شیوع تشنج‌های ایزوله، تکرار شونده و پایدار در بیماران مسموم با داروها و سموم و ارتباط آن با عوامل مختلف

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه داروشناسی بالینی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت به دنبال مصرف داروها و سموم، می‌تواند منجر به بروز تشنج از نوع ایزوله، تکرار شونده یا پایدار گردد. با توجه به تفاوت در دسترسی افراد به سموم و داروها در جوامع مختلف و خطرات تشنج، این مطالعه با هدف بررسی علل و ارتباط تشنج با یک سری عوامل، در بیماران مسموم با داروها و سموم تشنج‌زا انجام شد.روش‌ها: نوع مطالعه، توصیفی- تحلیلی- مقطعی بود. اطلاعات بیماران مراجعه‌ کننده به بیمارستان نور و علی اصغر (ع) اصفهان از فروردین 1393 تا مهر 1394 که با داروها یا سموم تشنج‌زا مسموم شده و سپس دچار تشنج‌های ایزوله، تکرار شونده یا پایدار شده بودند، در چک لیست ثبت گردید. تمام تحلیل‎ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: از 2319 بیمار مسموم با داروها و سموم تشنج‌زا، 137 بیمار دچار تشنج شدند. 101 نفر (3/74 درصد) از این افراد، دچار تشنج ایزوله و 35 نفر دیگر (7/25 درصد) دچار تشنج‌های پایدار و تکرار شونده شدند. 123 نفر اقدام به خودکشی کردند. خودکشی در سنین 29-20 سال و در مردان شایع‌تر بود. شایع‌ترین داروهای تشنج‌زا در نوع ایزوله، ترامادول (4/61 درصد)، مخلوط توأم داروها (0/8 درصد) و داروهای ضد تشنج (Anticonvulsants) (9/7 درصد) و در نوع تکرار شونده و پایدار، ترامادول (1/37 درصد)، مخلوط توأم داروها (6/28 درصد)، داروهای ضد افسردگی و شیشه (هر کدام 6/8 درصد) بودند.نتیجه‌گیری: ایزوله، شایع‌ترین نوع تشنج می‌باشد و تشنج پایدار، شیوع بسیار کمی داشته است. بیشترین شیوع تشنج در سنین 29-20 سال، در مردان و در مسمومیت با ترامادول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Different Types of Seizures in a Poisoning Referral Center

نویسندگان [English]

 • Nastaran Eizadi-Mood 1
 • Ali Mohammad Sabzghabaee 2
 • Afsaneh Manteghi 3
 • Ahmad Yaraghi 4
 • Narges Motamedi 5
1 Professor, Department of Clinical Toxicology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Students Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Poisoning is a common cause of seizure in an emergency department. Type of the seizure can be isolated, recurrent or as status epilepticus. Since accessing to different poisons and drugs is various among people of different societies and because of seizure complications, we investigated the prevalence of different type of seizures in poisoned cases.Methods: In a cross-sectional descriptive and analytic study, all cases with poisoning due to drugs or poisons admitted in Noor Hospital, Isfahan, Iran, during May 2014 till October 2016 were enrolled and those with seizure were evaluated regarding different variables including type of seizure and outcomes. Data were recorded in a check list and analysis using SPSS software.Findings: From 2319 evaluated patients, 137 cases were recorded to have seizures (101 cases of isolated type and 35 cases of recurrent or status epilepticus types). 123 patients committed suicide. Most of the cases were in age of 20-29 years. The seizure was common more in men. The most common drug in isolated seizure type was tramadol (61.4%), combination of different drugs (8.0%) and anti-convulsants (7.9%); and in recurrent and status epilepticus type, tramadol (37.1%), combination of different drugs (28.6) and anti-depressant and stimulants (8.6% each one) were the most used drugs, respectively.Conclusion: Isolated seizure was the most prevalent type of seizure in cases with poisoning. Most of the observed seizures were in men, age of 20-29 years, and by tramadol tablets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poisoning
 • Seizure
 • Single seizure
 • Status epilepticus
 1. Alvarez N. Epilepsy in persons with intellectual and developmental disabilities. Int J Child Health Hum Dev 2015; 8(4): 493.
 2. Finkelstein Y, Hutson JR, Freedman SB, Wax P, Brent J. Drug-induced seizures in children and adolescents presenting for emergency care: current and emerging trends. Clin Toxicol (Phila) 2013; 51(8): 761-6.
 3. Salehi M, Eizadi-Mood N, Yaraghi A, Khoshavi M. Seizure: Carbamazepine toxicity and other probable risk factors. J Isfahan Med Sch 2012; 30(180): 264-74. [In Persian].
 4. Zamani N, Sanaei-Zadeh H, Mostafazadeh B. Hallmarks of opium poisoning in infants and toddlers. Trop Doct 2010; 40(4): 220-2.
 5. Masoumi G, Eizadi-Mood N, Akabri M, Khalili LY. Pattern of poisoning in Isfahan. J Isfahan Med Sch 2012; 29(163): 1317-24. [In Persian].
 6. Eizadi-Mood N, Yaraghi A, Gheshlaghi F, Mogiri R. Poison-induced seizures in 66 patients: Causes, treatments and outcomes. Tehran Univ Med J 2008; 66(3): 214-20. [In Persian].
 7. Thundiyil JG, Kearney TE, Olson KR. Evolving epidemiology of drug-induced seizures reported to a Poison Control Center System. J Med Toxicol 2007; 3(1): 15-9.
 8. Majlesi N, Shih R, Fiesseler FW, Hung O, Debellonio R. Cocaine-associated seizures and incidence of status epilepticus. West J Emerg Med 2010; 11(2): 157-60.
 9. Masoumi G, Ganjei Z, Teymoori E, Sabzghabaee AM, Yaraghi A, Akabri M, et al. Evaluating the prevalence of intentional and unintentional poisoning in vulnerable patients admitted to a Referral Hospital. J Isfahan Med Sch 2013; 31(252): 1452-60. [In Persian].