بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عوارض تنفسی در دو روش لوله‌گذاری داخل تراشه و گذاشتن Laryngeal Mask Airway در نوزادان کاندیدای جراحی فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارورز، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ماسک حنجره‌ای (LMA یا Laryngeal mask airway) جایگزین مفیدی برای لوله‌ی تراشه جهت نگهداری راه هوایی در بیماران تحت بیهوشی عمومی می‌باشد که استفاده از آن در حال افزایش می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عوارض تنفسی در دو روش لوله‌گذاری داخل تراشه و گذاشتن LMA در نوزادان کاندیدای جراحی فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه، 88 نوزاد که تحت عمل هرنیورافی قرار می‌گرفتند، به دو گروه 44 تایی تقسیم شده، برای یک گروه لوله تراشه برای نگهداری راه هوایی و در گروه دیگر ماسک حنجره‌ای استفاده شد. میانگین اشباع اکسیژن خون شریانی (SpO2)، میانگین CO2 انتهای بازدمی (ETCO2) و تعداد ضربان قلب و فشار متوسط شریانی در طول عمل و در ریکاوری با یکدیگر مقایسه و مدت زمان اقامت در ریکاوری در دو گروه ثبت شد. عوارض تنفسی شامل افت اکسیژن خون و لارنگواسپاسم و برونکواسپاسم و یا جابه‌جا شدن و خارج شدن اتفاقی لوله تراشه و ماسک حنجره‌ای هم در دو گروه با یکدیگر مقایسه ‌شد.یافته‌ها: میانگین فشار متوسط شریانی و ضربان قلب در دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت. میانگین اشباع اکسیژن خون شریانی در گروه ماسک حنجره‌ای کمتر و میانگین CO2 انتهای بازدمی در گروه ماسک حنجره‌ای به صورت معنی‌داری بیشتر بود (05/0 > P). مدت زمان اقامت در ریکاوری و عوارض تنفسی در گروه ماسک حنجره‌ای به شکل معنی‌داری بیشتر بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و با بررسی سایر متون پیشنهاد می‌شود، برای نگهداری راه هوایی در نوزادان از لوله تراشه به جای ماسک حنجره‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Respiratory Complications between Endotracheal Intubation and Laryngeal Mask Airway (LMA) in Neonates Undergoing Inguinal Herniorrhaphy under General Anesthesia

نویسندگان [English]

 • Amir Shafa 1
 • Golnaz Zare 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Intern, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: There is growing use of laryngeal mask airway (LMA) as an alternative for endotracheal intubation, in maintaining airway in patients undergoing general anesthesia. However, there are not sufficient studies to compare advantages and side effects between laryngeal mask airway and endotracheal intubation in neonates.Methods: A total of 88 neonates undergoing inguinal herniorrhaphy were allocated to two groups of 44. In one group, the airway was maintained through laryngeal mask airway, and through endotracheal intubation in the other. Peripheral capillary oxygen saturation (SpO2), end-tidal carbon dioxide (ETCO2), heart rate, mean arterial blood pressure and recovery time were recorded and compared between the two groups. Respiratory complications including decreased O2 saturation, laryngospasm, bronchospasm, tube displacement and removal were recorded and compared, too.Findings: Mean arterial blood pressure and heart rate were not significantly different between the two groups. SpO2 was significantly lower and ETCO2 was significantly higher in laryngeal mask airway group (P < 0.05). Recovery time and respiratory complications were significantly higher in laryngeal mask airway group, too (P < 0.05).Conclusion: Our findings support the use of endotracheal intubation versus laryngeal mask airway in neonates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intubation
 • Laryngeal mask
 • Newborn
 1. Zhu XY, Lin BC, Zhang QS, Ye HM, Yu RJ. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011; 82(11): 1405-9.
 2. Lopez-Gil M, Brimacombe J, Alvarez M. Safety and efficacy of the laryngeal mask airway. A prospective survey of 1400 children. Anaesthesia 1996; 51(10): 969-72.
 3. Kim MS, Lee JH, Han SW, Im YJ, Kang HJ, Lee JR. A randomized comparison of the i-gel with the self-pressurized air-Q intubating laryngeal airway in children. Paediatr Anaesth 2015; 25(4): 405-12.
 4. Xiao W, Deng X. The minimum alveolar concentration of enflurane for laryngeal mask airway extubation in deeply anesthetized children. Anesth Analg 2001; 92(1): 72-5.
 5. Yu SH, Beirne OR. Laryngeal mask airways have a lower risk of airway complications compared with endotracheal intubation: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(10): 2359-76.
 6. Sethi S, Ghai B, Bansal D, Ram J. Effective dose 50 of desflurane for laryngeal mask airway removal in anaesthetized children in cataract surgeries with subtenon block. Saudi J Anaesth 2015; 9(1): 27-32.
 7. Mathis MR, Haydar B, Taylor EL, Morris M, Malviya SV, Christensen RE, et al. Failure of the laryngeal mask airway Unique and Classic in the pediatric surgical patient: a study of clinical predictors and outcomes. Anesthesiology 2013; 119(6): 1284-95.
 8. Goldmann K. Supraglottic airways in infants and children. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2013; 48(4): 246-50. [In German].
 9. Gao P, Yan M. Observational study of complications connected with the use of the laryngeal mask airway and sevoflurane anesthesia in children. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2013; 93(33): 2677-9. [In Chinese].
 10. von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Schwab C, Sims C, Johnson C, Habre W. Laryngeal mask airway is associated with an increased incidence of adverse respiratory events in children with recent upper respiratory tract infections. Anesthesiology 2007; 107(5): 714-9.
 11. Ozdamar D, Guvenc BH, Toker K, Solak M, Ekingen G. Comparison of the effect of LMA and ETT on ventilation and intragastric pressure in pediatric laparoscopic procedures. Minerva Anestesiol 2010; 76(8): 592-9.
 12. Suppiah RK, Rajan S, Paul J, Kumar L. Respiratory and hemodynamic outcomes following exchange extubation with laryngeal mask airway as compared to traditional awake extubation. Anesth Essays Res 2016; 10(2): 212-7.
 13. Asida SM, Ahmed SS. Ease of insertion of the laryngeal mask airway in pediatric surgical patients: Predictors of failure and outcome. Saudi J Anaesth 2016; 10(3): 295-300.
 14. Karisik M. Simple, timely, safely? Laryngeal mask and pediatric airway. Acta Clin Croat 2016; 55(Suppl 1): 55-61.