بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های عامل پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش‌های‌ مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP یا Ventilator associated pneumonia)، شایع‌ترین عفونت در بخش‌های مراقبت‌های ویژه می‌باشد که موارد زیادی از آن‌، به آنتی‌بیوتیک‌های رایج در درمان، پاسخ نمی‌دهند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی پاتوژن‌های شایع در VAP و بررسی عوامل خطر مقاومت چند دارویی در بخش‌ مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان، به عنوان یک بخش فوق تخصصی ارجاعی سطح سوم در استان، به انجام رسید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی 196 بیمار مبتلا به VAP، که در سال 1393 در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری شده بودند، مورد مطالعه قرار‌گرفت. به منظور تعیین پاتوژن‌های شایع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها، نتایج کشت ترشحات برونکوآلوئولار این بیماران بررسی شد. پاتوژن‌های عامل در دو گروه با و بدون مقاومت چند دارویی تقسیم‌بندی شدند و برخی عوامل دموگرافیک و عوامل خطر مقاومت بین دو گروه مقایسه شد.یافته‌ها: از 196 بیمار مورد بررسی، 63 مورد مبتلا به پنومونی زودرس و 133 مورد مبتلا به نوع دیررس بودند. فراوانی پاتوژن‌های مقاوم به چند دارو بین دو گروه زودرس و دیررس، تفاوت معنی‌داری نداشت. در مقایسه‌ی دو گروه با و بدون مقاومت چند دارویی، تفاوت معنی‌داری از نظر سن، جنس، نقص ایمنی، مدت بستری و مصرف آنتی‌بیوتیک، مشاهده نشد. شایع‌ترین جرم‌های هر دو نوع زودرس و دیررس Acintobacter baumannii (4/40 درصد) و Klebsiella pneumoniae (8/31 درصد) بودند و کمترین میزان مقاومت این دو باکتری، مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های Colistin و Amikacin بود.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌‌ها بیشتر تحت تأثیر شرایط محلی است که مطالعه در آن انجام می‌شود. با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به شیوع زیاد و رو به افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی، اقداماتی از قبیل تهیه‌ی نمونه جهت کشت قبل از تجویز آنتی‌بیوتیک و شروع درمان تجربی بر اساس فراوانی پاتوژن‌های عامل و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها و همچنین، پرهیز از تجویز بدون اندیکاسیون آنتی‌بیوتیک‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Antibiotic Resistance Pattern of Ventilator-Associated Pneumonia in Intensive Care Units of Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Babak Alikiaii 1
 • Omid Aghadavoudi 2
 • Nasim Emami 3
1 Assistant Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the most common infection in intensive care units (ICUs) which in most of cases is resistant to regular antibiotics. This study aimed to identify the antibiotic-resistance pattern of common pathogens in ventilator-associated pneumonia and risk factors of multi-drug resistance (MDR) in ICUs of Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Iran.Methods: In this cross-sectional study, files of 196 patients with ventilator-associated pneumonia, which were hospitalized in ICUs of Alzahra teaching hospital from March 2014 to March 2015, were reviewed. To identify the common pathogens and related antibiotic-resistance pattern, reports of bronchoalveolar fluid culture were used. Pathogens were divided to multi-drug and non-multi-drug resistance groups and the groups were compared for some demographic and resistance risk factors.Findings: From 196 cases, 63 were early pneumonia and 133 were delayed. Number of multi-drug resistance pathogens showed no significant differences between the early and delayed pneumonia. Multi-drug and non-multi-drug resistance groups were compared for age, sex, immune deficiency, duration of hospitalization, and previous antibiotic therapy; and there were no significant differences. The most common pathogens for both early and delayed pneumonia were Acinetobacter baumannii (40.4%) and Klebsiella pneumoniae (31.8%) and minimum resistance among these bacteria was against colistin and amikacin.Conclusion: Resistance to antibiotics is most affected by situational conditions. Considering this point and increasing prevalence of antibiotic resistance, it is necessary to do some actions such as preparing culture sample before antibiotic therapy, empirical treatment based on common pathogens and their resistance rate, and avoiding antibiotic therapy without indication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ventilator-associated pneumonia
 • Antibiotic Resistance
 • Intensive Care Unit
 1. El-Khatib MF, Zeineldine S, Ayoub C, Husari A, Bou-Khalil PK. Critical care clinicians' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia. Am J Crit Care 2010; 19(3): 272-6.
 2. Mandell LA, Wunderink R. Pneumonia. In: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012.
 3. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171(4): 388-416.
 4. Kollef MH, Hamilton CW, Ernst FR. Economic impact of ventilator-associated pneumonia in a large matched cohort. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33(3): 250-6.
 5. Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, Thornsberry C, Friedland IR, Sahm DF. Surveillance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii from hospitalized patients in the United States, 1998 to 2001. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47(5): 1681-8.
 6. Igumbor E, Gwanzura L, Chirara M, Obi C, Muza D. Antibiotic sensitivity and plasmid profiles of Pseudomonas aeruginosa. Cent Afr J Med 2000; 46(11): 296-300.
 7. Kollef MH, Shorr A, Tabak YP, Gupta V, Liu LZ, Johannes RS. Epidemiology and outcomes of health-care-associated pneumonia: results from a large US database of culture-positive pneumonia. Chest 2005; 128(6): 3854-62.
 8. Nair GB, Niederman MS. Ventilator-associated pneumonia: present understanding and ongoing debates. Intensive Care Med 2015; 41(1): 34-48.
 9. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect 2012; 18(3): 268-81.
 10. Mitra S, Saha R, Datta P, Sarkar M. Ventilator-associated pneumonia: Its incidence, the risk factor and drug resistance pattern in a tertiary care hospital. Sahel Med J 2015; 18(2): 57-60.
 11. Chittawatanarat K, Jaipakdee W, Chotirosniramit N, Chandacham K, Jirapongcharoenlap T. Microbiology, resistance patterns, and risk factors of mortality in ventilator-associated bacterial pneumonia in a Northern Thai tertiary-care university based general surgical intensive care unit. Infect Drug Resist 2014; 7: 203-10.
 12. Afkhamzadeh A, Lahoorpour F, Delpisheh A, Janmardi R. Incidence of ventilator- associated pneumonia (VAP) and bacterial resistance pattern in adult patients hospitalised at the intensive care unit of Besat Hospital in Sanandaj. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2011; 16(1): 20-6. [In Persian].
 13. Shajari GR, Khorshidi A, Moosavi GA. Bacterial isolation and antibiotic resistance of nosocomial pneumonia in hospitalaized patients - Kashan, Iran. Hormozgan Med J 2009; 13(1): 197-205. [In Persian].