تحلیل هم‌تألیفی و شاخص‌های شبکه‌ی‌ اجتماعی پژوهش‌های حوزه‌ی پزشکی: مطالعه‌ی موردی «مجله دانشکده‌ی پزشکی اصفهان»

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجوی دکتری، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی آموزش از راه دور، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این‌که همکاری علمی، به ‌ویژه هم‌تألیفی، از مباحث مهم علم‌سنجی و تولید علم در کلیه‌ی جوامع علمی می‌باشد، پژوهش حاضر با هدف تحلیل شبکه‌ی هم‌تألیفی مقالات منتشر شده در مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهان طی سال‌های 93-1389 با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع کاربردی با رویکرد علم‌سنجی و با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ی هم‌تألیفی انجام شد و به تحلیل شاخص‌های خرد و کلان مؤلفه‌های تشکیل ‌دهنده‌ی شبکه‌ی 1298 مقاله‌ی مورد بررسی پرداخت. جهت ترسیم و تحلیل شبکه‌ی هم‌تألیفی این مقالات، از نرم‌افزارهای Ravar matrix، UCINET و VOSViewer استفاده شد.یافته‌ها: بررسی عملکرد نویسندگان نشان داد که نیلفروش‌زاده با داشتن 41 مقاله، اکبری با 37 مقاله، فرج‌زادگان و حق‌جوی جوانمرد هر دو با 24 مقاله در شاخص تولید، رده‌های نخست را به خود اختصاص دادند. همچنین، بررسی شبکه‌ی هم‌تألیفی نویسندگان نشان داد که در شاخص بینیت، اکبری (648/66271)، صالحی (654/31756) و روزبهانی (004/22056) از موقعیت خوبی در شبکه برخوردارند. بر اساس شاخص مرکزیت نزدیکی اکبری (109/2)، صالحی (102/2) و عطایی (096/2) کمترین فاصله را با سایر گره‌های شبکه دارند.نتیجه‌گیری: افزایش هم‌تألیفی در تولید مقالات، می‌تواند باعث بالا رفتن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های فن‌آوری، استفاده از دانش و تجهیزات دیگران، افزایش رؤیت ‌پذیری و در نهایت بالا‌ رفتن میزان پذیرش مقالات شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Co-authorship and Social Network Index of Medical Domain: A Case Study "Journal of Isfahan Medical School"

نویسندگان [English]

 • Elaheh Mazaheri 1
 • Ahmad Papi 2
 • Firoozeh Zare-Farashbandi 3
 • Ehsan Geraei 4
1 MSc Student, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Instructor, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran AND PhD Student, Department of Medical Library and Information Sciences, Virtual School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Knowledge and Information Sciences, School of Literature and Humanities, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Background: This study carried out to assess co-authorship network of 1298 articles published in Journal of Isfahan Medical School (JIMS) during 2010-2014 using co-authorship network analysis.Methods: The study was done by scientometrics approach and using co-authorship network analysis that assessed macro and micro indicators of the network components of 1298 articles. Ravar Matrix, UCINET and VOSviewer software were used to draw and analyze the co-authorship network.Findings: Assessment of the authors' performance proved that Nilforoushzadeh (41), Akbari (37), Farajzadegn, and Haghjooye Javanmard (24) allocated the first ranking in the productivity index, respectively. Furthermore, analysis of co-authorship network demonstrated that in betweenness centrality index, Akbari (66271.648), Salehi (31756.54) and Rouzbahani (22056.004) had a good position in the network. According to the closeness centrality, Akbari (2.109), Salehi (2.102) and Ataei (2.096) possessed the shortest distance with other nodes.Conclusion: Scientific collaboration network of the medical domain in JIMS has the features of a small world network and is in conformity with the theory of 6° separation. Additionally, the study provide a good chance for the young investigators to identify the most active and creative researchers in scientific productivity to benefit from their knowledge and experiences through the scientific collaborations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Co-authorship network
 • Social network analysis
 • Journal of Isfahan Medical School
 1. Research Studies and Strategies Center. What is research? [Online]. [cited 2015 Dec 13]; Available from: URL:
 2. http://csrs.msy.gov.ir/sis_announcements/1190294.html. [In Persian].
 3. Ardelan Eftekhari S, Cheshmehsohrabi M. Quantitative and Qualitative Evaluation of Astan Quds Razavi Library and Information Science Journal between 1998-2008. The Journal of Library and Information Sciences 2010; 13(3): 53-84. [In Persian].
 4. Zare B. Evaluation of Characteristics and Issues on Production, Publication and Studying of Scientific Journals in Iran. Nemayeh Pajuhesh 2000; 16: 73-93. [In Persian].
 5. Zare-Farashbandi F, Geraei E, Siamaki S. Study of co-authorship network of papers in the Journal of Research in Medical Sciences using social network analysis. J Res Med Sci 2014; 19(1): 41-6.
 6. Niazi S. Evaluation of Subject Trends of Journals of Librarianship and information sciences 1968-1998. Faslname-ye Ketab 2001; 45: 52-61. [In Persian].
 7. Salak M, Bozorgi AS. Content analysis of articles published in "Faslname-ye Ketab" and "Library and Information Science" quarterlies in 2006 and 2007. Journal of Epistemology 2010; 3(10): 25-40. [In Persian].
 8. Giuliani F, de Petris MP, Nico G. Assessing scientific collaboration through coauthorship and content sharing. Scientometrics 2010; 85(1): 13-28.
 9. Lundberg J, Tomson G, Lundkvist I, Skar J, Brommels M. Collaboration uncovered: Exploring the adequacy of measuring university-industry collaboration through co-authorship and funding. Scientometrics 2006; 69(3): 575-89.
 10. Racherla P, Hu C. A social network perspective of tourism research collaborations. Ann Tourism Res 2010; 37(4): 1012-34.
 11. Hassanzadeh HM, Gorji H, Shokranehnanehkaran F, Valinejadi A. Scientific products of Iran University of Medical Sciences' authors with co-authorship networks in Web of Science (WOS) Database, up to 2007. J Health Adm 2009; 11(34): 59-67. [In Persian].
 12. Basir Ghafouri H, Vakilian M, Mohammadhassanzadeh H, Farahmand S. Mapping of co-authorship network of iranian emergency medicine using cluster analysis. J Health Adm 2012; 15(48): 69-80. [In Persian].
 13. Erfanmanesh MA, Rohani VA, Abrizah A. Co-authorship network of scientometrics research collaboration. Malays J Libr Inf Sc 201; 17(3): 73-93.
 14. Hassanzadeh M, Khodadust R, Zandian F. Analysis of co-authorship indicators, betweenness centrality and structural holes of the Iranian nanotechnology researchers in science citation index (1991-2011). Iranian Journal of Information Processing and Management Quarterly 2012; 28(1): 223-49. [In Persian].
 15. Ofori-Adjei D, Antes G, Tharyan P, Slade E, Tamber PS. Have online international medical journals made local journals obsolete? PLoS Med 2006; 3(8): e359.
 16. Tavakolizadeh Ravari M. Ravarmatrix: concordancing software. 2nd vers. [Computer Software] [Online]. [cited 2015 Nov 18]; Available from: URL: http://www.mravari.blogfa.com/post-11.aspx
 17. BorgattiSP, Everett MG, Freeman LC. Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies; 2002.
 18. Van Eck NJ, Waltman L. VOSviewer. Leiden, Netherland: Leiden University, Centre for Science and Technology Studies; 2009.
 19. Miguel S, Chinchilla-Rodriguez Z, Gonzalez C, de Moya Anegon F. Analysis and visualization of the dynamics of research groups in terms of projects and co-authored publications. A case study of library and information science in Argentina. Information Research 2012; 17(3): 524.
 20. Abbasi A, Hossain L, Leydesdorff L. Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics 2012; 6(3): 403-12.
 21. Erfanmanesh M, Basirian Jahromi R. The co-authorship network of the articles published in the National Studies on Librarianship and Information Organization Journal using social networks analysis indexes. National Studies on Librarianship and Information organization Journal 2013; 24(2): 76-96. [In Persian].
 22. Newman MEJ. The structure of scientific collaboration networks. Proc Natl Acad Sci 2001; 98(2): 404-9.
 23. Kretschmer H. Author productivity and geodesic distance in bibliographic co-authorship networks, and visibility on the Web. Scientometrics 2004; 60(3): 409-20.
 24. Travers J, Milgram S. An experimental study of the small world problem. Sociometry 1969; 32(4): 425-43.
 25. Yu S, Kak, S. A survey of prediction using social media.ArXiv e-prints [Online] [cited 2012 Sep 1]; Available from: URL:
 26. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1203/1203.1647.pdf
 27. Danesh F, Abdulmajid AH, Rahimi A, Babaie F. Collaboration rate among researchers in research center of IUMS in carrying out research projects. Health Inf Manage 2009; 6(1): 43-52. [In Persian].
 28. Mirza Mohammadi A, Ramezani A. Social networks analysis with education of UCINET software. Tehran, Iran: Jamee-Shenasan Publications; 2012. [In Persian].
 29. Ghahnavyeh H, Danesh F. Collaboration rate among researchers in IUMS medical and paramedical national seminars. Health Inf Manage 2011; 7(4): 556-65. [In Persian].