ارتباط میان مصرف غذای سرخ شده با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات امنیت غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات کاربردی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات کاربردی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یبوست، یک اختلال شایع است که بر کیفیت زندگی بیمار اثر می‌گذارد. یافته‌های مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف غذای سرخ شده و یبوست متفاوت هستند. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی این ارتباط در بزرگ‌سالان ایرانی بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 4517 بزرگ‌سال، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی عادات و رفتارهای غذایی، بر اساس میزان مصرف غذای سرخ شده به چهار دسته‌ی «هرگز»، «3-1 بار در هفته»، «6-4 بار در هفته» و «هر روز» تقسیم شدند. شیوع یبوست و یبوست عملکردی و اجزای آن با توجه به معیارهای III ROME مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: شیوع یبوست و یبوست عملکردی 5/33 و 3/15 درصد بود. با تعدیل عوامل مخدوشگر، افرادی که 6-4 بار در هفته غذای سرخ شده مصرف می‌کردند، نسبت به افرادی که هرگز غذای سرخ کردنی مصرف نمی‌کردند، خطر کمتری برای ابتلا به یبوست عملکردی داشتند (99/0-45/0 :CI 95 درصد، 67/0 = OR). پس از تعدیل برای فیبر مصرفی این ارتباط از حالت معنی‌داری خارج شد. با این وجود، مصرف غذای سرخ شده در زنان احتمال «احساس دفع ناکامل» و «دفع مدفوع کمتر از 3 بار در هفته» را به میزان 36 درصد (79/1-02/1 :CI 95 درصد، 36/1 = OR) و 159 درصد (71/6-00/1 :CI 95 درصد، 59/2 = OR) افزایش می‌داد. همچنین، مصرف غذای سرخ کردنی، تکرر و شدت این دو جزء یبوست عملکردی را افزایش می‌داد.نتیجه‌گیری: ارتباط معنی‌داری بین مصرف غذای سرخ کردنی و خطر یبوست عملکردی مشاهده نشد، اما مصرف غذای سرخ شده احتمال تکرر و شدت بعضی از اجزای یبوست عملکردی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association of Fried Foods Consumption with Constipation and Functional Constipation in Iranian Adults

نویسندگان [English]

 • Adeleh Dadkhah 1
 • Najmeh Salek 1
 • Parvaneh Saneei 2
 • Ammar Hassanzadeh-Keshteli 3
 • Ahmad Esmaillzadeh 4
 • Peyman Adibi 5
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Food Security Research Center AND Student Research Committee, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Food Security Research Center AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The linkage between consumption of fried foods and constipation was less studied. We aimed to assess the relationship between fried foods intake with constipation and functional constipation and its components in a large group of Iranian adults.Methods: In this cross-sectional study on 4517 adults, fried foods intake was assessed using an eating-behavior questionnaire. Subjects were classified into four categories based on their fried foods intake: "never", "1-3 times per week", "4-6 times per week" and "every day". The prevalence of functional constipation and its components was defined according to Rome III criteria.Findings: The prevalence of functional constipation and constipation among study population was 15.3% and 33.5%, respectively. After adjustment for potential confounding factors, individuals who ate 4 to 6 meals of fried foods per week had lower odds ratios for functional constipation (OR: 0.67; 95% CI: 0.45-0.99), in comparison to those in the lowest category of fried food intake; more adjustment for dietary fiber intake disappeared this association. However, fried foods intake raised the risk of "sensation of incomplete evacuation" and "fewer than three defecations per week" by 36% (OR: 1.36; 95% CI: 1.02-1.79) and 159% (OR: 2.59; 95% CI: 1.00-6.71) in females as well as frequency and severity of these symptoms in whole population.Conclusion: There was no significant association between fried foods intake and odds ratios for functional constipation. However, fried foods intake raised frequency and severity of some components of functional constipation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constipation
 • Functional constipation
 • Fried foods
 1. Talley NJ. Definitions, epidemiology, and impact of chronic constipation. Rev Gastroenterol Disord 2004; 4(Suppl 2): S3-S10.
 2. Higgins PD, Johanson JF. Epidemiology of constipation in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol 2004; 99(4): 750-9.
 3. Pourhoseingholi MA, Kaboli SA, Pourhoseingholi A, Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Mansoori BK, et al. Obesity and functional constipation; a community-based study in Iran. J Gastrointestin Liver Dis 2009; 18(2): 151-5.
 4. Chang JY, Locke GR, Schleck CD, Zinsmeister AR, Talley NJ. Risk factors for chronic constipation and a possible role of analgesics. Neurogastroenterol Motil 2007; 19(11): 905-11.
 5. Iraji N, Keshteli AH, Sadeghpour S, Daneshpajouhnejad P, Fazel M, Adibi P. Constipation in Iran: SEPAHAN Systematic Review No. 5. Int J Prev Med 2012; 3(Suppl 1): S34-S41.
 6. Dennison C, Prasad M, Lloyd A, Bhattacharyya SK, Dhawan R, Coyne K. The health-related quality of life and economic burden of constipation. Pharmacoeconomics 2005; 23(5): 461-76.
 7. Sanchez MI, Bercik P. Epidemiology and burden of chronic constipation. Can J Gastroenterol 2011; 25(Suppl B): 11B-5B.
 8. Kaboli SA, Pourhoseingholi MA, Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Habibi M, Pourhoseingholi A, et al. Factors associated with functional constipation in Iranian adults: a population-based study. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2010; 3(2): 83-90.
 9. Wald A, Scarpignato C, Kamm MA, Mueller-Lissner S, Helfrich I, Schuijt C, et al. The burden of constipation on quality of life: results of a multinational survey. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26(2): 227-36.
 10. Camilleri M, Lee JS, Viramontes B, Bharucha AE, Tangalos EG. Insights into the pathophysiology and mechanisms of constipation, irritable bowel syndrome, and diverticulosis in older people. J Am Geriatr Soc 2000; 48(9): 1142-50.
 11. Costa ML, Oliveira JN, Tahan S, Morais MB. Overweight and constipation in adolescents. BMC Gastroenterol 2011; 11: 40.
 12. Khatri PK, Ali AD, Alzadjali N, Bhagia G, Khaliqdina SJ, Aziz S. Frequency of functional constipation in 3 different populations and its causative factors. J Pak Med Assoc 2011; 61(11): 1149-52.
 13. Nakaji S, Tokunaga S, Sakamoto J, Todate M, Shimoyama T, Umeda T, et al. Relationship between lifestyle factors and defecation in a Japanese population. Eur J Nutr 2002; 41(6): 244-8.
 14. Morais MB, Vitolo MR, Aguirre AN, Fagundes-Neto U. Measurement of low dietary fiber intake as a risk factor for chronic constipation in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 29(2): 132-5.
 15. Ghoshal UC. Review of pathogenesis and management of constipation. Trop Gastroenterol 2007; 28(3): 91-5.
 16. Campbell AJ, Busby WJ, Horwath CC. Factors associated with constipation in a community based sample of people aged 70 years and over. J Epidemiol Community Health 1993; 47(1): 23-6.
 17. Zhou H, Yao M, Cheng GY, Chen YP, Li DG. Prevalence and associated factors of functional gastrointestinal disorders and bowel habits in Chinese adolescents: a school-based study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011; 53(2): 168-73.
 18. Zhou H, LiI DG, Song YY, Zhong CH, Hu Y, Xu XX, et al. Risk factors of functional constipation in adolescents in China. J Clin Pediatr 2008; 2: 014.
 19. Xiong SY, Sun XM, Huang XL. Risk factors of functional constipation in school children. Chinese J Child Health Care 2011; 7: 646-8.
 20. Chang LL, Lin YC, Lo TC, Chen MC, Kuo HW. Understanding the Lifestyle Correlates with Chronic Constipation and Self-Rated Health. Food Nutr Sci 2015; 6(4): 391-8.
 21. Sujatha B, Velayutham DR, Deivamani N, Bavanandam S. Normal bowel pattern in children and dietary and other precipitating factors in functional constipation. J Clin Diagn Res 2015; 9(6): SC12-SC15.
 22. Adibi P, Hassanzadeh Keshteli A, Esmaillzadeh A, Afshar H, Roohafza H, Bagherian-Sararoudi R, et al. The study on the epidemiology of psychological, alimentary health and nutrition (SEPAHAN): Overview of methodology. J Res Med Sci 2012; 17(Spec 2): S291-S297.
 23. Sorouri M, Pourhoseingholi MA, Vahedi M, Safaee A, Moghimi-Dehkordi B, Pourhoseingholi A, et al. Functional bowel disorders in Iranian population using Rome III criteria. Saudi J Gastroenterol 2010; 16(3): 154-60.
 24. Kellow JE, Delvaux M, Azpiroz F, Camilleri M, Quigley EM, Thompson DG. Principles of applied neurogastroenterology: physiology/motility-sensation. Gut 1999; 45(Suppl 2): II17-II24.
 25. Tam YH, Li AM, So HK, Shit KY, Pang KK, Wong YS, et al. Socioenvironmental factors associated with constipation in Hong Kong children and Rome III criteria. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 55(1): 56-61.