دوره و شماره: دوره 34، شماره 371، فروردین و اردیبهشت 1395 
درمان هیپر پلازی جلدی لنفوئیدی با ریتوکسیماب: گزارش 4 مورد

صفحه 114-119

مرضیه متین؛ علی اصیلیان؛ سمانه مظفرپور؛ الهه هفت برادران