بررسی دز تابشی در سی‌تی اسکن چند آشکارسازی در فانتوم Polymethylmethacrylate (PMMA) با استفاده از شیوه‌نامه‌ی American Association of Physicists in Medicine-Task Group111 (AAPM-TG111)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، محاسبه‌ی مقادیر دز دریافتی بیمار در آزمایش‌های Computed tomography scan (CT Scan) با استفاد از شاخص‌های وزنی (Computed tomography dose index100 یا CTDI100) و حجمی (Computed tomography dose index volume یا CTDIvol) دز و در نتیجه محاسبه‌ی دز تعادل (Dose equilibrium یا Deq) انجام می‌شود. استانداردهای فعلی برای ارزیابی شاخص دز در نسل‌های جدید CT scan به دلیل کوچکی دزیمتر که تمام حجم تابشی را در بر نمی‌گیرد، قابل قبول نمی‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از شیوه‌نامه‌ی AAPM-TG111 برای ارزیابی دز بود.روش‌ها: با استفاده از فانتوم استاندارد Polymethylmethacrylate (PMMA) و اتاقک یونیزان قلمی مقادیر دز تجمعی، دز تعادل، دز انتگرال و در نهایت، دز مؤثر در دو آزمون یعنی بررسی بر اساس شاخص وزنی و حجمی دز محاسبه گردید.یافته‌ها: مقدار متوسط دز تعادل بر اساس شاخص دز CT scan (CTDI100) برای دو آزمون به ترتیب 11/26 و 99/58 میلی‌گری به دست آمد که این مقادیر، بر اساس CTDIvol کنسول 4/19 و 4/42 میلی‌گری بود. درصد اختلاف بین CTDIvol و Deq در دو آزمون به ترتیب 58/34 درصد و 12/39 درصد بود که مقدار قابل توجهی اختلاف بین مقادیر دز به دست آمده را نشان می‌دهد.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، درصد اختلاف به دست آمده برای شاخص حجمی کنسول و دز تعادل با مقادیر گزارش شده توسط دیگر محققین هم‌خوانی دارد و می‌توان بیان کرد که ارزیابی دز پرتو در پایان هر اسکن، توسط شاخص حجمی مناسب نبود و لازم است از شاخص‌های جدید ارایه شده در دستورالعمل‌ها جهت کنترل کیفی و تضمین کیفیت دستگاه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose Assessment in Multidetector Computed Tomography (CT) of Polymethylmethacrylate (PMMA) Phantom Using American Association of Physicists in Medicine-Task Group Report No. 111 (AAPM-TG111)

نویسندگان [English]

 • Soheila Sharifian 1
 • Daryoush Shahbazi-Gahrouei 2
1 MSc Student, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Computed tomography (CT) is one of the most used imaging modalities and is one of the main sources of population exposure. Recently, patient doses are estimated through CT dose index (CTDI) phantoms as a reference to calculate CTDI volume (CTDIvol) values followed by calculating equilibrium dose (Deq). This study aimed to improve measurement methods for equilibrium dose and the effective dose using the American Association of Physicists in Medicine-Task Group Report No. 111 (AAPM-TG111).Methods: Using standard phantom of polymethylmethacrylate (PMMA) and pencil ionization chamber, the values of CTDI100 and ε(CTDI100), and DL(0) were calculated followed by calculating equilibrium dose, hence obtaining the total effective dose.Findings: The average equilibrium dose in according to the CTDI100 and CTDIvol was found to be 26.11 and 58.99, respectively; which was based on the value of 19.4 and 42.4 mGy recorded by CT console. Differences between CTDIvol and Deq were 34.58% and 39.12% based on the experiments setting up by the CT-weighted and volume dose index, respectively.Conclusion: Differences between values of CTDIvol and Deq were consistent with the literature results. Overall, weighted dose index of CT systems is not sufficient to determine patient’s dose and using new recommended indices are required.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multidetector computed tomography
 • Radiation Dosage
 • Polymethylmethacrylate (PMMA)
 • Radiologic phantom
 1. Shahbazi-Gahrouei D, Nazem M, Sharbafchizadeh M, Jafarpishehfard MS. The average of cumulative radiation dose in neonates in the neonatal surgery ward due to diagnostic and therapeutic radiologic procedures during the admission period. J Isfahan Med Sch 2011; 29(140): 626-33. [In Persian].
 2. Shahbazi-Gahrouei D, Baradaran-Ghahfarokhi M. Investigation of patient dose from common radiology examinations in Isfahan, Iran. Adv Biomed Res 2012; 1: 11.
 3. Shahbazi-Gahrouei D, Baradaran-Ghahfarokhi M. Assessment of entrance surface dose and health risk from common radiology examinations in Iran. Radiat Prot Dosimetry 2013; 154(3): 308-13.
 4. Shahbazi-Gahrouei D, Abdi MR, Paknejad A, Baradaran-Ghahfarokhi M. Evaluation of absorbed dose from common radiology examinations in Yasuj, Iran, using experimental measurement and Monte Carlo calculations. J Isfahan Med Sch 2016; 34(371): 106-13. [In Persian].
 5. Bouzarjomehri F, Zare MH, Shahbazi-Gahrouei D. Conventional and spiral CT dose indices in Yazd general hospitals, Iran. Iran J Radiat Res 2006; 3(4):183-9.
 6. Bouzarjomehri F, Zare MH, Shahbazi-Gahrouei D. Patient dose resulting from CT examinations in Yazd, Iran. Iran J Radiat Res 2006; 4(3): 121-7.
 7. Figueira C, Di Maria S, Baptista M, Mendes M, Madeira P, Vaz P. Paediatric CT exposures: comparison between CTDIvol and SSDE methods using measurements and Monte Carlo simulations. Radiat Prot Dosimetry 2015; 165(1-4): 210-5.
 8. American Association of Physicists in Medicine (AAPM). Comprehensive methodology for the evaluation of radiation dose in X-ray computed tomography (Report No. 111). College Park, MD: AAPM; 2010.
 9. Flohr TG, Schaller S, Stierstorfer K, Bruder H, Ohnesorge BM, Schoepf UJ. Multi-detector row CT systems and image-reconstruction techniques. Radiology 2005; 235(3): 756-73.
 10. Descamps C, Gonzalez M, Garrigo E, Germanier A, Venencia D. Measurements of the dose delivered during CT exams using AAPM Task Group Report No. 111. J Appl Clin Med Phys 2012; 13(6): 3934.
 11. Li X, Zhang D, Liu B. Calculations of two new dose metrics proposed by AAPM Task Group 111 using the measurements with standard CT dosimetry phantoms. Med Phys 2013; 40(8): 081914.
 12. Shahbazi-Gahrouei D. Quality control of the radiological equipment in Chaharmahal and Bakhtiari Hospitals. J Shahrekord Univ Med Sci 2004; 5 (4): 11-8. [In Persian].
 13. Li X, Zhang D, Liu B. Monte Carlo assessment of CT dose equilibration in PMMA and water cylinders with diameters from 6 to 55 cm. Med Phys 2013; 40(3): 031903.
 14. Li X, Zhang D, Liu B. Estimation of the weighted CTDI (infinity) for multislice CT examinations. Med Phys 2012; 39(2): 901-5.
 15. Dixon RL, Ballard AC. Experimental validation of a versatile system of CT dosimetry using a conventional ion chamber: beyond CTDI100. Med Phys 2007; 34(8): 3399-413.
 16. Shrimpton PC, Wall BF, Yoshizumi TT, Hurwitz LM, Goodman PC. Effective dose and dose-length product in CT. Radiology 2009; 250(2): 604-5.
 17. Campelo MCS, Silva MC, Terini RA. CTDI versus new AAPM Metrics to assess doses in CT: A case study. Brazilian J Radiat Sci 2016; 4(2): 1-15.