بررسی کارایی آموزش‌نامه‌‌های موجود در بخش‌های بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاییز سال 1395

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق و گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق و گروه بیوشیمی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: دفترچه‌ی ثبت مهارت‌های عملکردی (Log book) یا آموزش‌نامه،‌ یکی از ابزارهای ارزشیابی بالینی باارزش به منظور نظارت بر میزان تحقق اهداف آموزشی محسوب می‌شود. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین وضعیت و میزان اثربخشی آموزش‌نامه‌‌های موجود در بخش‌های بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 233 دانشجوی پزشکی کارآموز و کارورز در سال 1395 انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته متشکل از 4 سؤال دموگرافیک، 2 سؤال آگاهی و 10 سؤال نظرسنجی به صورت لیکرت چهار گزینه‌ای و 2 سؤال عملکرد بود که روایی و پایایی آن تأیید شده بود. پرسش‌نامه توسط همه‌ی دانشجویان بخش‌های بالینی به صورت خودایفا تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی Pearson و Kruskal-Wallis در نرم‌‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان 45/1 ± 02/24 سال بود. میانگین نمره‌ی آگاهی 69/0 ± 70/0 از 2، میانگین نمره‌ی نظرسنجی 60/7 ± 62/22 از 40 و میانگین نمره‌ی عملکرد 71/0 ± 20/1 از 2 به دست آمد. 5/24 درصد دانشجویان انجام و تکمیل آموزش‌نامه‌‌ را در یادگیری مهارت‌های بخش بالینی، زیاد و خیلی زیاد مفید دانستند. 8/70 درصد بیان کردند که آموزش‌نامه‌‌های موجود نیاز به بازنگری دارد. نتایج آزمون Pearson بین میانگین نمره‌ی آگاهی با نظرسنجی (010/0 = P) و عملکرد (030/0 = P) همبستگی معنی‌داری را نشان داد. بر اساس نتایج آزمون Kruskal-Wallis، اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمره‌ی عملکرد در بخش‌های بالینی مشاهده شد (030/0 = P).نتیجه‌گیری: آموزش‌نامه‌‌های موجود در بخش‌های بالینی، کارایی لازم را در یادگیری مهارت‌های بخش بالینی ندارد. بنابراین، با توجه به نقش آموزش‌نامه‌‌ در فرایند یادگیری دانشجویان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای استادان و دانشجویان به منظور ارتقای آگاهی و مهارت لازم برای طراحی و اجرای دقیق و بازبینی محتوا و فرایند اجرایی آن، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Existing Logbooks in Clinical Wards from Medical Students' Viewpoint in Birjand University of Medical Sciences, Iran, in Fall 2016

نویسندگان [English]

 • Zoya Tahergorabi 1
 • Mitra Moodi 2
 • Tooba Kazemi 3
 • Mina Hemmati 4
1 Assistant Professor, Birjand Cardiovascular Diseases Research Center AND Social Determinants of Health Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine , Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Social Determinants of Health Research Center AND Department of Health Education, School of Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
3 Professor, Birjand Cardiovascular Diseases Research Center AND Department of Cardiology, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
4 Associate Professor, Birjand Cardiovascular Diseases Research Center AND Department of Biochemistry, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background: Logbook is raised as one of the valuable clinical evaluation tools to monitor the achievement of educational goals. This study was done to determine the efficacy of present logbooks in clinical wards from medical students' viewpoint in Birjand University of Medical Sciences, Iran.Methods: This analytical-descriptive study was conducted on 233 medical students in clerkship and internship stages in fall 2016. Data collection instrument was a researcher-made questionnaire including 4 demographic questions, 10 viewpoint questions with a 4-point Likert scale and 2 practice questions; validity and reliability of the questionnaire were confirmed. Questionnaires were completed by all the students in clinical wards using self-administered method. Data was analyzed via SPSS using descriptive and analytical tests.Findings: Mean age of the students was 24.02 ± 1.45 years. Their mean knowledge score was 0.70 ± 0.69 from 2, mean viewpoint score was 22.62 ± 7.60 from 40, and mean practice score was 2.61 ± 0.92 from 4. Only 24.5 percent said that logbook complement in learning of clinical skills is highly and very highly useful. 70.8 percent expressed that existing logbooks need to be revised. Pearson's test showed significant correlation between mean knowledge score and viewpoint (P = 0.010) and practice (P = 0.030). Kruskal-Wallis test indicated significant difference in mean practice score based on different clinical wards (P = 0.030).Conclusion: Findings showed that existing logbooks in clinical wards was not efficacious in learning clinical wards skills. Therefore, regarding to logbook role in students learning process, it seems essential to conduct educational workshops for faculty members and students to enhance the knowledge and necessary skills, to design careful implementation, and to revise content of logbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Learning
 • Students
 • Medical
 • Opinion
 1. Ajh N. Evaluation of midwifery students in labor and delivery training: Comparing two methods of logbook and checklist. Iran J Med Educ 2006; 6(2): 123-8. [In Persian].
 2. Sabeti F, Akbari-Nassaji N, Haghighyzadeh MH. Nursing students' self-assessment regarding clinical skills achievement in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2009. Iran J Med Educ 2011; 11(5): 506-15. [In Persian].
 3. Mohammadi A, Khaghanizade M, Ebadi A, Mohammadi A, Amiri F, Raesifar A. Log book a method of evaluating education and feedback strategy in nursing. Educ Strategy Med Sci 2010; 3(1): 41-5. [In Persian].
 4. Schwartz AJ. Resident/fellow evaluation of clinical teaching: an essential ingredient of effective teacher development and educational planning. Anesthesiology 2010; 113(3): 516-7.
 5. Avizhgan M, Omid A, Dehghani M, Esmaeili A, Asilian A, Akhlaghi M R, et al . Determining minimum skill achievements in advanced clinical clerkship (externship) in school of medicine using logbooks. Iran J Med Educ 2011; 10(5): 543-51. [In Persian].
 6. Cornwall P, Doubtfire A. The use of the Royal College of Psychiatrists'trainee's log book: a cross-sectional survey of trainees and trainers. The Psychiatrist 2001; 25(6): 234.
 7. George S, Jorsh M, Johnson J. Logbook for specialist registrars in general adult psychiatry: development and peer evaluation. Psychiatric Bulletin 2005; 29(9): 339-41.
 8. Saber M, Saberi Firouzi M, Azizi F. The logbook effect on clinical learning of interns in internal ward rotation in Shiraz University of Medical Sciences. J Med Educ 2008; 12(3-4): 62-6.
 9. Rele K, Tarrant CJ. Educational supervision appropriate for psychiatry trainees' needs. Acad Psychiatry 2010; 34(3): 229-32.
 10. Piercey C. Logbooks: A strategy for reflective practice in nursing. In partners in learning. Proceedings of the 12th Annual Teaching Learning Forum; 2003 Feb 11-12; Perth, Australia.
 11. Kouhpayezadeh J, Dargahi H, Soltani Arabshahi K. Clinical assessment methods in medical sciences universities of Tehran – clinical instructors' viewpoint. Hormozgan Med J 2012; 16(5): 395-402. [In Persian].
 12. Asadi lari M, Moshfeghy Z, Shahpari M, Mohammad alian F. Midwifery students' satisfaction with logbook as a clinical evaluation tool in Shiraz University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2015; 15(24): 170-80. [In Persian].
 13. Najafipour S, Amini M. A Survey of teachers' view points of Jahrom medical school towards teachers evaluation by student. Iran J Med Educ 2002; (8): 40-1.
 14. Farahmand S, Aslsoleymani H. How interns' logbook is completed in emergency ward of Imam Khomeini hospital? Iran J Med Educ 2010; 10(1): 55-62. [In Persian].
 15. Kuo CY, Wu HK. Toward an integrated model for designing assessment systems: An analysis of the current status of computer-based assessments in science. Comput Educ 2013; 68: 388-403.
 16. Mazareie E, Momeni Danaei S, Hosseininezhad S, Nili M. Evaluating the effect of logbook as viewed by the juniors and seniors at Shiraz school of dentistry. Strides Dev Med Educ 2016; 13(4): 395-402. [In Persian].
 17. Wimmers PF, Schmidt HG, Splinter TA. Influence of clerkship experiences on clinical competence. Med Educ 2006; 40(5): 450-8.
 18. van Hell EA, Kuks JB, Cohen-Schotanus J. Time spent on clerkship activities by students in relation to their perceptions of learning environment quality. Med Educ 2009; 43(7): 674-9.
 19. Golmakani N, Yousefzadeh S. The midwifery students’ perspective about clinical evaluation based on log book.. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2012; 9(1):103-11. [In Persian].
 20. Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Adeli K, Delavari A, Majdzadeh R. Paediatric metabolic syndrome and associated anthropometric indices: the CASPIAN Study. Acta Paediatr 2006; 95(12): 1625-34.
 21. Lotfi M, Zamanzadeh V, Abdollahzadeh F, Seyyed Rasooli A, Jabbarzadeh F. The effect of using logbook on nursing students learning in gynecology wards. Nursing and Midwifery Journal 2010; 5(19): 33-8.
 22. Karampourian A, Khatiban M, Jahanghiri K, Razavi Z, Imani B. The effect of using logbook on emergency medical srvices student’s satisfaction and clinical evaluation, in Hamadan University of Medical Sciences in 2013. Pajouhan Scientific Journal. 2015; 13(2):50-6. [In Persian].