بررسی سطح خونی الکل در مصدومین ترافیکی مراجعه کننده به دو بیمارستان منطقه‌ای تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه طب اورژانس، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: حوادث ترافیکی مرتبط با الکل، هر ساله موجب هزاران مورد مرگ و آسیب‌های شدید در سراسر دنیا می‌گردد. در جوامع غربی، حوادث ترافیکی قاتل شماره‌ی یک افراد 34-5 ساله می‌باشد و الکل، در 45 درصد تصادفات مرگبار دخالت دارد. شناسایی الکلیسم یا صدمات مرتبط با الکل در مصدومین ترافیکی، به طور نظری می‌تواند به پیش‌گیری از مشکلات مرتبط با الکل کمک نماید. در این مطالعه، سطح خونی الکل در مصدومین ترافیکی مراجعه کننده به دو بیمارستان ارجاعی ترومای تهران اندازه‌گیری شد.روش‌ها: در 4 شیفت 12 ساعته در هر هفته (که براساس جدول اعداد تصادفی معین گردید)، نمونه‌گیری تا سقف 200 مصدوم بالغ مراجعه کننده طی 4 ساعت بعد از وقوع حادثه انجام شد و نمونه‌ها در آزمایشگاه مرجع از نظر وجود و میزان سطح خونی الکل مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: از مجموع 200 مصدوم تحت مطالعه، 174 نفر مرد و 26 نفر زن بودند. سطح خونی الکل در 19 نفر (18 مرد و یک زن) مثبت بود. میانگین ± انحراف معیار سطح خونی الکل در این افراد، 3/25 ± 2/29 میلی‌گرم در دسی‌لیتر  بود. میانگین ± انحراف معیار فاصله‌ی زمانی بین تصادف تا اخذ نمونه 9/51 ± 5/85 دقیقه بود.نتیجه‌گیری: در مقایسه با مطالعات مشابه خارجی، شیوع سطح خونی الکل مثبت در این مطالعه پایین‌تر بود که احتمال می‌رود به دلیل تقیدات مذهبی و محدودیت‌های شدیدتر قانونی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blood Alcohol Level in Victims of Motor Vehicle Accident Presented to Two Regional Hospitals in Tehran, Iran

نویسنده [English]

 • Ramin Parvizrad
Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background: Alcohol related motor vehicle accidents results in thousands deaths and severe morbidity around the world annually. Motor vehicle accidents are the first killer of 5- to 34-years old population and alcohol has a role in 45% of fatal crashes in western societies. Theoretically, identification of alcoholism or alcohol related injuries may help to prevent alcohol related problems. This study conducted to determine the blood alcohol level (BAL) of victims of motor vehicle accidents presented to two Tehran trauma referral hospitals.Methods: In four 12-hour clinical shifts per week, two hundred adult victims of motor vehicle accidents who presented within 4 hours of accidents were sampled. The samples have been tested for BAL at a reference laboratory.Findings: Of 200 patients, 174 were male and 26 were female. Blood alcohol level was positive in 19 patients (18 males and 1 female). The mean ± SD blood alcohol level was 29.2 ± 25.3 mg/dL and the mean ± SD time of accident till sampling was 80.5 ± 51.9 minutes.Conclusion: The prevalence of positive alcohol level in this study was lower than counterpart studies reported from western societies, possibly due to religious values and more strict legal limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood alcohol level
 • Ethanol
 • Accidents
 1. Smith PF, Remington PL. The epidemiology of drinking and driving: results from the Behavioral Risk Factor Surveillance System, 1986. Behavioral Risk Factor Surveillance Group. Health Educ Q 1989; 16(3): 345-58.
 2. Cydulka RK, Harmody MR, Barnoski A, Fallon W, Emerman CL. Injured intoxicated drivers: citation, conviction, referral, and recidivism rates. Ann Emerg Med 1998; 32(3 Pt 1): 349-52.
 3. Berk WA, Henderson WV. Alcohols. In: Tintinalli J, Stapczynski J, John Ma O, Cline D , Cydulka R, Meckler G, editors. Tintinalli's emergency medicine: a comprehensive study guide. New York, NY: McGrawHill; 2004. p. 1064-5.
 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update: alcohol-related traffic crashes and fatalities among youth and young adults--United States, 1982-1994. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995; 44(47): 869-74.
 5. United State Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Repeat DWI offenders in the United States. NHTSA Technology Transfer Series No. 85. Washington, DC: NHTSA; 1995.
 6. NHTSA's National Center for Statistics and Analysis. Alcohol-Impaired Driving Traffic Safety Facts 2013 Data [Online]. [cited 2014 Dec]; Available from: UR: http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/812102.pdf
 7. Jewett A, Shults RA, Banerjee T, Bergen G. alcohol-impaired driving among adults - United States, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64(30): 814-7.
 8. Hingson R, Winter M. Epidemiology and consequences of drinking and driving. Alcohol Res Health 2003; 27(1): 63-78.
 9. Dellinger AM, Bolen J, Sacks JJ. A comparison of driver- and passenger-based estimates of alcohol-impaired driving. Am J Prev Med 1999; 16(4): 283-8.
 10. Fell JC, Nash CE. The nature of the alcohol problem in U.S. fatal crashes. Health Educ Q 1989; 16(3): 335-43.
 11. Holubowycz OT, Kloeden CN, McLean AJ. Age, sex, and blood alcohol concentration of killed and injured drivers, riders, and passengers. Accid Anal Prev 1994; 26(4): 483-92.
 12. Ahlm K, Eriksson A. Driver's alcohol and passenger's death in motor vehicle crashes. Traffic Inj Prev 2006; 7(3): 219-23.
 13. Walsh JM, Flegel R, Cangianelli LA, Atkins R, Soderstrom CA, Kerns TJ. Epidemiology of alcohol and other drug use among motor vehicle crash victims admitted to a trauma center. Traffic Inj Prev 2004; 5(3): 254-60.
 14. Sun SW, Kahn DM, Swan KG. Lowering the legal blood alcohol level for motorcyclists. Accid Anal Prev 1998; 30(1): 133-6.
 15. Shih HC, Hu SC, Yang CC, Ko TJ, Wu JK, Lee CH. Alcohol intoxication increases morbidity in drivers involved in motor vehicle accidents. Am J Emerg Med 2003; 21(2): 91-4.
 16. McLellan BA, Vingilis E, Liban CB, Stoduto G, McMurtry RY, Nelson WR. Blood alcohol testing of motor vehicle crash admissions at a regional trauma unit. J Trauma 1990; 30(4): 418-21.
 17. Runge JW, Pulliam CL, Carter JM, Thomason MH. Enforcement of drunken driving laws in cases involving injured intoxicated drivers. Ann Emerg Med 1996; 27(1): 66-72.
 18. Rehm CG, Nelson J, MacKenzie D, Ross SE. Failure of the legal system to enforce drunk driving legislation effectively. Ann Emerg Med 1993; 22(8): 1295-7.
 19. Mancino M, Cunningham MR, Davidson P, Fulton RL. Identification of the motor vehicle accident victim who abuses alcohol: an opportunity to reduce trauma. J Stud Alcohol 1996; 57(6): 652-8.
 20. Biffl WL, Schiffman JD, Harrington DT, Sullivan J, Tracy TF, Jr., Cioffi WG. Legal prosecution of alcohol-impaired drivers admitted to a level I trauma center in Rhode Island. J Trauma 2004; 56(1): 24-9.
 21. Pelicao FS, Peres MD, Pissinate JF, de Paula DM, de Faria MD, Nakamura-Palacios EM, et al. Predominance of alcohol and illicit drugs among traffic accidents fatalities in an urban area of Brazil. Traffic Inj Prev 2016. [Epub ahead of print].
 22. Samani M. Female drivers are law committed artists (No. 3399). Iran Newspaper 2006 Feb 20; 8. [In Persian].