اثرات نگهداری نمونه‌ی مایع منی در حرارت 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد بر روی حرکت، بقا و دناتوره شدن DNA اسپرم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس آزمایشگاه، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 - استادیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: DNA اسپرم پستانداران، متراکم‌ترین DNA یوکاریوتیک است و این DNA متراکم می‌تواند در مقابل عوامل مختلف شیمیایی و محیطی مقاومت کند. از آن جایی که به طور معمول، مرگ سلولی معادل مرگ هسته و دناتوره شدن DNA اسپرم تلقی می‌شود، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر نگهداری نمونه‌ی شسته شده‌ی مایع منی در یخچال (6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد) بر درصد بقا، حرکت کل و تمامیت DNA اسپرم مردان نورموزواسپرم و بررسی هم‌زمانی مرگ سلولی با دناتوره شدن DNA آن بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 13 نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرم دو بار در محیط کشت Ham’s F10 شسته شد. این نمونه‌ها به مدت 12 روز در حرارت 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند. در روزهای صفر (بلافاصله پس از نمونه‌گیری)، 1، 2، 5، 7 و 12، درصد اسپرم‌های زنده، متحرک و دارای DNA دو رشته‌ای اندازه‌گیری گردید. بقا و تمامیت DNA اسپرم‌ها به ترتیب با استفاده از رنگ‌آمیزی Eosin‐Nigrosin و رنگ‌آمیزی Acridine orange اندازه‌گیری شدند.یافته‌ها: میزان بقا و حرکت کل اسپرم‌ها به طور معنی‌داری در طی 12 روز نگهداری نمونه‌ها در یخچال کاهش یافت (05/0 > P). بر خلاف بقا و حرکت اسپرم‌ها، تمامیت DNA تا پایان 12 روز نگهداری، تغییر معنی‌‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: این مطالعه پیشنهاد می‌کند که تمامیت DNA اسپرم حتی پس از 12 روز نگهداری نمونه‌ی مایع منی در یخچال حفظ می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Keeping Semen Samples in 4-6 ˚C on Sperm Motility, Viability and DNA Denaturation

نویسندگان [English]

 • Zohreh Nateghian 1
 • Gholam Reza ِDashti 2
 • ُShekofeh Baghazadeh 3
 • Farhad Golshan-Iranpour 4
1 MSc Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Mammalian sperm DNA is the most compacted eukaryotic DNA and this compacted DNA can resist against different environmental and chemical factors.  The aim of this study was to assess the effects of keeping washed semen sample in refrigerator (4-6 ˚C) on sperm viability, total motility and DNA integrity in normozoospermic men.Methods: In this experimental study, 13 semen samples of normozoospermic men were washed twice in modified Ham's F10 medium. These samples were kept in refrigerator (4-6 ˚C) up to 12 days. On the 0 (immediately after sampling), 1st, 2nd, 5th, 7th and 12th days, the proportion of viable, motile, double stranded DNA spermatozoa were examined. Viability and DNA integrity of sperm cells were examined consecutively using eosin-nigrosin and acridine orange staining.Findings: The viability and total motility of sperm cells significantly decreased (P < 0.05) during 12 days of storage in refrigerator (4-6 ˚C). In contrast with sperm viability and motility, DNA integrity was without significant changes up to 12 days of storage.Conclusion: This study suggests that sperm DNA integrity is preserved even after 12 days of keeping semen sample in refrigerator.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DNA denaturation
 • Sperm preservation
 • Spermatozoa
 1. Ward WS, Coffey DS. DNA packaging and organization in mammalian spermatozoa: comparison with somatic cells. Biol Reprod 1991; 44(4): 569-74.
 2. Golshan Iranpour F, Rezazadeh Valojerdi M. The epididymal sperm viability, motility and DNA integrity in dead mice maintained at 4-6oC. Iran J Reprod Med 2013; 11(3): 195-200.
 3. Nichi M, Goovaerts IG, Cortada CN, Barnabe VH, de Clercq JB, Bols PE. Roles of lipid peroxidation and cytoplasmic droplets on in vitro fertilization capacity of sperm collected from bovine epididymides stored at 4 and 34 degrees C. Theriogenology 2007; 67(2): 334-40.
 4. Kaneko T, Fukumoto K, Haruguchi Y, Kondo T, Machida H, Koga M, et al. Fertilization of C57BL/6 mouse sperm collected from cauda epididymides after preservation or transportation at 4 degrees C using laser-microdissected oocytes. Cryobiology 2009; 59(1): 59-62.
 5. An TZ, Wada S, Edashige K, Sakurai T, Kasai M. Viable spermatozoa can be recovered from refrigerated mice up to 7 days after death. Cryobiology 1999; 38(1): 27-34.
 6. Tittarelli C, Savignone CA, Arnaudin E, Stornelli MC, Stornelli MA, de la Sota RL. Effect of storage media and storage time on survival of spermatozoa recovered from canine and feline epididymides. Theriogenology 2006; 66(6-7): 1637-40.
 7. Prinosilova P, Rybar R, Zajicova A, Hlavicova J. DNA integrity in fresh, chilled and frozen-thawed canine spermatozoa. Vet Med - Czech 2012; 57(3): 133-42.
 8. Riel JM, Yamauchi Y, Huang TT, Grove J, Ward MA. Short-term storage of human spermatozoa in electrolyte-free medium without freezing maintains sperm chromatin integrity better than cryopreservation. Biol Reprod 2011; 85(3): 536-47.
 9. Dougherty KA, Urry RL, Cockett AT. Supravital staining of spermatozoa: relationship of eosin concentration to the percentage of cells staining live. J Urol 1977; 118(6): 1008-9.
 10. Eliasson R. Supravital staining of human spermatozoa. Fertil Steril 1977; 28(11): 1257.
 11. Tejada RI, Mitchell JC, Norman A, Marik JJ, Friedman S. A test for the practical evaluation of male fertility by acridine orange (AO) fluorescence. Fertil Steril 1984; 42(1): 87-91.
 12. Varghese AC, Bragais FM, Mukhopadhyay D, Kundu S, Pal M, Bhattacharyya AK, et al. Human sperm DNA integrity in normal and abnormal semen samples and its correlation with sperm characteristics. Andrologia 2009; 41(4): 207-15.
 13. Soler AJ, Perez-Guzman MD, Garde JJ. Storage of red deer epididymides for four days at 5 degrees C: effects on sperm motility, viability, and morphological integrity. J Exp Zool A Comp Exp Biol 2003; 295(2): 188-99.
 14. Kikuchi K, Nagai T, Kashiwazaki N, Ikeda H, Noguchi J, Shimada A, et al. Cryopreservation and ensuing in vitro fertilization ability of boar spermatozoa from epididymides stored at 4 degrees C. Theriogenology 1998; 50(4): 615-23.
 15. Kaabi M, Paz P, Alvarez M, Anel E, Boixo JC, Rouissi H, et al. Effect of epididymis handling conditions on the quality of ram spermatozoa recovered post-mortem. Theriogenology 2003; 60(7): 1249-59.
 16. Kishikawa H, Tateno H, Yanagimachi R. Fertility of mouse spermatozoa retrieved from cadavers and maintained at 4 degrees C. J Reprod Fertil 1999; 116(2): 217-22.