تعدیل مصرف مواد غذایی و کاهش ابتلا به سرطان پستان: یک پژوهش مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دفتر تحقیقات و فن‌آوری دانشجویان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه تغذیه‌ی بالینی، دانشکده‌ی علوم تغذیه و صنایع غذایی و مرکز تحقیقات تغذیه، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین سرطان زنان در جهان محسوب می‌شود و از ابعاد مختلف می‌تواند فرد مبتلا، خانواده و جامعه را درگیر کند و بار اقتصادی قابل توجهی را بر سیستم بهداشتی و جوامع تحمیل نماید. برخی عوامل خطر بروز سرطان پستان قابل تغییر و گروهی غیر قابل تغییر می‌باشند. همواره راه‌های پیشگیری به سوی عواملی معطوف می‌شود که دستخوش تغییر هستند و در این میان می‌توان به نوع مواد غذایی اشاره کرد. در مطالعه‌ی مروری حاضر، ارتباط میان نوع تغذیه با سرطان پستان زنان بررسی گردید.روش‌ها: در ابتدا با استفاده از کلید واژه‌های مرتبط با مواد غذایی و سرطان پستان، جستجو در منابع انگلیسی و فارسی زبان در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر علمی انجام گرفت و نتایج به مقالات منتشر شده از سال 2000 تا 2015 محدود گردید. سپس جستجوی دستی بر روی طرح‌های تحقیقاتی و کتاب‌های مرجع انجام شد.یافته‌ها: از 503 مقاله‌ی به دست آمده، ۱۱۹ مطالعه ارتباط میان مصرف مواد مختلف غذایی و سرطان پستان را مورد بررسی قرار داده بودند و از میان آن‌ها، ۴۸ مقاله مورد استفاده قرار گرفت. بیشتر یافته‌ها حاکی از آن بود که نوع مصرف مواد غذایی، در بروز سرطان پستان تأثیر دارد و اصلاح رژیم غذایی، می‌تواند بروز سرطان پستان را کاهش دهد.نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع روزافزون سرطان پستان در جهان و تأثیر مصرف مواد غذایی مختلف بر آن، پیشنهاد می‌شود که در سیاست‌گذاری‌های جهانی و ملی، الگوی مواد غذایی مناسب با تأکید بر کاهش سرطان پستان زنان مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of Food Consumption, Reduction of Breast Cancer: A Review Study

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Hajifoghaha 1
 • Parvin Mirmiran 2
 • Shiva Alizadeh 1
1 PhD Student, Student Research Office, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Technology AND Nutrition Research Center, Institute of Endocrinology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Breast cancer can involve patients, family and community from different dimensions and imposes significant economic burden on the health system and communities. Several risk factors for breast cancer are stated from which some are modifiable. Prevention is always focused towards factors that are changing including nutrients types. This review study investigates the relationship between diet and breast cancer in women.Methods: First, English and Persian language documents were searched based on keywords associated with food consumption and breast cancer. The results were limited to published articles from 2000 to 2015. The manual search was done on research projects and textbooks.Findings: Of 503 obtained articles, 119 were studied which related to various food consumption and breast cancer and only 48 articles were used in this study. In general, most findings suggest that food intake and dietary modification can reduce the incidence of breast cancer.Conclusion: Regarding the increasing prevalence of breast cancer in the world and the effects of food on it, appropriate nutrition patterns with emphasis on reducing breast cancer are recommend and considered in global and national policy and planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food habits
 • Women
 • Breast Cancer
 • Diet
 1. Haghighat S, Akbari ME, Ghaffari S, Yavari P. Health expenditure in initial diagnostic and treatment approach to non-metastatic breast cancer in Iran. Iran J Breast Dis 2013; 6 (2): 14-25. [In Persian].
 2. Ganz PA. Psychological and social aspects of breast cancer. Oncology (Williston Park) 2008; 22(6): 642-6, 650.
 3. Yabroff KR, Lund J, Kepka D, Mariotto A. Economic burden of cancer in the United States: estimates, projections, and future research. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2011; 20(10): 2006-14.
 4. Mahmoodian F, Shekarkhand N. Strategic training methods regarding the physicians and nurses' clinical relationships with the patients suffering from cancer. Sadra Med Sci J 2013; 2(1): 89-102. [In Persian].
 5. World Health Organization. Breast cancer: prevention and control [Online]. [cited 2016]; Available from:
 6. http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/
 7. Naghibi SA, Shojaizadeh D, Yazdani Cherati J, Montazeri A. Breast cancer preventive behaviors among Iranian women: a systematic review. Payesh Health Monit 2015; 14(2): 181-91. [In Persian].
 8. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015; 65(2): 87-108.
 9. Reyhani Z, Mosaddegh F, Nayyeri H, Tarkesh N. The relationship between Isoflavone intake from soy consumption and breast Cancer in Isfahanian women. Iran J Breast Dis 2011; 4 (3): 44-6. [In Persian].
 10. Dalfardi B. The dramatic story of breast cancer in Iran: a reflection of the dangerous lifestyles from the glamorous West. Eur J Cancer 2015; 51(1): 121-3.
 11. Karimi Z, Houshiar-rad A, Mirzayi H, Rashidkhani B. Dietary patterns and breast cancer among women. Iran J Endocrinol Metab 2012; 14(1): 53-62. [In Persian].
 12. Mohagheghi MA, Mosavi-Jarrahi A. Review of cancer registration and cancer data in Iran, a historical prospect. Asian Pac J Cancer Prev 2010; 11(4): 1155-7.
 13. World Health Organization. Cancer country profiles 2014. Iran (Islamic Republic of) [online]. Available from: http://www.who.int/cancer/country-profiles/ irn_en.pdf
 14. Sadjadi A, Nouraie M, Ghorbani A, Alimohammadian M, Malekzadeh R. Epidemiology of breast cancer in the Islamic Republic of Iran: first results from a population-based cancer registry. East Mediterr Health J 2009; 15(6): 1426-31.
 15. Harirchi I, Karbakhsh M, Kashefi A, Momtahen AJ. Breast cancer in Iran: results of a multi-center study. Asian Pac J Cancer Prev 2004; 5(1): 24-7.
 16. World Health Organization. Global strategyon diet, physical activity and health. Geneva, Switzerlan: WHO; 2004.
 17. Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R, Herzig A, Michaelson JS, Shih YC, et al. Breast cancer screening for women at average risk: 2015 Guideline Update from the American Cancer Society. JAMA 2015; 314(15): 1599-614.
 18. Toosi M, Hemati S, Mohammadianpanah M. Breast cancer in pregnancy. J Isfahan Med Sch 2015; 33(347):1380-90. [In Persian].
 19. Shariatzadeh SMA, Hamta A, Soleimani M, Darvishi S. Comparison of the cytotoxicity of aqueous and ethanolic extracts of saffron (Crocus sativus L) with paclitaxel as a chemotherapy drug in breast cancer cell line (4T1). J Zanjan Univ Med Sci 2014; 22(94): 83-95. [In Persian].
 20. Tavakkolian L, Bonyadi F, Malekzadeh E. The investigation of factors associated with breast cancer screening among Kazeroon women aged 20-65 in 2013. Nursing Journal of Vulnerable 2015; 1(1): 17-31. [In Persian].
 21. Fung TT, Hu FB, Holmes MD, Rosner BA, Hunter DJ, Colditz GA, et al. Dietary patterns and the risk of postmenopausal breast cancer. Int J Cancer 2005; 116(1): 116-21.
 22. Tahergorabi Z, Moodi M, Mesbahzadeh B. Breast Cancer: A preventable disease. J Birjand Univ Med Sci 2014; 21(2): 126-41. [In Persian].
 23. Jamshidi NaeeniY, Davoodi H, Esmaeili S. Effects of vitamin D on risk of breast cancer. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 7(4): 53-62. [In Persian].
 24. Ligibel J. Obesity and breast cancer. Oncology (Williston Park) 2011; 25(11): 994-1000.
 25. Kim MK, Sasaki S, Sasazuki S, Tsugane S. Prospective study of three major dietary patterns and risk of gastric cancer in Japan. Int J Cancer 2004; 110(3): 435-42.
 26. Kim MK, Sasaki S, Otani T, Tsugane S. Dietary patterns and subsequent colorectal cancer risk by subsite: a prospective cohort study. Int J Cancer 2005; 115(5): 790-8.
 27. Wakai K, Tamakoshi K, Date C, Fukui M, Suzuki S, Lin Y, et al. Dietary intakes of fat and fatty acids and risk of breast cancer: a prospective study in Japan. Cancer Sci 2005; 96(9): 590-9.
 28. Lof M, Sandin S, Lagiou P, Hilakivi-Clarke L, Trichopoulos D, Adami HO, et al. Dietary fat and breast cancer risk in the Swedish women's lifestyle and health cohort. Br J Cancer 2007; 97(11): 1570-6.
 29. Brennan SF, Cantwell MM, Cardwell CR, Velentzis LS, Woodside JV. Dietary patterns and breast cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2010; 91(5): 1294-302.
 30. Key TJ, Allen NE, Spencer EA, Travis RC. The effect of diet on risk of cancer. Lancet 2002; 360(9336): 861-8.
 31. BC Cancer Agency. A Nutrition Guide for women with breast cancer 2012 [Online]. [cited 2016 Mar 30]; Available from:
 32. http://www.bccancer.bc.ca/patient-and-public-info-site/Documents/Breast_Cancer_Nutrition_ebooklet_Nov_2012.pdf
 33. World Health Organization, Regional Committee for the Eastern Mediterranean. Strategy for cancer prevention and control in the Eastern Mediterranean Region [Online]. [cited 2009 Jul]; Available from: URL: http://applications.emro.who.int/docs/EM_RC56_4_en.pdf
 34. Yip CH, Smith RA, Anderson BO, Miller AB, Thomas DB, Ang ES, et al. Guideline implementation for breast healthcare in low- and middle-income countries: early detection resource allocation. Cancer 2008; 113(8 Suppl): 2244-56.
 35. Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption and body mass index: an inverse relationship. Int J Obes (Lond ) 2005; 29(1): 115-21.
 36. Reyhani M, Fahami F, Mosharaf S, Tarkesh N. The relationship between the amount of dairy products and animal proteins consumption and breast cancer in Isfahani women. J Zanjan Univ Med Sci 2012; 20(81): 45-54. [In Persian].
 37. Edefonti V, Decarli A, La VC, Bosetti C, Randi G, Franceschi S, et al. Nutrient dietary patterns and the risk of breast and ovarian cancers. Int J Cancer 2008; 122(3): 609-13.
 38. Zang J, Shen M, Du S, Chen T, Zou S. The association between dairy intake and breast cancer in western and asian populations: a systematic review and meta-analysis. J Breast Cancer 2015; 18(4): 313-22.
 39. Agurs-Collins T, Rosenberg L, Makambi K, Palmer JR, Adams-Campbell L. Dietary patterns and breast cancer risk in women participating in the Black Women's Health Study. Am J Clin Nutr 2009; 90(3): 621-8.
 40. Rock CL, Demark-Wahnefried W. Nutrition and survival after the diagnosis of breast cancer: a review of the evidence. J Clin Oncol 2002; 20(15): 3302-16.
 41. Potentas E, Witkowska AM, Zujko ME. Mediterranean diet for breast cancer prevention and treatment in postmenopausal women. Prz Menopauzalny 2015; 14(4): 247-53.
 42. Shirlina NG, Vilms EA, Stasenko VL. Nutrition as a possible risk factor for breast cancer. Gig Sanit 2015; 94(8): 48-52. [In Russian].
 43. Hirko KA, Willett WC, Hankinson SE, Rosner BA, Beck AH, Tamimi RM, et al. Healthy dietary patterns and risk of breast cancer by molecular subtype. Breast Cancer Res Treat 2016; 155(3): 579-88.
 44. Kooshki A, Akbarzad R. Assessment of dairy products, dietary calcium and vitamin D Intake in patients with breast cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(101): 13-8. [In Persian].
 45. Ghorbani A, Ghezelbash S, Ghezelbash S. Diet and the prevention and treatment of breast cancer. Proceedings of the 9th International Congress of Breast Cancer; 2014 Feb 26-28; Tehran, Iran.
 46. Reyhani M, Mosaddeq F, Nayeri H, Tarkesh N. The relationship between isoflavone intake from soy consumption and breast cancer in Isfahanian women. Iran J Breast Dis 2011; 4(3): 44-6. [In Persian].
 47. Kimiagar M, Hejazi E. Soy, soy isoflavones and breast cancer risk. Pejouhandeh 2011; 16(2): 52-8. [In Persian].
 48. Hosainzadegan H, Ezzetpor B, Abdollahpor F, Motamedy M, Rashidipor M. Study of cytotoxic activity of olive and green tea extracts on breast tumor cell line. J Ardabil Univ Med Sci 2010; 10(4): 287-94. [In Persian].
 49. Park Y, Brinton LA, Subar AF, Hollenbeck A, Schatzkin A. Dietary fiber intake and risk of breast cancer in postmenopausal women: the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. Am J Clin Nutr 2009; 90(3): 664-71.
 50. Amani F, Kazemnejad A, Habibi R, Hajizadeh E. Pattern of mortality trend in Iran during 1970-2009. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 12(4): 85-90. [In Persian].
 51. Razmara L, Hekmat KH, Talaiezadeh AH, Tahmasebi M, Karandish M. Relationship between fish consumption and decreased breast cancer risk. Jundishapur Sci Med J 2010; 9(3): 307-16. [In Persian].
 52. Rezaeiian F, Rashidkhani B, Mirzaei HR, Akbari E, Foroutan Ghaznavi M, Shadman Z, et al. Association between folate intake and breast cancer risk among Tehrani women: a case-control study. Iran J Nutr Sci Food Technol 2012; 6(4): 21-31. [In Persian].
 53. Harris HR, Bergkvist L, Wolk A. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat 2012; 134(3): 1269-77.
 54. Tavakkol Afshari J, Moheghi N, Brook A. Ethanolic extract cytotoxic effect of zingiber afficinale in breast cancer (MCF7) Cell Line. Armaghane-Danesh 2010; 15(2): 115-24. [In Persian].
 55. Rose P, Huang Q, Ong CN, Whiteman M. Broccoli and watercress suppress matrix metalloproteinase-9 activity and invasiveness of human MDA-MB-231 breast cancer cells. Toxicol Appl Pharmacol 2005; 209(2): 105-13.
 56. Torabi P, Abdollahi Z, Minaei M, Zarei M, Maani S, Sadegh Ghotbabadi F, et al. Collection of nutrition education for health teams in Family Physician Program. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education of Iran; 2013. [In Persian].
 57. Mirmiran P, Sherafat-Kazemzadeh R, Jalali-Farahani S, Azizi F. Childhood obesity in the Middle East: a review. East Mediterr Health J 2010; 16(9): 1009-17.
 58. Abdi F, Atarodi Z, Mirmiran P, Esteki T. Surveying global and Iranian food consumption patterns: a review of the literature. J Fasa Univ Med Sci 2015; 5(2): 159-67. [In Persian].
 59. Mirmiran P, Mohammadi-Nasrabadi F, Omidvar N, Hosseini-Esfahani F, Hamayeli-Mehrabani H, Mehrabi Y, et al. Nutritional knowledge, attitude and practice of Tehranian adults and their relation to serum lipid and lipoproteins: Tehran lipid and glucose study. Ann Nutr Metab 2010; 56(3): 233-40.