بررسی اتیولوژی و توزیع فراوانی گلومرولونفریت کرسنتیک در بیوپسی‌های کلیه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه آمار زیستی، و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پژوهشگر، انستیتو پژوهشی نیکان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گلومرولونفریت کرسنتیک، وضعیتی پاتولوژیک است که به صورت درگیری وسیع گلومرول‌ها بیش از 50 درصد همراه با کرسنت مشخص می‌شود که به سه دسته‌ی کلی Anti-Glomerular basement membrane (Anti-GBM)، ایمیون کمپلکس و واسکولیت‌های ANCA associated (Antineutrophil cytoplasmic antibody) تقسیم می‌شود و استاندارد طلایی تشخیص آن بیوپسی کلیه می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی- مقطعی بود که روی بیوپسی کلیه‌ی بیماران مراجعه کننده به یک مرکز از سال 1390 تا شهریور 1394 انجام شد. از میان 1108 نمونه‌ی بیوپسی، 87 بیمار کرسنتیک وارد مطالعه شدند. بیماران در 6 گروه کلی نفریت لوپوسی، نفروپاتی Immunoglobulin A (IgA) و هنوخ شوئن لاین (Henoch shoen line)، واسکولیت‌های ANCA associated و وگنر، گودپاسچر، کرایوگلوبولینمی و Post streptococcal glomerulonephritis (PSGN) دسته‌بندی شدند.یافته‌ها: متوسط سن بیماران در این بررسی، به طور کلی در تمام گروه‌ها 17 ± 36 سال (با کمینه‌ی 3، بیشینه‌ی 81 و متوسط 32 سال) بود. 54 بیمار (1/62 درصد) مرد بودند. از نظر توزیع فراوانی در میان گروه‌ها 36 بیمار (3/41 درصد) IgA نفروپاتی وهنوخ شوئن لاین، 32 بیمار (7/36 درصد) نفریت لوپوسی، 14 بیمار (0/16 درصد) ANCA associated vasculitis، 2 بیمار گودپاسچر، 2 بیمار کرایوگلوبولینمی و 1 بیمار PSGN بودند. در بررسی حاضر، میانگین کراتینین سرم و پروتئین ادرار 24 ساعته در بیماران به ترتیب 1 ± 2 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر (متوسط 1 میلی‌گرم) و 830 ± 1930 میلی‌گرم روزانه (متوسط 2000 میلی‌گرم روزانه) بود. در این مطالعه، میان سن و تعداد کرسنت رابطه‌ی مثبت وجود داشت (001/0 > P). همچنین، میان تعداد کرسنت و کراتینین سرم نیز رابطه‌ی واضح و مثبتی وجود داشت (007/0 = P)، اما میان تعداد کرسنت و پروتئین ادرار 24 ساعته، ارتباط معنی‌دار وجود نداشت.نتیجه‌گیری: این مطالعه، اهمیت ارتباط کرسنت با کراتینین سرم و سن رانشان داد. بنا بر این، تعداد کرسنت‌ها و نوع آن‌ها می‌تواند در پیش‌آگهی بیماران دخیل باشد. این مطالعه، نشان داد که IgA نفروپاتی، شایع‌ترین علت کرسنتیک گلومرولونفریت در میان گروه‌ها بوده است؛ به طور کلی، کرسنتیک گلومرولونفریت در تمام گروه‌ها به جز لوپوس در آقایان بیشتر بود. مطالعه‌ی حاضر، در یک مرکز انجام شد؛ پیشنهاد می‌شود که این مطالعه به صورت چند مرکزی انجام شود. همچنین، این مطالعه نقش انجام بیوپسی کلیه برای تشخیص زودهنگام کرسنت را نشان می‌دهد؛ چرا که کرسنت‌، ارتباط مثبتی با میزان کراتینین سرم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etiology and Frequency Distribution of Crescentic Glomerulonephritis in Renal Biopsy

نویسندگان [English]

 • Aida Jalal 1
 • Seyed Mohsen Hosseini 2
 • Zohreh Zamani 1
 • Samaneh Khodadadi 3
 • Mitra Moradi 3
 • Hamid Nasri 4
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Researcher, Nickan Research Institute, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Crescentic glomerulonephritis results from proliferating cells in Bowman's capsule and formation of crescents. It is classified in three major groups: Anti-Glomerular basement membrane (anti GBM) antibody mediated, Immune-complex mediated, and antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated glomerulonephritis.Methods: This is a cross-sectional study of 87 biopsy-proven cases of crescentic glomerulonephritis during 2011-2015 in a single center. They were classified into six groups: Lupus nephritis, Immunoglobulin A (IgA) nephropathy, ANCA-associated glomerulonephritis (containing of cANCA and pANCA vasculitis), Goodpasture syndrome, Cryoglobulinemia, and Poststreptococcal glomerulonephritis (PSGN).Findings: Of 87 renal biopsy, 62% were males. The mean age in all patients groups was 36 ± 17 years. Frequency distribution of the groups in our study were as follow: IgA nephropathy (41.3%), Lupus nephritis (36.7%), ANCA-associated glomerulonephritis (16%), Goodpasture syndrome (2.2%), Cryoglobulinemia (2.2%), and PSGN (1.1%). Mean and median of serum creatinine and proteinuria were 2 ± 1 mg/dl (Median = 1mg/dl) and 1930 ± 830 mg/day (Median = 2000mg/day). In this study, we found a significant positive correlation between the number of crescents and age (P < 0.001), additionally we found a positive association between the proportion of crescents and serum creatinine (P = 0.007), however, there were no significant correlation between the proportion of crescents and proteinuria (P > 0.050).Conclusion: This study reveals the importance of relationship between the proportion of crescents and serum creatinine .Therefore the proportion of crescents may influence the prognosis of the disease. This research approved most prevalence reason for crescentic glomerulonephritis was IgA nephropathy. This study shows the role of renal biopsy in early diagnosis of crescentic glomerulonephritis while this study showed the positive correlation between crescents and serum creatinine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crescents
 • Glomerulonephritis
 • Lupus nephritis
 • IgA nephropathy
 • Vasculitis
 1. Mokhtar GA, Jalalah S, Sultana S. Pathological patterns of mesangioproliferative glomerulonephritis seen at a tertiary care center. J Nephropharmacol 2014; 3(2): 33-7.
 2. Nasri H, Ahmadi A, Rafieian-Kopaei M, Bashardoust B, Nasri P, Mubarak M. Association of glomerular C4d deposition with various demographic data in IgA nephropathy patients; a preliminary study. J Nephropathol 2015; 4(1): 19-23.
 3. Hajivandi A, Amiri M. World Kidney Day 2014: Kidney disease and elderly. J Parathyr Dis 2014; 2(1): 3-4.
 4. Jennette JC. Rapidly progressive crescentic glomerulonephritis. Kidney Int 2003; 63(3): 1164-77.
 5. Nasri H, Dehghan Shahreza F. Defensins usage as novel therapeutic and diagnostic approach. Immunopathol Persa 2015; 1(1): e05.
 6. Mubarak M, Nasri H. Significance of segmental glomerulosclerosis in IgA nephropathy: What is the evidence? J Renal Inj Prev 2013; 2(4): 113-5.
 7. Moroni G, Ponticelli C. Rapidly progressive crescentic glomerulonephritis: Early treatment is a must. Autoimmun Rev 2014; 13(7): 723-9.
 8. Rahimi-Madiseh M, Heidarian E, Rafieian-kopaei M. Biochemical components of Berberis lycium fruit and its effects on lipid profile in diabetic rats. J HerbMed Pharmacol 2014; 3(1): 15-9.
 9. Nasri H. Deposition of complement in the vessels of immunoglobulin a nephropathy patients. Immunopathol Persa 2015; 1(1): e03.
 10. Tamadon MR, Ardalan MR, Nasri H. World Kidney Day 2013; acute renal injury; a global health warning. J Parathyr Dis 2013; 1(2): 27-8.
 11. Amiri M, Hosseini SM. Diabetes mellitus type 1; is it a global challenge? Acta Epidemioendocrinol 2016; 1(1): e02.
 12. Baradaran A. Antiphospholipid syndrome-associated nephropathy; a nephropathy needs classification. J Nephropharmacol 2012; 1(1): 11-2.
 13. Nasri H. Antioxidant therapy for hemodialysis patients. Ann Res Antioxid 2016; 1(1): e01.
 14. Glassock RJ. An update on glomerular disease in the elderly. Clin Geriatr Med 2013; 29(3): 579-91.
 15. Nasri H. World lupus day 2016. Immunopathol Persa 2015; 1(1): e06.
 16. Rolla D, Conti N, Ansaldo F, Panaro L, Lusenti T. Post-infectious glomerulonephritis presenting as acute renal failure in a patient with Lyme disease. J Renal Inj Prev 2014; 3(1): 17-20.
 17. Mubarak M. Hidden face of lupus nephritis exposed: Isolated tubulointerstitial lupus nephritis. J Nephropathol 2013; 2(1): 71-2.
 18. Halfon M, Teta D, Rotman S, Pruijm M, Humbert A. Rapidly progressive glomerulonephritis: a diagnostic and therapeutic emergency. Rev Med Suisse 2014; 10(419): 480-6. [In French].
 19. Hayati F, Nasouti MA, Shayanpour S, Ahmadi Halili S, Karimpourian H, Beladi Mousavi Z. Survival of patients with end-stage renal disease in Iran. Ann Res Dial 2016; 1(1): e01.
 20. Moghaddaszadeh-Ardebili S. The communication between chemical composition and supportive effects of Thymus vulgaris on immune system. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e21.
 21. Couser WG. Rapidly progressive glomerulonephritis: classification, pathogenetic mechanisms, and therapy. Am J Kidney Dis 1988; 11(6): 449-64.
 22. Nasri H, Ahmadi A, Baradaran A, Momeni A, Nasri P, Mardani S, et al. Clinicopathological correlations in lupus nephritis; a single center experience. J Nephropathol 2014; 3(3): 115-20.
 23. Nasri P. Mitochondria as a biomarker for cancer therapy. Front Biomark 2016; 1(1): e01.
 24. Ardalan MR, Nasri H. Acute kidney injury; the focus of world kidney day in 2013. J Nephropharmacol 2013; 2(2): 15-6.
 25. Nasri H. Crescentic IgA nephropathy; a brief communication to the current evidences. Immunopathol Persa 2016; 2(1): e07.
 26. Chen S, Tang Z, Zhang Y, Liu Z, Zhang H, Hu W, et al. Significance of histological crescent formation in patients with diffuse proliferative lupus nephritis. Am J Nephrol 2013; 38(6): 445-52.
 27. Dehghan Shahreza F. Mechanistic impact of renal tubular cell protection by antioxidants. Ann Res. Antioxid 2016; 1(1): e06.
 28. Hellmark T, Segelmark M. Diagnosis and classification of Goodpasture's disease (anti-GBM). J Autoimmun 2014; 48-49: 108-12.
 29. Lala MA, Nazar CMJ, Lala HA, Singh JK. Interrelation between blood pressure and diabetes. J Renal Endocrinol 2015; 1: e05.
 30. Kronbichler A. Boon and bane of remission induction with rituximab in ANCA-associated vasculitis: lessons learned from the RAVE-ITN follow-up study. J Renal Inj Prev 2014; 3(1): 9-10.
 31. Ardalan MR. Erysipelas-associated glomerulonephritis; a diagnostic puzzle. J Nephropharmacol 2014; 3(2): 47-8.
 32. Ezeonwu BU, Nwafor I, Nnodim I, Ayodeji A, Ajaegbu O, Maduemem E, et al. Risk factors for chronic kidney disease in children attending pediatric outpatient clinic in federal medical center Asaba. J Prev Epidemiol 2016; 1(2): e10.
 33. Asadi-Samani M, Bahmani M. Trends on the treatment of atherosclerosis; new improvements. Angiol Persica Acta 2016; 1(1): e01.
 34. Baradaran A. Lipoprotein(a), type 2 diabetes and nephropathy; the mystery continues. J Nephropathol 2012; 1(3): 126-9.
 35. Nazar CMJ, Ahmed A, Akhtar MH, Kareem N. The awareness levels, attitude and perception of people about diabetes. J Renal Endocrinol 2016; 2(1): e01.
 36. Nouri P, Nasri H. Irisin and kidney disease; new concepts. J Renal Endocrinol 2015; 1: e03.
 37. Amiri M. Type 2 diabetes mellitus; an international challenge. Ann Res Dial 2016; 1(1): e04.
 38. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. On the occasion of world diabetes day 2105; act today to change tomorrow. J Renal Endocrinol. 2015;1:e02.
 39. Seif EI, Ibrahim EA, Elhefnawy NG, Salman MI. Histological patterns of idiopathic steroid resistant nephrotic syndrome in Egyptian children: A single centre study. J Nephropathol 2013; 2(1): 53-60.
 40. Nasri H, Rafieian-Kopaei M, Ahmadi A, Mubarak M. Association of glomerular C4d deposition with morphologic variables of Oxford classification in IgA nephropathy patients; a preliminary study. Immunopathol Persa 2016; 2(2): e18.
 41. Nasri H. Hyperuricemia and deterioration of kidney function; a mini-review to the pathophysiological mechanisms. Acta Persica Pathophysiol 2016; 1(2): e25.
 42. Baradaran A. Comment on: Association between the proportion of globally sclerotic glomeruli and various morphologic variables and clinical data of IgA nephropathy patients. J Renal Inj Prev 2012; 1(1): 9-10.
 43. Nasri P. Predisposing factors of kidney cancers. Front Cancers 2016; 1(1): e01.
 44. Beladi-Mousavi SS, Hajibabaei K, Tamadon MR, Rafieian-Kopaei M. Relationship between free radicals and risk of kidney diseases; the role of antioxidants and their reaction mechanisms. Ann Res Antioxid 2016; 1(1): e02.
 45. Baradaran A. Renal vascular lesions in IgA nephropathy. J Renal Inj Prev 2013; 2(2): 37-8.
 46. Shahnazari B, Forootan M, Tamadon MR, Doustmohamadian S. Secondary hyperparathyroidism in chronic kidney failure. Front Biomed. 2016;1(1):e01.
 47. Baradaran A. R: IgG deposition in IgA nephropathy patients. J Renal Inj Prev 2013; 2(2): 39-40.
 48. Nazar CMJ, Bojerenu MM. Diabetes education. J Renal Endocrinol 2016; 2(1): e02.
 49. Motamedi P, Dehghani N, Kiani F, Taheri Z, Torkamaneh S, Nasri H. New concepts in diabetic kidney disease. J Nephropharmacol 2015; 4(2): 47-8.
 50. Jafari T. Nutritional assessment in patients on hemodialysis. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e08.
 51. Dehghan Shahreza F. Vascular protection by herbal antioxidants; recent views and new concepts. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e05.
 52. Nasri H. Immunopathological predictors in immunoglobulin A nephropathy; un update to current knowledge. Immunopathol Persa 2016; 2(2): e13.
 53. Galesic K, Ljubanovic D, Horvatic I. Treatment of renal manifestations of ANCA-associated vasculitis. J Nephropathol 2013; 2(1): 6-19.
 54. Akbari R, Bahadoram M, Ghorbani A, Zarghami A. Campaigning for kidney health; an experience from kidney day in Iran. Ann Res Dial 2016; 1(1): e07.
 55. Mardani M, Rezapour P, Baba H, Balavar S, Naghdi N. The nutritional status of hemodialysis patients admitted to Khoramabad's Shohadie Ashaier hospital, Korramabad, Iran. J Prev Epidemiol 2016; 1(1) :e09.
 56. Chen S, Tang Z, Zhang H, Hu W, Liu Z. Prediction of renal outcomes in patients with crescentic lupus nephritis. Am J Med Sci 2015; 349(4): 298-305.
 57. Choudhury TA, Singh RG, Singh S, Singh TB, Rathore SS. Clinicopathologic spectrum of crescentic glomerulonephritis: a hospital-based study. Saudi J Kidney Dis Transpl 2014; 25(3): 689-96.
 58. Fujita E, Nagahama K, Shimizu A, Aoki M, Higo S, Yasuda F, et al. Glomerular capillary and endothelial cell injury is associated with the formation of necrotizing and crescentic lesions in crescentic glomerulonephritis. J Nippon Med Sch 2015; 82(1): 27-35.
 59. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Nasri H. Significance of extracapillary proliferation in IgA-nephropathy patients with regard to clinical and histopathological variables. Hippokratia 2013; 17(3): 258-61.
 60. Ozturk R, Yenigun EC, Dede F, Koc E, Turgut D, Piskinpasa SV, et al. Prognostic factors in crescentic glomerulonephritis: a single-center experience. Iran J Kidney Dis 2015; 9(1): 31-8.
 61. Chen S, Tang Z, Xiang H, Li X, Chen H, Zhang H, et al. Etiology and outcome of crescentic glomerulonephritis from a single center in china: a 10-year review. Am J Kidney Dis 2016; 67(3): 376-83.
 62. Tang Z, Wu Y, Wang Q, Zeng C, Yao X, Hu W, et al. Clinical spectrum of diffuse crescentic glomerulonephritis in Chinese patients. Chin Med J (Engl) 2003; 116(11): 1737-40.
 63. Oda T, Hotta O, Taguma Y, Kitamura H, Sudo K, Horigome I, et al. Involvement of neutrophil elastase in crescentic glomerulonephritis. Hum Pathol 1997; 28(6): 720-8.
 64. Dehghan Shahreza F. From oxidative stress to endothelial cell dysfunction. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e04.
 65. Baradaran A. Concepts towards endothelial dysfunction in diabetes mellitus. Angiol Persica Acta 2016; 1(1): e02.
 66. Dehghan Shahreza F. Renal tubular cell injury and its protection by antioxidants; new trends. J Inj Inflamm 2016; 1(1): e01.
 67. Fallahzadeh MH, Fallahzadeh MA. On the occasion of world kidney disease 2016; renal disease in children. Acta Persica Pathophysiol 2016; 1(1): e04.
 68. Nasri H. Trends toward amelioration of renal inflammation and fibrosis in various kidney diseases. J Inj Inflamm 2016; 1(1): e02.
دوره 34، شماره 387 - شماره پیاپی 387
مرداد و شهریور 1395
صفحه 692-700
 • تاریخ دریافت: 23 آبان 1394
 • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401