin Neurophysiol 1993; 33(1): 19-26.