شیوع ماکروزمی و عوامل مرتبط با آن در تولدهای تک‌ قلویی زنده در استان تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده‌ی زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده‌ی زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

چکیده

چکیدهمقدمه: ماکروزومی، یک عامل خطر برای پیامدهای نامطلوب زایمانی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان ماکروزومی در تولدهای تک ‌قلویی زنده و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه‌های استان تهران بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 4342 زن باردار با زایمان تک ‌قلویی زنده مراجعه ‌کننده به زایشگاه‌های استان تهران طی 30-15 تیرماه 1394 انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک‌ لیست محقق‌ساخته و از طریق مصاحبه با مادران و بررسی پرونده‌ی آنان در اتاق زایمان جمع‌آوری شد. به‌ منظور بررسی عوامل مرتبط با ماکروزومی، از مدل Logistic regression استفاده گردید.یافته‌ها: میزان ماکروزومی در این مطالعه، برابر با 4/3 درصد بود. نتایج تحلیل تک‌ متغیره نشان داد که سن بالا، قد بلند و نمایه‌ی توده‌ی بدنی بالای مادر، سن حاملگی بیشتر، مرتبه‌ی تولد بزرگ‌تر و جنسیت پسر نوزاد با ماکروزومی ارتباط دارد (050/0 > P). در تحلیل چند متغیره، قد و نمایه‌ی توده‌ی بدنی مادر، سن حاملگی، مرتبه‌ی تولد و جنسیت پسر، بر تولد نوزاد ماکروزوم اثر معنی‌داری داشتند (050/0 > P).نتیجه‌گیری: عواملی مانند سن، قد و نمایه‌ی توده‌ی بدنی مادر، سن حاملگی، مرتبه‌ی تولد و جنسیت نوزاد در افزایش تولد نوزاد ماکروزوم نقش دارند. توجه به این عوامل، می‌تواند در شناسایی نوزادان پرخطر و کاهش عوارض مادری- نوزادی ناشی از ماکروزومی ﻣﺆثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Macrosomia and its Related Factors among Singleton Live-Birth in Tehran Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Saman Maroufizadeh 1
 • Reza Omani-Samani 2
 • Payam Amini 1
 • Mahdi Sepidarkish 1
1 PhD Student, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
چکیده [English]

AbstractBackground: Macrosomia is a risk factor for adverse delivery outcomes. The aim of this study was to determine the rate of macrosomia among singleton life-birth, and identify factors associated with it.Methods: This cross-sectional study was conducted on 4342 pregnant women who gave singleton live-birth in Tehran province, Iran, during 6-21 July 2015. Data were collected using a researcher-made questionnaire through interview with mothers and review of their medical records. To identify factor associated with macrosomia, logistic regression model was used.Findings: The macrosomia rate was 3.4% in this study. In univariate analysis, higher maternal age, height, body mass index, gestational age, birth order and history of stillbirth and male infant sex were associated with macrosomia. Moreover, multivariate analysis showed a significant relationship between macrosomia and higher height, body mass index, gestational age, birth order and male infant sex.Conclusion: According to the results, factors such as mother’s age, height, body mass index, and gestational age, birth order and male infant sex were associated with macrosomia. Considering these factors could be effective in determining at-risk neonates and reducing maternal-infant side-effects of macrosomia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Macrosomia
 • Risk Factor
 • Pregnancy
 • Infant
 1. Henriksen T. The macrosomic fetus: a challenge in current obstetrics. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87(2): 134-45.
 2. Hamilton BE, Martin JA, Osterman MJ, Curtin SC, Matthews TJ. Births: Final Data for 2014. Natl Vital Stat Rep 2015; 64(12): 1-64.
 3. Koyanagi A, Zhang J, Dagvadorj A, Hirayama F, Shibuya K, Souza JP, et al. Macrosomia in 23 developing countries: an analysis of a multicountry, facility-based, cross-sectional survey. Lancet 2013; 381(9865): 476-83.
 4. Stotland NE, Caughey AB, Breed EM, Escobar GJ. Risk factors and obstetric complications associated with macrosomia. Int J Gynaecol Obstet 2004; 87(3): 220-6.
 5. Chatfield J. ACOG issues guidelines on fetal macrosomia. American College of Obstetricians and Gynecologists. Am Fam Physician 2001; 64(1): 169-70.
 6. Cunningham F, Gant N, Leveno K, Gilstrap L, Hauth J, Wenstrom K. Mechanisms of normal labor. In: Cunningham FG, Editor. Williams obstetrics. 21st ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001.
 7. Haram K, Pirhonen J, Bergsjo P. Suspected big baby: a difficult clinical problem in obstetrics. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81(3): 185-94.
 8. Ghanbari Z, Emamzdeh A, Bagheri M. The prevalence and risk factors of fetal macrosomia: cross sectional study of 2000 neonates. Tehran Univ Med J 2008; 66(6): 432-6. [In Persian].
 9. Hematyar M, Poormoslemi A. Prevalence and etiologies of macrosomia and low birth weight in 1000 neonates at Javaheri Hospital in Tehran. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2010; 20(68): 37-40. [In Persian].
 10. Fakhri M, Askarian M. Maternal and infant complication in macrosomia by method of delivary. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci 2000; 8(2): 62-9. [In Persian].
 11. Haji Ebrahim Tehrani F, Kazemi H, Kordi M. prevalence and outcome of the macrosomic infants. Acta Med Iran 2007; 45(6): 505-9.
 12. Najafian M, Cheraghi M. Occurrence of fetal macrosomia rate and its maternal and neonatal complications: a 5-year cohort study. ISRN Obstet Gynecol 2012; 2012: 353791.
 13. Mardani M, Khalkhalirad A, Rossta S, Rezapour P. Evaluation of the prevalence of macrosomia and the maternal risk factors. Iran J neonatal 2014; 5(3): 5-9.
 14. Jolly MC, Sebire NJ, Harris JP, Regan L, Robinson S. Risk factors for macrosomia and its clinical consequences: a study of 350,311 pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 111(1): 9-14.
 15. Rockhill K, Dorfman H, Srinath M, Hogue C. The effects of prepregnancy body mass index and gestational weight gain on fetal macrosomia among American Indian/Alaska native women. Matern Child Health J 2015; 19(11): 2480-91.