بررسی ارتباط بین رتینوپاتی دیابتی و پروفایل چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت نوع 2، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جوامع در حال توسعه است. یکی از مهم‌ترین عوارض دیابت، رتینوپاتی دیابتی است که یک نوع عارضه‌ی بسیار اختصاصی دیابت نوع 1 و 2 محسوب می‌شود. میزان کنترل قند خون، پروفایل چربی (HDL یا High-density lipoprotein، LDL یا Low-density lipoprotein، TG یا Triglyceride و TC یا Total cholesterol) و طول مدت بیماری، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد رتینوپاتی می‌باشد. در این مطالعه، تأثیر پروفایل چربی در روند ایجاد رتینوپاتی دیابتی به عنوان عامل جانبی مورد ارزیابی قرار گرفت.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر به صورت مقطعی- تحلیلی انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه، شامل 300 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 بود که در مرکز دیابت شهر همدان طی سال‌های 93-1392 دارای پرونده‌ی فعال بودند که در آن‌ها، ارتباط بین پروفایل چربی و ابتلا به رتینوپاتی و شدت آن مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های به دست آمده، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری 2c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از مجموع 300 بیماری که وارد مطالعه شدند، 167 نفر مبتلا و 133 نفر غیر مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بودند. از 167 نفر فرد مبتلا، 34 نفر با سابقه‌ی زیر 10 سال و 133 نفر دارای سابقه‌ی بالای 10 سال ابتلا به دیابت بودند. آنالیز آماری انجام شده بر روی افراد همسان از نظر طول مدت ابتلا به دیابت، هیچ گونه ارتباط معنی‌داری بین پروفایل چربی و میزان ابتلا به رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و نیز شدت آن نشان نداد.نتیجه‌گیری: پروفایل چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، هیچ گونه ارتباط معنی‌داری با ابتلا به رتینوپاتی دیابتی و شدت آن ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Diabetic Retinopathy and Lipid Profile in Type 2 Diabetic Patients

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Eslami 1
 • Hamid Reza Ghasemi-Basir 2
1 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background: Type 2 Diabetes is one of the most prevalent diseases of developing societies. Diabetic retinopathy which is considered as a specific complication in type 2 and 1 diabetes, is one of the most complications of diabetes. Blood sugar control and the duration of the illness and lipid profile [total cholesterol (TC), triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL)] are the most important factors in creating diabetic retinopathy. In this study the effect of lipid profile in creating retinopathy was evaluated as aside factors.Methods: The study was performed in the form of analytical-sectional. The society under study in this research includes 300 type 2 diabetic patients who have active cases in the center of diabetes of Hamadan city, Iran, during 2013-2014. The relationship between lipid profile and catching retinopathy were studied in them. The data was analyzed by SPSS software and c2 statistical test.Findings: Altogether 300 patients were studied. 167 people were catching diabetic retinopathy. From 167 people, 34 people suffer from diabetes less than 10 years and 133 people catching diabetes more than 10 years. The statistical analysis done on the similar people regarding to the duration of diabetes didn’t show any significant relationship between lipid profile and catching retinopathy in type 2 diabetic patients and its acuteness.Conclusion: Based on findings, lipid profile in type 2 diabetic patients didn’t show any significant relationship with catching retinopathy and its acuteness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes Mellitus
 • Type 2
 • Lipid Profile
 • Retinopathy
 1. Saikumar S, Giridhar A, Mahesh G, Elias A, Bhat S. Awareness about eye diseases among diabetic patients: a survey in South India. Community Eye Health 2007; 20(61): 16-7.
 2. Real JT, Valls M, Ascaso P, Basanta ML, Viguer AA, Ascaso JF, et al. Risk factors associated to hospitalization in diabetic patients with foot ulcers. Med Clin (Barc ) 2001; 117(17): 641-4. [In Spanish].
 3. Stratton IM, Kohner EM, Aldington SJ, Turner RC, Holman RR, Manley SE, et al. UKPDS 50: risk factors for incidence and progression of retinopathy in Type II diabetes over 6 years from diagnosis. Diabetologia 2001; 44(2): 156-63.
 4. Shoja MR, Mahdavi M, Manaviat MR, Besharati MR. Serum lipids and various degrees of diabetic retinopathy. Tehran Univ Med J 2007; 64(11): 57-64. [In Persian].
 5. Rama Krishna K. A one year cross sectional study to determine the relationship between serum lipid profile and diabetic retinopathy [Doctoral Thesis]. Belgaum, India: Jawaharlal Nehru Medical College; 2009.
 6. Mathur A, Mathur R. Study of association of serum lipids with diabetic retinopathy in type 2 diabetes mellitus. People's Journal of Scientific Research 2013; 6(1): 94-7.
 7. Rianita R, Bardosono S, Victor AA. Relationship between plasma lipid profile and the severity of diabetic retinopathy in type 2 diabetes patients. Med J Indones 2008; 17(4): 221-5.
 8. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson DL, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2008. p. 1859.
 9. Cetin EN, Bulgu Y, Ozdemir S, Topsakal S, Akin F, Aybek H, et al. Association of serum lipid levels with diabetic retinopathy. Int J Ophthalmol 2013; 6(3): 346-9.
 10. Jayalakshmi V, Satya Narayana K, Sravanthi K, Ivvala AS. The evaluation of serum fasting blood sugar and lipid profile including Apo A and Apo B in diabetic retinopathy subjects. Indian Journal of Basic and Applied Medical 2012; 1(2): 94-102.
دوره 34، شماره 380 - شماره پیاپی 380
خرداد و تیر 1395
صفحه 444-449
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1395
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401