بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزش از راه دور بر دانش و نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز آموزش تیم سلامت، معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: توانمندسازی پزشکان عمومی متقاضی شرکت در برنامه‌ی پزشک خانواده، می‌تواند دستیابی به اهداف این برنامه را تسهیل نماید. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی میزان تغییر دانش و نگرش پزشکان عمومی، بعد از اجرای یک برنامه‌ی آموزش از راه دور بود.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی میدانی مورد- شاهدی در سال 1392، تعداد 140 نفر پزشک عمومی متقاضی شرکت در اجرای برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق شهری بالای 20 هزار نفر استان اصفهان، به صورت تصادفی در دو گروه 70 نفره، انتخاب شدند. به گروه مورد، یک کتابچه (در مورد برنامه‌ی اصلاح نظام سلامت) ارایه گردید، اما به گروه شاهد، هیچ بسته‌ی آموزشی داده نشد. هر دو گروه، قبل و بعد از اجرای طرح، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی خود ساخته با روایی مناسب (Cronbach's alpha 82/0)، از نظر دانش و نگرش نسبت به برنامه، تحت ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری Paired t و Mix ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: سه ماه بعد از توزیع بسته‌ی آموزشی، میانگین نمره‌ی دانش در گروه مورد، به طور معنی‌داری افزایش یافت و از 61/1 ± 33/6 به 03/2 ± 85/13 رسید (050/0 > P). همچنین، میانگین نمره‌ی نگرش در گروه مورد، به طور معنی‌داری از 00/3 ± 90/52 به مقدار 76/3 ± 14/66 افزایش و نگرش شرکت کنندگان بهبود یافت (050/0 > P). با انجام آزمون Repeated measures ANOVA، متغیرهای سن، جنس، سابقه‌ی کار و نوع استخدام، تأثیر معنی‌داری در تغییرات نمره‌ی دانش و نگرش نداشتند.نتیجه‌گیری: با آموزش از راه دور، میزان دانش و نگرش پزشکان عمومی نسبت به اهداف برنامه‌ی اصلاح نظام سلامت، به طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Distance Education on Knowledge and Attitude of General Practitioners Who Applied to Participate in Family Physician Program in Urban Areas of Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Khadivi 1
 • Shahaboddin Milani 2
 • Maryam Karimi-Khuzani 2
 • Narges Motamedi 3
 • Tahereh Moghadas 4
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Community Medicine Specialist, Department of Community Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Behvarz Training Center, Provincial Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Empowerment of general practitioners (GPs) applicant to participate in family physician (FP) program should be facilitated to achieve defined aims. This study aimed to assess the changes in knowledge and attitude marks of general practitioners before and after one distance education course.Methods: In a field randomized trial study containing control group in 2013 in Isfahan province, Iran, 140 general practitioners who applied to participate in family physician program in more than 20 thousands population urban areas were randomly selected and devided to 2 equal groups. In interventional group, booklets on health sector reform were given out but no intervention was done in control group. Both the two groups were assessed before and after the distribution of booklets about practitioners’ knowledge and attitude by a researcher-designed questionnaire. The Cronbach’s alpha reliability coefficient was 0.82. Data was analyzed using paired-t and mixed ANCOVA tests via SPSS software.Findings: 3 months after giving booklets out in intervention group, the mean of knowledge mark raised significantly from 6.33 ± 1.61 to 13.85 ± 2.03 (P < 0.05) and the mean of attitude mark improved significantly from 52.90 ± 3.00 to 66.14 ± 3.76 (P < 0.05). There was no significant difference in control group. The variables such as age, sex, service record and type of service of general practitioners had not correlation with changes in knowledge and attitude marks.Conclusion: After distance education, the general practitioners’ knowledge and attitude increased markedly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health sector reform
 • Family physician
 • Distance Education
 • Iran
 1. Roberts M, Hsiao W, Berman P, Reich M. Getting health reform right: A guide to improving performance and equity. New York, NY: Oxford University Press; 2004.
 2. World Health Organization, Regional Office for Europe. Health 21: An introduction to the health for all policy framework for the WHO European Region. European Health for All Series No. 5. Copenhagen, DenemarK: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1998.
 3. World Bank. Islamic Republic of Iran- Health Sector Review: vol. 2. Background Sections. Washington, DC: World Bank; 2008.
 4. Moghadam MN, Sadeghi V, Parva S. Weaknesses and challenges of primary healthcare system in Iran: a review. Int J Health Plann Manage 2012; 27(2): e121-e131.
 5. World Health Organization, Regional Office for Europe. Health 21: An introduction to the health for all policy framework for the WHO European Region. European Health for All Series No. 6. Copenhagen, DenemarK: World Health Organization, Regional Office for Europe; 1999.
 6. Ministry of Health and Medical Education. Application instructions "Family Physician and Referral System". Available from: http://ph.behdasht.gov.ir/uploads/92-02_162570.pdf. [In Persian].
 7. Islamic Consultative Assembly (Majlis). Law on the Fourth Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran [2004-2009]. [Cited 2004 Sep 1]. Available from: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91720/106519/F-2093574466/IRN91720.pdf. [In Persian].
 8. Islamic Consultative Assembly (Majlis). Law on the Fifth Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran [2010-2015]. [Cited 2011 Feb 20]. Available from: http://ictb.ir/index.php/1389-12-02-12-27-38. [In Persian].
 9. Lebaron SW, Schultz SH. Family medicine in Iran: the birth of a new specialty. Fam Med 2005; 37(7): 502-5.
 10. Schroeder SA. The making of a medical generalist. Health Aff (Millwood) 1985; 4(2): 22-46.
 11. Majdzadeh R. Family physician implementation and preventive medicine; opportunities and challenges. Int J Prev Med 2012; 3(10): 665-9.
 12. Ministry of Health and Medical Education. Operational guide for family physician and rural insurance project implementation. version 10 (Revised). Ministry of Health and Medical Education. Tehran, Iran: Center for Network Development and Health Promotion; 2009. p. 5-31. [In Persian].
 13. Ministry of Health and Medical Education. Operational guide for family physician project implementation. version 2. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2012. [In Persian].
 14. Yang J, Guo A, Wang Y, Zhao Y, Yang X, Li H, et al. Human resource staffing and service functions of community health services organizations in China. Ann Fam Med 2008; 6(5): 421-7.
 15. Shearer S, Toedt M. Family physicians' observations of their practice, well being, and health care in the United States. J Fam Pract 2001; 50(9): 751-6.
 16. James PA, Cowan TM, Graham RP, Majeroni BA. Family physicians' attitudes about and use of clinical practice guidelines. J Fam Pract 1997; 45(4): 341-7.
 17. Eftekhar Z, Mohaghegh MA, Yarandi F, Eghtesadi-Araghi P, Moosavi-Jarahi A, Gilani MM, et al. Knowledge and attitudes of physicians in Iran with regard to chronic cancer pain. Asian Pac J Cancer Prev 2007; 8 (3): 383-6.
 18. Worrall G, Angel J, Chaulk P, Clarke C, Robbins M. Effectiveness of an educational strategy to improve family physicians' detection and management of depression: a randomized controlled trial. CMAJ 1999; 161(1): 37-40.
 19. Gerstein HC, Reddy SS, Dawson KG, Yale JF, Shannon S, Norman G. A controlled evaluation of a national continuing medical education programme designed to improve family physicians' implementation of diabetes-specific clinical practice guidelines. Diabet Med 1999; 16(11): 964-9.
 20. Managheb SE, Firouzi H, Jafarian J. The Impact of communication skills training based on calgary- Cambridge guideline on knowledge, attitude and practice of family physicians in Jahrom University of Medical Sciences 2007. J Jahrom Univ Med Sci 2008; 6(2): 74-84. [In Persian].
 21. Naghavi Z, Anbari K, Saki K, Zafar Mohtashami A, Lash-Karara G, Derik MA. A study on effect of training communication skills on knowledge and attitudes of family physicians and patients satisfaction. J Biol Today'sWord 2015; 4(1): 1-5.
 22. Alfuth R, Barnard CP. Family physicians and family therapists: Understanding the interdependent synergism. Contemp Fam Ther 2000; 22(3): 253-77.
 23. Nasr Elahpour Shirvani SD, Ashrafian Amiri H, Motlagh ME, Kabir MJ, Maleki MR, Shabestani Monfared A, Et Al. Evaluation of the function of referral system in family physician program in northern provinces of Iran: 2008. J Babol Univ Med Sci 2010; 11(6): 46-52. [In Persian].
 24. Nasrollahpour Shirvani SD, Raeisee P, Motlagh ME, Kabir MJ, Ashrafian Amiri H. Evaluation of the performance of referral system in family physician program in Iran University of Medical Sciences: 2009. Hakim Health Sys Res 2010; 13 (1): 19-25. [In Persian].
 25. Alidosti M, Tavassoli E, Khadivi R, Sharifirad Gh. A survey on knowledge and attitudes of rural population towards the family physician program in Shahrekord city. Health Inf Manage 2011; 7 (Special Issue): 629-36. [In Persian].