بررسی حجم متوسط پلاکت در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ناشنوایی، به علت سرعت رخداد آن، با بروز واکنش‌های روحی- روانی شدید بیمار، همراه می‌باشد. در بیش از 90 درصد موارد، علت ناشنوایی ناگهانی ایدیوپاتیک است، اما به تازگی، برخی مطالعات ارتباط معنی‌داری بین برخی متغیرهای زیستی و بروز ناشنوایی ناگهانی پیدا کرده‌اند که افزایش حجم پلاکت، یکی از این عوامل است، اما نتایج مطالعات کافی و مطابق هم نیستند. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میانگین سطح پلاکت خون در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی در قبل و بعد از درمان انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی در سال 1392 در بیمارستان کاشانی اصفهان، 55 بیمار مبتلا به ناشنوایی ناگهانی و 55 فرد عادی انتخاب شدند و سطح پلاکت، Mean platelete volume (MPV)، Wight blood cell (WBC) و Red blood cell (RBC) آن‌ها، با 55 نفر از گروه شاهد که فاقد بیماری بودند، مقایسه گردید.یافته‌ها: بیماران مبتلا به ناشنوایی ‏ناگهانی از میانگین سطح پلاکت بالاتری نسبت به گروه شاهد برخوردار بودند. همچنین، سطح MPV و هماتوکریت در گروه بیمار، به طور معنی‌داری بالاتر بود، اما اختلاف معنی‌داری بین سطح WBC و RBC در دو گروه مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: بالا بودن پلاکت و MPV و هماتوکریت، از عوامل احتمالی مؤثر در بروز ناشنوایی ‏ناگهانی می‌باشند و ضمن توصیه به بررسی سطح این عوامل در بیماران مبتلا به ناشنوایی ‏ناگهانی و تلاش در جهت تعدیل سطح آن‌ها، پیشنهاد می‌گردد مطالعات گسترده‌تری در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد این بیماری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Mean Platelet Volume among Patients with Sudden Sensorineural Hearing Loss

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Mehrdad Rogha 2
 • Jalil Khataie 3
 • Ali Mehrabi-Koushki 4
1 Professor, Department of Otolaringology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Otolaringology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) refers to the condition in which sudden hearing loss happens and mostly occurs when waking in the morning and is followed by progressive hearing loss within 12 hours or less. SSNHL due to rapid accordance is comorbid to psychological reaction in about 90% of patients. Although SSNHL is idiopathic, some studies show a relation between platelet volume and this disease. The aim of this study was to compare the platelet volume between patients with SSNHL patients and a control group.Methods: In a case control study, during 2012-2013, 55 patients with SSNHL and 55 healthy persons were selected and serum level of mean platelete volume (MPV), wight blood cell (WBC), red blood cell (RBC) and platelet was compared between the two groups.Findings: The mean of MPV in the case and control group was 8.93 ± 0.96 and 9.55 ± 0.99 and the difference between the two groups was statistically significant (P < 0.001). Also, the level of WBC and RBC in case groups was higher than the control groups (P > 0.050).Conclusion: According to the results of this study, the high level of platelet, MPV and hematocrit probably have an effect on SSNHL, which should be mediated. However, another study with a larger sample size is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL)
 • Platelete
 • Mean platelete volume (MPV)
 • Hematocrit
 1. Tamhankar M, Solomon D. Acute hearing loss. Curr Treat Options Neurol 2004; 6(1): 55-65.
 2. Mosnier I, Stepanian A, Baron G, Bodenez C, Robier A, Meyer B, et al. Cardiovascular and thromboembolic risk factors in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: A case-control study. Audiol Neurootol 2011; 16(1): 55-66.
 3. Ohinata Y, Makimoto K, Kawakami M, Haginomori SI, Araki M, Takahashi H. Blood viscosity and plasma viscosity in patients with sudden deafness. Acta Oto-Laryngologica 1994; 114(6): 601-7.
 4. Suckfull M, Wimmer C, Reichel O, Mees K, Schorn K. Hyperfibrinogenemia as a risk factor for sudden hearing loss. Otol Neurotol 2002; 23(3): 309-11.
 5. Braverman I, Ben DJ, Shupak A. MTHFR polymorphism: associated intralabyrinthine hemorrhage. Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 141(4): 541-2.
 6. Yildiz Z, Ulu A, Incesulu A, Ozkaptan Y, Akar N. The importance of thrombotic risk factors in the development of idiopathic sudden hearing loss. Clin Appl Thromb Hemost 2008; 14(3): 356-9.
 7. Capaccio P, Ottaviani F, Cuccarini V, Bottero A, Schindler A, Cesana BM, et al. Genetic and acquired prothrombotic risk factors and sudden hearing loss. Laryngoscope 2007; 117(3): 547-51.
 8. Gorur K, Tuncer U, Eskandari G, Ozcan C, Unal M, Ozsahinoglu C. The role of factor V Leiden and prothrombin G20210A mutations in sudden sensorineural hearing loss. Otol Neurotol 2005; 26(4): 599-601.
 9. Mercier E, Quere I, Chabert R, Lallemant JG, Daures JP, Berlan J, et al. The 20210A allele of the prothrombin gene is an independent risk factor for perception deafness in patients with venous thromboembolic antecedents. Blood 1999; 93(9): 3150-2.
 10. Capaccio P, Cuccarini V, Ottaviani F, Fracchiolla NS, Bossi A, Pignataro L. Prothrombotic gene mutations in patients with sudden sensorineural hearing loss and cardiovascular thrombotic disease. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118(3): 205-10.
 11. Ulu S, Ulu MS, Ahsen A, Yucedag F, Aycicek A, Celik S. Increased levels of mean platelet volume: a possible relationship with idiopathic sudden hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; 270(11): 2875-8.