بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به کینولون به واسطه‌ی پلاسمید oqxA و oqxB در Escherichia coli جدا شده از ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان‌های شهر یزد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 استادیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 استادیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش مقاومت Escherichia coli، عامل عفونت ادراری، به آنتی بیوتیک‌ها منجر به افزایش نگرانی در جهان شده است. با توجه به استفاده‌ی گسترده از کینولون‌ها در درمان این عفونت و محدود بودن مطالعات مقاومت به کینولون‌ها به واسطه‌ی پلاسمید، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین فراوانی ژن‌های مقاومت به کینولون به واسطه‌ی پلاسمید oqxA و oqxB کد کننده‌ی افلاکس پمپ در Escherichia coli جدا شده از نمونه‌های ادرار بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر یزد بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، در سال 1393، تعداد 94 جدایه‌ی Escherichia coli از ادرار بیماران عفونت ادراری بستری در بیمارستان‌های شهر یزد جدا شد. سنجش حساسیت جدایه‌ها نسبت به کینولون‌ها به روش دیسک دیفیوژن بر اساس Clinical and Laboratory Standards Institute 2013 (CLSI 2013) انجام گردید. واکنش Polymerase chain reaction (PCR) جهت بررسی حضور ژن‌های oqxA و oqxB با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS واکاوی گردید.یافته‌ها: از بین 94 جدایه‌ی Escherichia coli، کمترین و بیشترین مقاومت به کینولون‌ها به ترتیب نسبت به نورفلوکساسین (0/51 درصد) و نالیدیکسیک اسید (4/73 درصد) بود. ژن‌های oqxA و oqxB به ترتیب در 4 (2/4 درصد) و 3 (2/3 درصد) جدایه‌ی Escherichia coli مشاهده گردید.نتیجه‌گیری: مقاومت به کینولون‌ها نسبت به برخی مطالعات دیگر، بیشتر است. فراوانی کم ژن‌های oqxA و oqxB در مطالعه‌ی حاضر، با نتایج سایر مطالعات مشابه بود. پیشنهاد می‌شود سنجش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of oqxA and oqxB Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Genes in Escherichia Coli Isolated from Urine of Inpatients with Urinary Tract Infections in Yazd City, Iran

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Sadat Hosseini 1
 • Gilda Eslami 2
 • Hengameh Zandi 3
 • Mahmood Vakili 4
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine AND Research Center for Food Hygiene and Safety, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine AND Research Center for Food Hygiene and Safety, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Increasing in resistance among Escherichia coli causing urinary tract infection led to increased concern in the world. Quinolones are widely used in the treatment of urinary tract infections and a few studies have been done about plasmid-mediated quinolone resistance determinants. The aim of this study was to determine the frequency of oqxA and oqxB plasmid-mediated quinolone resistance genes, which encodes efflux pumps, among Escherichia coli isolated from urine of hospitalized patients with urinary tract infection in Yazd City, Iran.Methods: In this descriptive–analytical study, 94 Escherichia coli strains were isolated from urine specimens of inpatients with urinary tract infections in Yazd City, at first 6 months of 2014. The susceptibility testing for quinolones were performed using the disk diffusion method according to protocols of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI-2013). Polymerase chain reaction (PCR) method and specific primers were used for detection of oqxA and oqxB genes. The results were analyzed using SPSS software.Findings: Among 94 Escherichia coli isolates, the lowest and highest quinolone-resistance was observed for norfloxacin (51.0%) and nalidixic acid (73.4%), respectively. In this study, oqxA and oqxB genes were present in 4 (4.2%) and 3 (3.2%) Escherichia coli isolates, respectively.Conclusion: According to the results, resistance to quinolones is higher than some other studies. The low frequency of oqxA and oqxB in this study was similar to other studies. It is recommended that antibiotic susceptibility test must be performed routinely before initiating treatment of urinary tract infections and studies about the plasmid-mediated quinolone resistance determinants should be done regularly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Escherichia coli
 • Plasmid-mediated resistance to quinolones
 • OqxAB
 1. Briales A, Rodriguez-Martinez JM, Velasco C, de Alba PD, Rodriguez-Bano J, Martinez-Martinez L, et al. Prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance determinants qnr and aac(6')-Ib-cr in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae producing extended-spectrum beta-lactamases in Spain. Int J Antimicrob Agents 2012; 39(5): 431-4.
 2. Dromigny JA, Nabeth P, Juergens-Behr A, Perrier-Gros-Claude JD. Risk factors for antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from community-acquired urinary tract infections in Dakar, Senegal. J Antimicrob Chemother 2005; 56(1): 236-9.
 3. Soleimani-Asl Y, Zibaei M, Firoozeh F. Detection of qnrA gene among quinolone-resistant Escherichia coli isolated from Urinary tract infections in Khorram Abad during 2011-2012 Feyz 2013; 17 (5): 488-94. [In Persian].
 4. Sedighi I, Arabestani MR, Rahimbakhsh A, Karimitabar Z, Alikhani MY. Dissemination of extended-spectrum beta-lactamases and quinolone resistance genes among clinical isolates of uropathogenic Escherichia coli in children. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(7): e19184.
 5. Chen X, Zhang W, Pan W, Yin J, Pan Z, Gao S, et al. Prevalence of qnr, aac(6')-Ib-cr, qepA, and oqxAB in Escherichia coli isolates from humans, animals, and the environment. Antimicrob Agents Chemother 2012; 56(6): 3423-7.
 6. Park KS, Kim MH, Park TS, Nam YS, Lee HJ, Suh JT. Prevalence of the plasmid-mediated quinolone resistance genes, aac(6')-Ib-cr, qepA, and oqxAB in clinical isolates of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Korea. Ann Clin Lab Sci 2012; 42(2): 191-7.
 7. Hansen LH, Jensen LB, Sorensen HI, Sorensen SJ. Substrate specificity of the OqxAB multidrug resistance pump in Escherichia coli and selected enteric bacteria. J Antimicrob Chemother 2007; 60(1): 145-7.
 8. Kim HB, Wang M, Park CH, Kim EC, Jacoby GA, Hooper DC. oqxAB encoding a multidrug efflux pump in human clinical isolates of Enterobacteriaceae. Antimicrob Agents Chemother 2009; 53(8): 3582-4.
 9. Yuan J, Xu X, Guo Q, Zhao X, Ye X, Guo Y, et al. Prevalence of the oqxAB gene complex in Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli clinical isolates. J Antimicrob Chemother 2012; 67(7): 1655-9.
 10. Pasom W, Chanawong A, Lulitanond A, Wilailuckana C, Kenprom S, Puang-Ngern P. Plasmid-mediated quinolone resistance genes, aac(6')-Ib-cr, qnrS, qnrB, and qnrA, in urinary isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae at a teaching hospital, Thailand. Jpn J Infect Dis 2013; 66(5): 428-32.
 11. Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Performance standard for antimicrobial susceptibility testing: Document M100-S23. Wayne, PA: CLSI; 2013.
 12. Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988; 16(3): 1215.
 13. Sauer P, Gallo J, Kesselova M, Kolar M, Koukalova D. Universal primers for detection of common bacterial pathogens causing prosthetic joint infection. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2005; 149(2): 285-8.
 14. Alishahi H, Eslami G, Zandi H, Vakili M. Frequency of qnrA and qnrB ciprofloxacin-resistant genes in Escherchia coli strains isolated from urinary tract infections in Estahban-hospitals in Fars province. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2015; 23 (8): 736-46. [In Persian].
 15. Moreno E, Prats G, Sabate M, Perez T, Johnson JR, Andreu A. Quinolone, fluoroquinolone and trimethoprim/sulfamethoxazole resistance in relation to virulence determinants and phylogenetic background among uropathogenic Escherichia coli. J Antimicrob Chemother 2006; 57(2): 204-11.
 16. Firoozeh F, Zibaei M, Soleimani-Asl Y. Detection of plasmid-mediated qnr genes among the quinolone-resistant Escherichia coli isolates in Iran. J Infect Dev Ctries 2014; 8(7): 818-22.
 17. Muhammad I, Uzma M, Yasmin B, Mehmood Q, Habib B. Prevalence of antimicrobial resistance and integrons in Escherichia coli from Punjab, Pakistan. Braz J Microbiol 2011; 42(2): 462-6.
 18. Wang A, Yang Y, Lu Q, Wang Y, Chen Y, Deng L, et al. Presence of qnr gene in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae resistant to ciprofloxacin isolated from pediatric patients in China. BMC Infect Dis 2008; 8: 68.
 19. Jeong JY, Yoon HJ, Kim ES, Lee Y, Choi SH, Kim NJ, et al. Detection of qnr in clinical isolates of Escherichia coli from Korea. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49(6): 2522-4.
 20. Gagliotti C, Buttazzi R, Sforza S, Moro ML. Resistance to fluoroquinolones and treatment failure/short-term relapse of community-acquired urinary tract infections caused by Escherichia coli. J Infect 2008; 57(3): 179-84.
 21. Taherpour A, Hashemi A. Detection of OqxAB efflux pumps, OmpK35 and OmpK36 porins in extended-spectrum-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae isolates from Iran. Hippokratia 2013; 17(4): 355-8.
 22. Rodriguez-Martinez JM, Diaz de AP, Briales A, Machuca J, Lossa M, Fernandez-Cuenca F, et al. Contribution of OqxAB efflux pumps to quinolone resistance in extended-spectrum-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae. J Antimicrob Chemother 2013; 68(1): 68-73.