طراحی و تأیید پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات جراحی‌های کم‌تهاجمی و چاقی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: چاقی به عنوان یکی از مشکلات عمده‌ی بهداشتی، همواره مورد توجه بوده است، اما بیشتر مطالعات، بیماری‌های همراه چاقی را مورد بررسی قرار داده‌اند و مطالعات انجام شده نیز به علت تأثیر بالای مؤلفه‌های فرهنگی و قومیتی بر روی کیفیت زندگی برای جامعه‌ی ما قابل استفاده نیستند. از این رو، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، طراحی پرسش‌نامه‌ی اختصاصی برای بررسی کیفیت زندگی بیماران چاق با توجه به عوامل فرهنگی و قومیتی بود.روش‌ها: سؤالات پاسخ باز از بیماران در مورد کیفیت زندگی پرسیده شد و پرسش‌نامه‌ی اولیه‌ی سؤال بسته شامل 58 سؤال تهیه شد که توسط 36 مورد از بیماران تکمیل گردید و نتایج به دست آمده، ارزیابی و اعتبارسنجی شد. پس از اصلاح، پرسش‌نامه‌ی 54 سؤالی حاصل، توسط 114 نفر از بیماران تکمیل گردید و روایی و پایایی آن ارزیابی شد. از روش‌های آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی، قابلیت اطمینان، تحلیل همبستگی و مدل‌سازی پرسش‌نامه‌ی 6 عاملی استفاده شد.یافته‌ها: قابلیت اطمینان پرسش‌نامه‌ی اولیه‌ی 58 سؤالی، با استفاده از ضریب Cronbach's alpha برابر با 870/0 بود که بر اساس آن، پرسش‌نامه‌ای 54 سؤالی تهیه شد. آزمون کفایت نمونه‌برداری و آزمون Bartlett، مناسب بودن حجم نمونه و تحلیل عاملی استفاده شده برای شناسایی ساختار مدل عاملی را نشان داد. ضریب اعتبار کلی پرسش‌نامه‌ی نهایی با استفاده از Cronbach's alpha برابر 913/0 به دست آمد.نتیجه‌گیری: مقاله‌ی حاضر با طراحی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران چاق با بررسی و تأیید مدل 6 عاملی، امکان بررسی کیفیت زندگی و عملکرد بیماران چاق را با توجه به مؤلفه‌های فرهنگی و قومیتی جمعیت مورد مطالعه فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Validation of a Quality of Life Questionnaire for Patients with Obesity

نویسندگان [English]

 • Mahsa Gharzi 1
 • Behruz Kelidari 2
 • Mohsen Mahmoudieh 2
 • Behzad Zolfaghari 3
 • Samira Davashi-Jamalouee 1
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Minimally Invasive and Obesity Surgery Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Obesity has always been considered as a major health problem but most studies survey the comorbidities of obesity on patients and due to the influence of culture and ethnicity factors on quality of life, other studies cannot be used for our society. The aim of this study was designing a questionnaire to evaluate quality of life among patients with obesity according to cultural and ethnicity factors.Methods: Cases were asked to fill open-ended questions about quality of life affected by obesity and initial closed questionennaire containing 58 questions was designed and 36 patients were asked to fill it. The results were analyzed and the content validity and relevance were determined. The initial questionnaire was modified and the questionnaire with 54 questions completed by 114 cases and its validity and reliability were evaluated. We used descriptive statistical methods, confirmatory factor analysis, reliability, correlation analysis and modeling of 6-factors questionnaire in this article.Findings: For the initial 58-questions questionnaire, Cronbach's alpha was 0.870, which indicated the proper validation and according to it, the 54-questions questionnaire was designed. Sampling sufficiency test and Bartlett's test showed the adequacy of sample size and factor analysis used to identify the structure factor model, respectively. The final questionnaire had a reliability coefficient of 0.913 according to Cronbach's alpha.Conclusion: Thist study, by designing a quality of life questionnaire for patients with obesity via reviewing and approving the six-factor model, provides an instrument for evaluating quality of life and functional status among these patients based on ethnicity and cultural factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obesity
 • Quality of Life
 • Questionnaire
 • Factor Analysis
 • Validity
 1. Yurcisin BM, Gaddor MM, DeMaria EJ. Obesity and bariatric surgery. Clin Chest Med 2009; 30(3): 539-53, ix.
 2. Charalampakis V, Daskalakis M, Bertsias G, Papadakis JA, Melissas J. Validation of the Greek translation of the obesity-specific Moorehead-Ardelt Quality-of-Life Questionnaire II. Obes Surg 2012; 22(5): 690-6.
 3. Cuenca RM. Quality of life after bariatric surgery. Arq Gastroenterol 2014; 51(3): 163-4.
 4. Batsis JA, Lopez-Jimenez F, Collazo-Clavell ML, Clark MM, Somers VK, Sarr MG. Quality of life after bariatric surgery: a population-based cohort study. Am J Med 2009; 122(11): 1055.
 5. Bond DS, Thomas JG, King WC, Vithiananthan S, Trautvetter J, Unick JL, et al. Exercise improves quality of life in bariatric surgery candidates: results from the Bari-Active trial. Obesity (Silver Spring) 2015; 23(3): 536-42.
 6. Lemstra ME, Rogers MR. Improving health-related quality of life through an evidence-based obesity reduction program: the Healthy Weights Initiative. J Multidiscip Healthc 2016; 9: 103-9.
 7. Sirtori A, Brunani A, Villa V, Berselli ME, Croci M, Leonardi M, et al. Obesity is a marker of reduction in QoL and disability. ScientificWorld Journal 2012; 2012: 167520.
 8. Folope V, Chapelle C, Grigioni S, Coeffier M, Dechelotte P. Impact of eating disorders and psychological distress on the quality of life of obese people. Nutrition 2012; 28(7-8): e7-e13.
 9. Farias MM, Achurra P, Boza C, Vega A, de la Cruz C. Psoriasis following bariatric surgery: clinical evolution and impact on quality of life on 10 patients. Obes Surg 2012; 22(6): 877-80.
 10. Zhang T, Shi W, Huang Z, Gao D, Guo Z, Liu J, et al. Influence of culture, residential segregation and socioeconomic development on rural elderly health-related quality of life in Guangxi, China. Health Qual Life Outcomes 2016; 14: 98.
 11. Kim D, Park S, Yang D, Cho M, Yoo C, Park J, et al. The relationship between obesity and health-related quality of life of office workers. J Phys Ther Sci 2015; 27(3): 663-6.
 12. Woodcock A, Bradley C, Plowright R, ffytche T, Kennedy-Martin T, Hirsch A. The influence of diabetic retinopathy on quality of life: interviews to guide the design of a condition-specific, individualised questionnaire: the RetDQoL. Patient Educ Couns 2004; 53(3): 365-83.
 13. World Health Organization. Measuring quality of life: The World Health Organization Quality Of Life Instruments (The WHOQOL-100 and The WHOQOL-BREF). Geneva, Switzerland: WHO; 1997.
 14. Westerveld D, Yang D. Through thick and Thin: Identifying barriers to bariatric surgery, weight loss maintenance, and tailoring obesity treatment for the future. Surg Res Pract 2016; 2016: 8616581.
 15. Therrien F, Marceau P, Turgeon N, Biron S, Richard D, Lacasse Y. The laval questionnaire: a new instrument to measure quality of life in morbid obesity. Health Qual Life Outcomes 2011; 9: 66.
 16. Mannucci E, Ricca V, Barciulli E, Di BM, Travaglini R, Cabras PL, et al. Quality of life and overweight: the obesity related well-being (Orwell 97) questionnaire. Addict Behav 1999; 24(3): 345-57.
 17. Zhou SZ, Wang XL, Wang Y. Design of a questionnaire for evaluating the quality of life of postpartum women (PQOL) in China. Qual Life Res 2009; 18(4): 497-508.
 18. Nigatu YT, Reijneveld SA, de Jonge P, van Rossum E, Bultmann U. The combined effects of obesity, abdominal obesity and major depression/anxiety on health-related quality of life: the lifelines cohort study. PLoS One 2016; 11(2): e0148871.
 19. Ashing-Giwa KT. The contextual model of HRQoL: a paradigm for expanding the HRQoL framework. Qual Life Res 2005; 14(2): 297-307.
 20. Marshall PA. Cultural influences on perceived quality of life. Semin Oncol Nurs 1990; 6(4): 278-84.
 21. Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J Clin Epidemiol 1993; 46(12): 1417-32.