بررسی مقایسه‌ای نتایج ثابت کردن شکستگی‌های اینترتروکانتریک Reverse-Oblique و ساب‌تروکانتریک Short Segment به وسیله‌ی Dynamic Hip Screw (DHS) و Dynamic Condylar Screw (DCS)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در شکستگی‌های اینترتروکانتریک، وسیله‌ای که بیش از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد، Dynamic hip screw (DHS) می‌باشد، اما مطالعات متعددی نتایج خوبی از این وسیله در شکستگی‌های Transverse و Reverse-oblique گزارش نکرده‌اند. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی نتایج فیکس کردن شکستگی‌های اینترتروک Reverse-oblique و ساب تروکانتریک Short segment با استفاده از DHS و Dynamic condylar screw (DCS) در بیماران مراجعه کننده به اورژانس ارتوپدی بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان در سال‌های 1390 تا 1393 انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، 50 بیمار مبتلا به شکستگی‌های اینترتروک Revers-oblique و ساب تروکانتریک Short segment در دو گروه 25 نفره تحت درمان با استفاده از DHS و DCS وارد مطالعه شدند. بیمارانی که حداقل 6 ماه از عمل آن‌ها گذشته بود، جهت ویزیت و معاینه دعوت شدند و از نظر عوارض عمل جراحی شامل جوش نخوردن و Fail شدن وسیله و همچنین، میزان بهبود شکستگی بررسی شدند؛ این موارد، توسط رادیوگرافی ساده ارزیابی شد. نتایج به دست آمده در دو گروه، مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: در 6 ماه بعد از عمل، در 56 درصد از گروه DHS و 84 درصد از گروه DCS، جوش خوردگی کامل ایجاد شده و بهبودی گروه DCS به طور معنی‌داری بیشتر بود (031/0 = P). همچنین، در 6 ماه بعد از عمل، وسیله‌ی به کار رفته در 14 نفر از گروه DHS و 24 نفر از گروه DCS فیکس بود و تفاوت دو گروه معنی‌دار بود (001/0 = P). از دو گروه DHS و DCS، به ترتیب 20 درصد و 44 درصد بهبودی کامل یافتند، اما تفاوت دو گروه معنی‌دار نبود. بررسی شدت درد در این بیماران نیز نشان داد که شدت درد در بیماران تحت عمل با DCS، کمتر بود؛ به طوری که از این گروه 40 درصد و از گروه DHS، 12 درصد به طور کامل بدون درد بودند (020/0 = P).نتیجه‌گیری: استفاده از DCS نسبت به DHS حداقل از نظر شدت درد، میزان جوش خوردن استخوان و نیز ثابت بودن وسیله، برتری دارد و استفاده از آن توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Results of Fixation of Reverse-Oblique Intertrochanteric and Short-Segment Subtrochanteric Fractures Using Dynamic Hip Screw (DHS) and Dynamic Condylar Screw (DCS)

نویسندگان [English]

 • Ali Andalib 1
 • Iman Delavary 2
 • Ali Mehrabi-Koushki 3
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: In intertrochanteric fractures, dynamic hip screw (DHS) is the most frequently used tool, but several studies did not give good results for this device in reverse-oblique and transverse fractures. Current study aimed to compare fixation results of reverse-oblique intertrochanteric and short-segment subtrochanteric fractures using dynamic condylar screw (DCS) and DHS in patients referred to Alzahra and Kashani Hospitals in Isfahan, Iran.Methods: In a cross-sectional study, medical files of the patients referred to emergency units of the two hospitals who were diagnosed with intertrochanteric or subtrochanteric fractures and underwent DHS or DCS surgery more than 6 months before were assessed; they were invited for follow-up visit and examination. Written consent forms were taken from all the patients upon their entry; and they were examined in terms of complications including nonunion and failure of device and level of fracture improvement. These cases were evaluated by simple radiography, too. Results obtained from examination of patients in addition to demographic information were recorded in the data collection form for each patient.Findings: Perfect union was observed in 14 (of 25) patients in DHS group and 21 (of 25) patients in DCS group (56% vs. 84%) six months after the surgery. Bone union was significantly better in DCS group (P = 0.031). In addition, six months after the surgery, the devices used in 14 people in DHS group and 24 people in DCS group were fixed and the difference between the two groups was significant (P = 0.001). 14 and 24 patients had total recovery in DHS and DCS groups, respectively (20% vs. 44%) with a significant difference (P = 0.020).Conclusion: Considering obtained results, it can be concluded that using DCS is recommended over DHS due to severity of pain, bone union and fixation of the device.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intertrochanteric
 • Fracture
 • Union
 • Dynamic hip screw (DHS)
 • Dynamic condylar screw (DCS)
 1. Davis TR, Sher JL, Horsman A, Simpson M, Porter BB, Checketts RG. Intertrochanteric femoral fractures. Mechanical failure after internal fixation. J Bone Joint Surg Br 1990; 72(1): 26-31.
 2. Kwek EB, Goh SK, Koh JS, Png MA, Howe TS. An emerging pattern of subtrochanteric stress fractures: a long-term complication of alendronate therapy? Injury 2008; 39(2): 224-31.
 3. Mir HR, Haidukewych GJ. Intertrochanteric femur fractures. In: Sethi MK, Jahangir AA, Obremskey WT, Editors. Orthopedic traumatology, An Evidence-Based Approach. Berlin, Germany: Springer; 2013. p. 219-31.
 4. Ramakrishnan M, Prasad SS, Parkinson RW, Kaye JC. Management of subtrochanteric femoral fractures and metastases using long proximal femoral nail. Injury 2004; 35(2): 184-90.
 5. Bridle SH, Patel AD, Bircher M, Calvert PT. Fixation of intertrochanteric fractures of the femur. A randomised prospective comparison of the gamma nail and the dynamic hip screw. J Bone Joint Surg Br 1991; 73(2): 330-4.
 6. Laros GS, Moore JF. Complications of fixation in intertrochanteric fractures. Clin Orthop Relat Res 1974; (101): 110-9.
 7. Loizou CL, McNamara I, Ahmed K, Pryor GA, Parker MJ. Classification of subtrochanteric femoral fractures. Injury 2010; 41(7): 739-45.
 8. Min WK, Kim SY, Kim TK, Lee KB, Cho MR, Ha YC, et al. Proximal femoral nail for the treatment of reverse obliquity intertrochanteric fractures compared with gamma nail. J Trauma 2007; 63(5): 1054-60.
 9. Sanders R, Regazzoni P. Treatment of subtrochanteric femur fractures using the dynamic condylar screw. J Orthop Trauma 1989; 3(3): 206-13.
 10. Chou DT, Taylor AM, Boulton C, Moran CG. Reverse oblique intertrochanteric femoral fractures treated with the intramedullary hip screw (IMHS). Injury 2012; 43(6): 817-21.
 11. Guerra JJ, Born CT. The management of traumatic subtrochanteric fractures. Oper Tech Orthop 1994; 4(2): 116-21.
 12. Sadowski C, Lubbeke A, Saudan M, Riand N, Stern R, Hoffmeyer P. Treatment of reverse oblique and transverse intertrochanteric fractures with use of an intramedullary nail or a 95 degrees screw-plate: a prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am 2002; 84-A(3): 372-81.
 13. Hardy DC, Descamps PY, Krallis P, Fabeck L, Smets P, Bertens CL, et al. Use of an intramedullary hip-screw compared with a compression hip-screw with a plate for intertrochanteric femoral fractures. A prospective, randomized study of one hundred patients. J Bone Joint Surg Am 1998; 80(5): 618-30.
 14. Warwick DJ, Crichlow TP, Langkamer VG, Jackson M. The dynamic condylar screw in the management of subtrochanteric fractures of the femur. Injury 1995; 26(4): 241-4.
 15. Saarenpaa I, Heikkinen T, Jalovaara P. Treatment of subtrochanteric fractures. A comparison of the Gamma nail and the dynamic hip screw: short-term outcome in 58 patients. Int Orthop 2007; 31(1): 65-70.
 16. Matre K, Havelin LI, Gjertsen JE, Vinje T, Espehaug B, Fevang JM. Sliding hip screw versus IM nail in reverse oblique trochanteric and subtrochanteric fractures. A study of 2716 patients in the Norwegian Hip Fracture Register. Injury 2013; 44(6): 735-42.
 17. Willoughby R. Dynamic hip screw in the management of reverse obliquity intertrochanteric neck of femur fractures. Injury 2005; 36(1): 105-9.
 18. Pakuts AJ. Unstable subtrochanteric fractures--gamma nail versus dynamic condylar screw. Int Orthop 2004; 28(1): 21-4.