اثر عصاره‌ی هیدرو الکلی بادرنجبویه‌ی دنایی بر روی آنزیم‌های کبدی و عملکرد کلیوی خون در موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، فارس، ایران

3 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت ملیتوس، شایع‌ترین بیماری اندوکرین است که سبب اختلال در عملکرد بسیاری از سیستم‌های بدن می‌شود. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه‌ی دنایی بر روی برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی خون در موش‌های صحرایی نر مبتلا به دیابت بود.روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی نر Wistar در محدوده‌ی وزنی 35 ± 215 گرم مورد بررسی قرار گرفتند. حیوانات به صورت تصادفی به 6 گروه 8تایی شامل شاهد سالم و مبتلا به دیابت دریافت کننده‌ی آب مقطر، شاهد تحت درمان دریافت کننده‌ی 120 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره‌ی هیدروالکلی بادرنجبویه‌ی دنایی، مبتلا به دیابت تحت درمان دریافت کننده‌ی 40، 80 و 120 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره‌ی هیدروالکی بادرنجبویه‌ی دنایی تقسیم شدند. مدت درمان با عصاره‌ی گیاه، 20 روز بود و موش‌ها عصاره را به روش خوراکی دریافت کردند. در پایان دوره‌ی آزمایش، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST یا Aspartate transaminase)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT یا Alanine transaminase)، آلکالین فسفاتاز (ALP یا Alkaline phosphatase)، نیتروژن اوره‌ی خون (BUN یا Blood urea nitrogen)، آلبومین (Albumin) و کراتینین (Creatinine) اندازه‌گیری شدند.یافته‌ها: عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه‌ی دنایی در گروه‌های تحت درمان به طور وابسته به دز در مقایسه با گروه شاهد مبتلا به دیابت، موجب کاهش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌های AST، ALT، ALP و گلوکز خون گردید (05/0 > P)، اما بر روی گروه شاهد سالم تأثیر معنی‌داری نداشت. همچنین، در گروه‌های تحت درمان با 80 و 120 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره‌ی هیدروالکی بادرنجبویه‌ی دنایی، کاهش آلبومین و نیتروژن اوره‌ی خون مشاهده گردید (05/0 > P).نتیجه‌گیری: عصاره‌ی گیاه بادرنجبویه‌ی دنایی با دزهای80 و 120 میلی‌گرم بر کیلو گرم در بهبود فعالیت آنزیم‌های کبدی و عملکرد کلیوی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Hydroalcoholic Extract of Dracocephalum Kotschyi on Biochemical Blood Parameters in Diabetic Male Rats

نویسندگان [English]

 • Hamdollah Delaviz 1
 • Majid Eskandari 2
 • Nasrin Mohammadi 3
 • Bahram Mohammadi 4
 • Jamshid Mohammadi 5
1 Associate Professor, Cellular and Molecular Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
2 Department of Physiology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
5 Associate Professor, Medicinal Plants Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is one of the most common endocrine diseases that impair the function of other body systems. This study conducted to determine the effect of hydro-alcoholic extract of Dracocephalum kotschyi on biochemical blood parameters of diabetic rats.Methods: In this experimental study, 48 male Wistar rats (215 ± 35 g) randomly were divided into 6 equal groups. Normal control and diabetic control groups received distilled water, and the control group receivedhydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi (120 mg/Kg). Three treatment diabetic groups received 40, 80 and 120 mg/Kg of a hydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi respectively. All groups were treated orally by gavage which continued for 21 days. The level of aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), albumin, creatinine and urea nitrogen in blood was measured at the end of the study in different groups.Findings: The Mean blood glucose in the treatment groups with extract of Dracocephalum kotschyi decreased significantly compared to the diabetic control (P < 0.05). The mean of AST, ALT and ALP was significantly reduced in treating diabetic groups in comparison to the diabetic control (P < 0.05). The mean of albumin and urea nitrogen in the treatment groups with 80 and 120 mg/Kg of the extract were reduced significantly compared to the diabetic control (P < 0.05).Conclusion: The dosage of 80 and 120 mg/Kg extract of Dracocephalum kotschyi improve liver and kidney function in diabetic rat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes Mellitus
 • Dracocephalum kotschyi
 • Liver enzymes
 • Kidney
 • Rat
 1. Awah PK, Unwin N, Phillimore P. Cure or control: complying with biomedical regime of diabetes in Cameroon. BMC Health Serv Res 2008; 8: 43.
 2. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87(1): 4-14.
 3. Amaral S, Moreno AJ, Santos MS, Seica R, Ramalho-Santos J. Effects of hyperglycemia on sperm and testicular cells of Goto-Kakizaki and streptozotocin-treated rat models for diabetes. Theriogenology 2006; 66(9): 2056-67.
 4. Gilbert RE, Connelly K, Kelly DJ, Pollock CA, Krum H. Heart failure and nephropathy: catastrophic and interrelated complications of diabetes. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1(2): 193-208.
 5. Bathaie SZ, Mokarizade N, Shirali S. An overview of the mechanisms of plant ingredients in the treatment of diabetes mellitus. Journal of Medicinal Plants 2012; 11(44): 1-25. [In Persian].
 6. Saliba F, Samuel D. Acute liver failure: current trends. J Hepatol 2013; 59(1): 6-8.
 7. Hasani-Ranjbar S, Jouyandeh Z, Abdollahi M. A systematic review of anti-obesity medicinal plants - an update. J Diabetes Metab Disord 2013; 12(1): 28.
 8. Chang CL, Lin Y, Bartolome AP, Chen YC, Chiu SC, Yang WC. Herbal therapies for type 2 diabetes mellitus: chemistry, biology, and potential application of selected plants and compounds. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013: 378657.
 9. Golshani S, Karamkhani F, Monsef-Esfehani HR, Abdollahi M. Antinociceptive effects of the essential oil of Dracocephalum kotschyi in the mouse writhing test. J Pharm Pharm Sci 2004; 7(1): 76-9.
 10. Fattahi M, Nazeri V, Sefidkon F, Zamani Z. Autecology of Dracocephalum kotschyi Bioss. in Iran. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2013; 29(2): 325-42. [In Persian].
 11. Ebrahim Sajjadi S, Movahedian Atar A, Yektaian A. Antihyperlipidemic effect of hydroalcoholic extract, and polyphenolic fraction from Dracocephalum kotschyi Boiss. Pharmaceutica Acta Helvetiae 1998; 73(3): 167-70.
 12. Najafpour Navaei M, Mirza M. Comparative survay on the essential oil composition of cultivated and wild Dracocephalum kotschyi. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2007; 23(1): 128-33. [In Persian].
 13. Amin GR. Popular medicinal plants of Iran. 1st ed.Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences Press 1991; p. 54-5. [In Persian].
 14. Saeidnia S, Gohari AR, Uchiyama N, Ito M, Honda G, Kiuchi F. Two new monoterpene glycosides and trypanocidal terpenoids from Dracocephalum kotschyi. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2004; 52(10): 1249-50.
 15. Mohammadi J, Naik PR. The histopathologic effects of Morus alba leaf extract on pancreas of diabetic rat. Turk J Biol 2012; 36: 211-6.
 16. Mohammadi J, Chatrroz B, Delaviz H. The effect of hydroalcoholic extract of Capparis spinosa on quality of sperm and rate of testosterone following induction of diabetes in rats. J Isfahan Med Sch 2014; 31(264): 2042-52. [In Persian].
 17. Mohammadi J, Delaviz H, Malekzadeh JM, Roozbehi A. The effect of hydro alcoholic extract of Juglans regia leaves in streptozotocin-nicotinamide induced diabetic rats. Pak J Pharm Sci 2012; 25(2): 407-11.
 18. Zare T, Mokhtari M, Mohammadi J. The effect of hydroalcoholic extracts of prangos ferulacea on blood factors of kidney and liver functions in diabetic male wistar rats. J Fasa Univ Med Sci 2012; 23(3): 174-80. [In Persian].
 19. Akash MS, Rehman K, Chen S. Spice plant Allium cepa: dietary supplement for treatment of type 2 diabetes mellitus. Nutrition 2014; 30(10): 1128-37.
 20. Masjedi F, Gol A, Dabiri S. Preventive effect of garlic (Allium sativum L.) on serum biochemical factors and histopathology of pancreas and liver in streptozotocin- induced diabetic rats. Iran J Pharm Res 2013; 12(3): 325-38.
 21. Hultcrantz R, Glaumann H, Lindberg G, Nilsson LH. Liver investigation in 149 asymptomatic patients with moderately elevated activities of serum aminotransferases. Scand J Gastroenterol 1986; 21(1): 109-13.
 22. El-Demerdash FM, Yousef MI, El-Naga NI. Biochemical study on the hypoglycemic effects of onion and garlic in alloxan-induced diabetic rats. Food Chem Toxicol 2005; 43(1): 57-63.
 23. Study of the effects of hyperglycemia and Launaea acanthodes extract administration on disorders of liver function in rats. Physiol-Pharmacol 2012; 15(4): 562-71.
 24. Fathi A, Hosseini SE, Sayyadi L. The effects of nicotine on the serum level of insulin, glucose, lipid profile, Liver Enzymes (ALT, ALP, AST) in streptozotocin-induced diabetic adult male rats. J Sabzevar Univ Med Sci 2014; 21(2): 263-70. [In Persian].
 25. Kamali M, Khosroyar S, Jalilvand MR. Evaluation of phenolic, flavonoids, anthocyanin contents and antioxidant capacities of different extracts of aerial parts of Dracocephalum kotschyi. J North Khorasan Univ Med Sci 2014; 6(3): 627-34. [In Persian].
 26. Vakilian F, Rafighdoost AA, Rafighdoost AH, Amin A, Salehi M. Liver enzymes and uric acid in acute heart failure. Res Cardiovasc Med 2015; 4(4): e22988.
 27. Oyedemi SO, Bradley G, Afolayan AJ. Beneficial effect of aqueous stem bark extracts of strychnos henningsii gilg in streptozotocin-nicotinamide induced type 2 diabetic wistar rats. Int J Pharm 2011; 7(7): 773-81.
 28. Jelodar GA, Maleki M, Motadayen MH, Sirus S. Effect of fenugreek, onion and garlic on blood glucose and histopathology of pancreas of alloxan-induced diabetic rats. Indian J Med Sci 2005; 59(2): 64-9.
 29. Mohammadi A, Saadipour K, Delaviz H, Mohammadi J. Anti-diabetic effects of an alcoholic extract of Juglans regia in an animal model. Turk J Med Sci 2011; 41(4): 685-91.
 30. Rahman S, Ansari RA, Rehman H, Parvez S, Raisuddin S. Nordihydroguaiaretic acid from creosote bush (Larrea tridentata) mitigates 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate-induced inflammatory and oxidative stress responses of tumor promotion cascade in mouse skin. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 734785.
 31. Mariee AD, Abd-Allah GM, El-Yamany MF. Renal oxidative stress and nitric oxide production in streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats: the possible modulatory effects of garlic (Allium sativum L.). Biotechnol Appl Biochem 2009; 52(Pt 3): 227-32.
 32. Mansour MH, Al-Qattan K, Thomson M, Ali M. Garlic (allium sativum) modulates the expression of angiotensin II AT2 receptor in adrenal and renal tissues of streptozotocin-induced diabetic rats. Adv Biol Chem 2011; 1(3): 93-102.