بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis‏ ‏مراجعه کننده به بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1392

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه داخلی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: Multiple sclerosis MS)) و هیپوتیروئیدی (Hypothyroidism)، دو بیماری شایع در جامعه می‌باشد که برخی مطالعات همراهی بین این دو بیماری را مورد بررسی قرار داده و به این فرضیه دست یافته‌اند که شاید بین این دو بیماری ارتباطی وجود دارد، اما پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه کافی نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین میزان شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS بود.روش‌ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه را بیماران مبتلا به MS که به کلینیک MS بیمارستان مذکور مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. نمونه‌ها تحت آزمایش‌های تیروئیدی قرار گرفتند و شیوع هیپوتیروئیدی در آنان تعیین گردید.یافته‌ها: طی یک سال مطالعه، 726 بیمار مبتلا به MS مورد بررسی قرار گرفتند که دو نفر آن‌ها به علت اختلال به هیپرتیروئیدی، از مطالعه خارج شدند. از مجموع 724 بیمار، 586 نفر (9/80 درصد) زن و 138 نفر (1/19 درصد) مرد بودند. تعداد بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی، 50 نفر بود و بدین ترتیب، شیوع هیپوتیروئیدی 9/6 درصد برآورد گردید.نتیجه‌گیری: شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS (9/6 درصد) نسبت به جامعه‌ی سالم (0/2 درصد) بیشتر است. بنابراین، لازم است بیماران مبتلا به MS از نظر ابتلا به اختلالات تیروئیدی مورد بررسی و درمان قرار گیرند و شاید درمان هیپوتیروئیدی، در نتیجه‌گیری درمان MS آنان نیز مؤثر باشد. ضمن این که توصیه می‌گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Hypothyroidism among Patients with Multiple Sclerosis Referred to Multiple Sclerosis Clinic of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, During 2013-2014

نویسندگان [English]

 • Masoud Etemadifar 1
 • Fatemeh Sadeghi 2
1 Professor, Department of Neurology. School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Multiple Sclerosis (MS) and Hypothyroidism are the two most common diseases in community and their co-morbidity were reported by some of studies and based on a hypothesis there is a relationship between MS and hypothyroidism. So the aim of this study was to determine the prevalence rate of hypothyroidism among patients with MS.Methods: In this cross sectional study, all patients with MS who referred to MS clinic of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, were examined for thyroid hormones and prevalence of hypothyroidism was determined.Findings: In this study 726 patients with MS were studied and 2 patients suffered from hyper-thyroidism and were excluded. Of 724 patients with MS, 586 (70.9%) were female and 138 (19.1%) were male. The number of patients with hypothyroidism were 50 and prevalence of the hypothyroidism was 6.9%.Conclusion: Prevalence of hypothyroidism in patients with MS is higher than the general population (6.9% VS 2%). Thus, all patients with MS must be studied for thyroid disorders. Also more study must be done to determine of the relation between MS and hypothyroidism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple sclerosis (MS)
 • Hypothyroidism
 • Prevalence
 1. Benito-Leon J, Martinez-Martin P. Health-related quality of life in multiple sclerosis. Neurologia 2003; 18(4): 210-7. [In Spanish].
 2. Aminoff MJ. Aminoff's neurology and general medicine. 5th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2014. p. 918-29.
 3. Soltanzadeh A. Neurologic and muscles diseases. 1st ed. Tehran, Iran: Soltanzadeh; 1995.p. 30-49. [In Persian].
 4. Murphy N, Confavreux C, Haas J, Konig N, Roullet E, Sailer M, et al. Quality of life in multiple sclerosis in France, Germany, and the United Kingdom. Cost of Multiple Sclerosis Study Group. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998; 65(4): 460-6.
 5. Aronson KJ. Quality of life among persons with multiple sclerosis and their caregivers. Neurology 1997; 48(1): 74-80.
 6. Robert H, Hasla A. Disorders of the thyroid gland. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BMD, Zitelli BJ, Davis HW, editors. Nelson textbook of pediatrics.18th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 2316-26.
 7. Mikati MA, Tarabay H, Khalil A, Rahi AC, El Banna D, Najjar S. Risk factors for development of subclinical hypothyroidism during valproic acid therapy. J Pediatr 2007; 151(2): 178-81.
 8. Barone D, Khelemsky S, Hercules D, Barone K. Prevalence of thyroid disease in a multiple sclerosis clinic cohort. Neurology 2014; 82(10 Suppl): 170.
 9. Karni A, Abramsky O. Association of MS with thyroid disorders. Neurology 1999; 53(4): 883-5.
 10. Petek-Balci B, Yayla V, Ozer F. Multiple sclerosis and Hashimoto thyroiditis: two cases. Neurologist 2005; 11(5): 301-4.
 11. D'Intino G, Lorenzini L, Fernandez M, Taglioni A, Perretta G, Del Vecchio G, et al. Triiodothyronine administration ameliorates the demyelination/remyelination ratio in a non-human primate model of multiple sclerosis by correcting tissue hypothyroidism. J Neuroendocrinol 2011; 23(9): 778-90.
 12. Niederwieser G, Buchinger W, Bonelli RM, Berghold A, Reisecker F, Koltringer P, et al. Prevalence of autoimmune thyroiditis and non-immune thyroid disease in multiple sclerosis. J Neurol 2003; 250(6): 672-5.
 13. Sloka JS, Phillips PW, Stefanelli M, Joyce C. Co-occurrence of autoimmune thyroid disease in a multiple sclerosis cohort. J Autoimmune Dis 2005; 2: 9.
 14. Samadpour R, Gharagozli K. Comorbidity of autoimmune thyroid diseases and multiple sclerosis among patients who reffered to Loghman hospital [PhD Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2009. [In Persian].