بررسی بیان ژن TOX3 در بیماران مبتلا به سرطان مری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی علوم پایه و پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی تکوین جانوری، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان مری، ششمین سرطان منجر به مرگ در دنیا می‌باشد. اگر چه بروز این بیماری در سه دهه‌ی گذشته در ایران رو به کاهش بوده است، اما همچنان ششمین سرطان شایع در کشور می‌باشد. ژن TOX3 به خانواده‌ای بزرگ و متنوع از پروتئین‌های HMG-box تعلق دارد که روی کروموزوم 16q12 قرار گرفته است. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی بیان ژن TOX3 در بافت پارافینه‌ی سرطانی و غیر توموری مری انجام شد.روش‌ها: این مطالعه ، یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی بود که بر روی تعداد 40 نمونه از بافت پارافینه‌ی سرطانی مری و بافت سالم آن انجام شد. نمونه‌ها از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در سال‌های 89-1384 جمع‌آوری گردید. RNA تام استخراج شد و پس از سنتز complementary DNA (cDNA)، سطوح بیان نسبی این ژن‌ها با استفاده از تکنیک Quantitative real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (qRT-PCR) و به روش 2-ΔΔCT تعیین شد.یافته‌ها: میزان بیان ژن TOX3 در بافت‌های توموری مری نسبت به بافت‌های غیر توموری کاهش بیان داشت؛ هر چند که از نظر آماری، معنی‌‌دار نبود (10/0 < P).نتیجه‌گیری: در سرطان مری سنگفرشی، بیان ژن TOX3 در بافت‌های توموری مری نسبت به بافت‌های سالم کاهش می‌یابد. از این رو، با در نظر گرفتن کلیه‌ی نتایج بیان این ژن در منابع مختلف، می‌توان پیشنهاد نمود که ممکن است ژن TOX3 در سرطان مری به عنوان یک مهار کننده‌ی تومور عمل نماید. بنابراین، مطالعات بیشتر جهت تعیین دقیق مکانیسم عمل این ژن به عنوان یک مهار کننده‌ی تومور در SCC مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Expression of TOX3 Gene in Patients with Esophageal Cancer

نویسندگان [English]

 • Soraya Ahmadi-Balootaki 1
 • Modjtaba Emadi-Baygy 2
 • Leyla Rouhi 3
 • Ali Akbar Shayesteh 4
1 Department of Genetics, School of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Genetics, School of Basic Sciences AND Research Institute of Biotechnology, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor, Department of Developmental Biology, School of Basic Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Ahvaz Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: Esophageal cancer is the sixth cause of cancer mortality worldwide. While it is the sixth prevalent cancer in Iran, its incidence has been decreasing during the past 3 decades. Belonging to the HMG-box protein family, TOX3 (TOX high-mobility group box family member 3) gene is located on 16q12 chromosome. This study aimed to compare the expression of TOX3 gene in cancerous and non-cancerous tissue of esophagus.Methods: In this case-control study, 40 formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples of cases of esophageal Squamous cell carcinoma (SCC) and healthy tisuue were assessed. Samples were collected from patients referred to Imam Khomeini Hospital, Ahvaz, Iran, during 2005 to 210. Total RNA was extracted and complementary DNA (cDNA) was synthesied. The relative gene expression was determined using quantitative real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (qRT-PCR) and quantified using 2-ΔΔCT method.Findings: The expression of TOX3 gene was lower in tumor tissues compared to normal tissues. However, it was not statistically significant (P > 0.1).Conclusion: Our study revealed that the expression of TOX3 is lower in squamous esophageal cancer. Consequently, by considering all the data about the expression of TOX3 gene from various resources, it could be suggested that the TOX3 gene might act as a tumor suppressor in esophageal squamous cell carcinoma. Therefore, further studies should be done to elucidate the exact mechanism of action of the gene as a tumor suppressor in Squamous cell carcinoma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TOX3 gene
 • Real-time polymerase chain reaction
 • SYBR Green
 • Esophageal cancer
 1. Tabatabaee SA, Hashemi SM, Eidy M, Davarpanah Jazi AH. Predicting factors for anastomotic leakage after esophageal cancer resection. Iran J Cancer Prev 2009; 2(2): 103-6. [In Persian].
 2. Somi MH, Mousavi SM, Rezaeifar P, Naghashi SH. Cancer incidence among the elderly population in the northwest of Iran: a population based study. Iran J Cancer Prev 2009; 2(3): 117-26. [In Persian].
 3. Akbari MR, Malekzadeh R, Nasrollahzadeh D, Amanian D, Sun P, Islami F, et al. Familial risks of esophageal cancer among the Turkmen population of the Caspian littoral of Iran. Int J Cancer 2006; 119(5): 1047-51.
 4. Ghadimi MR, Rasouli M, Mahmoodi M, Mohammad K, Zeraati H. A Comparative study of impact of personal factors on survival of patients with. Hakim Res J 2011; 14(1): 41-9.
 5. Semnani S, Besharat S, Abdolahi N, Keshtkar A, Kabir M, Fazel A, et al. Factors associated with esophageal cancer in the southeast part of the Caspian Sea. J Guilan Univ Med Sci 2005; 13(52): 24-8. [In Persian].
 6. Kollarova H, Machova L, Horakova D, Janoutova G, Janout V. Epidemiology of esophageal cancer-an overview article. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2007; 151(1): 17-20.
 7. Halperin EC, Perez CA, Brady LW. Perez and Brady's principles and practice of radiation oncology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
 8. O'Flaherty E, Kaye J. TOX defines a conserved subfamily of HMG-box proteins. BMC Genomics 2003; 4(1): 13.
 9. Yuan SH, Qiu Z, Ghosh A. TOX3 regulates calcium-dependent transcription in neurons. Proc Natl Acad Sci U S A 2009; 106(8): 2909-14.
 10. Riaz M, Berns EM, Sieuwerts AM, Ruigrok-Ritstier K, de Weerd V, Groenewoud A, et al. Correlation of breast cancer susceptibility loci with patient characteristics, metastasis-free survival, and mRNA expression of the nearest genes. Breast Cancer Res Treat 2012; 133(3): 843-51.
 11. Antoniou AC, Spurdle AB, Sinilnikova OM, Healey S, Pooley KA, Schmutzler RK, et al. Common breast cancer-predisposition alleles are associated with breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Am J Hum Genet 2008; 82(4): 937-48.
 12. Zhang X, Zhu H, Wu X, Wang M, Gu D, Gong W, et al. A genetic polymorphism in TOX3 is associated with survival of gastric cancer in a Chinese population. PLoS One 2013; 8(9): e72186.
 13. Choi IK, Sung HJ, Lee JH, Kim JS, Seo JH. The relationship between Helicobacter pylori infection and the effects of chemotherapy in patients with advanced or metastatic gastric cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2012; 70(4): 555-8.
 14. Emadi Baygi M, Soheili ZS, Schmitz I, Sameie S, Schulz WA. Snail regulates cell survival and inhibits cellular senescence in human metastatic prostate cancer cell lines. Cell Biol Toxicol 2010; 26(6): 553-67.
 15. Kelsen D. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal cancer. J Clin Oncol 2001; 19(2): 283-5.
 16. Gudmundsdottir ET, Barkardottir RB, Arason A, Gunnarsson H, Amundadottir LT, Agnarsson BA, et al. The risk allele of SNP rs3803662 and the mRNA level of its closest genes TOX3 and LOC643714 predict adverse outcome for breast cancer patients. BMC Cancer 2012; 12: 621.
 17. Stacey SN, Manolescu A, Sulem P, Rafnar T, Gudmundsson J, Gudjonsson SA, et al. Common variants on chromosomes 2q35 and 16q12 confer susceptibility to estrogen receptor-positive breast cancer. Nat Genet 2007; 39(7): 865-9.
 18. Reeves GK, Travis RC, Green J, Bull D, Tipper S, Baker K, et al. Incidence of breast cancer and its subtypes in relation to individual and multiple low-penetrance genetic susceptibility loci. JAMA 2010; 304(4): 426-34.
 19. Liang J, Chen P, Hu Z, Shen H, Wang F, Chen L, et al. Genetic variants in trinucleotide repeat-containing 9 (TNRC9) are associated with risk of estrogen receptor positive breast cancer in a Chinese population. Breast Cancer Res Treat 2010; 124(1): 237-41.
 20. Fasching PA, Pharoah PD, Cox A, Nevanlinna H, Bojesen SE, Karn T, et al. The role of genetic breast cancer susceptibility variants as prognostic factors. Hum Mol Genet 2012; 21(17): 3926-39.
 21. Shan J, Dsouza SP, Bakhru S, Al-Azwani EK, Ascierto ML, Sastry KS, et al. TNRC9 downregulates BRCA1 expression and promotes breast cancer aggressiveness. Cancer Res 2013; 73(9): 2840-9.
 22. Smid M, Wang Y, Klijn JG, Sieuwerts AM, Zhang Y, Atkins D, et al. Genes associated with breast cancer metastatic to bone. J Clin Oncol 2006; 24(15): 2261-7.
 23. Rhodes DR, Yu J, Shanker K, Deshpande N, Varambally R, Ghosh D, et al. ONCOMINE: a cancer microarray database and integrated data-mining platform. Neoplasia 2004; 6(1): 1-6.
 24. Su H, Hu N, Yang HH, Wang C, Takikita M, Wang QH, et al. Global gene expression profiling and validation in esophageal squamous cell carcinoma and its association with clinical phenotypes. Clin Cancer Res 2011; 17(9): 2955-66.
 25. Yu K, Ganesan K, Tan LK, Laban M, Wu J, Zhao XD, et al. A precisely regulated gene expression cassette potently modulates metastasis and survival in multiple solid cancers. PLoS Genet 2008; 4(7): e1000129.
 26. Aoyagi K, Minashi K, Igaki H, Tachimori Y, Nishimura T, Hokamura N, et al. Artificially induced epithelial-mesenchymal transition in surgical subjects: its implications in clinical and basic cancer research. PLoS One 2011; 6(4): e18196.
 27. Su H, Hu N, Shih J, Hu Y, Wang QH, Chuang EY, et al. Gene expression analysis of esophageal squamous cell carcinoma reveals consistent molecular profiles related to a family history of upper gastrointestinal cancer. Cancer Res 2003; 63(14): 3872-6.
 28. Bass AJ, Watanabe H, Mermel CH, Yu S, Perner S, Verhaak RG, et al. SOX2 is an amplified lineage-survival oncogene in lung and esophageal squamous cell carcinomas. Nat Genet 2009; 41(11): 1238-42.
 29. Beroukhim R, Mermel CH, Porter D, Wei G, Raychaudhuri S, Donovan J, et al. The landscape of somatic copy-number alteration across human cancers. Nature 2010; 463(7283): 899-905.
 30. Mitelman F, Johansson B, Mertens F. Mitelman database of chromosome aberrations and gene fusions in cancer [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://cgap.nci.nih.gov/Chromosomes/Mitelman