بررسی ارزش تشخیصی حین عمل جراحی روش Frozen section با در نظر گرفتن تشخیص‌ هیستولوژیک نهایی به عنوان استاندارد طلایی در توده‌های سر و گردن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه، با هدف تعیین ارزش تشخیصی حین عمل جراحی روش Frozen section در مقایسه با نتایج پاتولوژی نهایی نمونه‌های تثبیت شده در فرمالین در تعیین ماهیت توده‌های سر و گردن به انجام رسید.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، کل 88 نمونه‌ی مربوط به توده‌های سر و گردن که از سال‌‌های 94-1389 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان موجود بود، مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج روش Frozen section و پاتولوژی توده‌ی آن‌ها از پرونده‌ی بیماران استخراج گردید. سپس، حساسیت، ویژگی، مثبت و منفی کاذب و ارزش اخباری این روش در مقایسه با پاتولوژی محاسبه گردید.یافته‌ها: روش Frozen section در مقایسه با نتایج پاتولوژی نهایی نمونه‌های تثبیت شده در فرمالین، دارای حساسیت 8/89 و ویژگی 4/94 درصد بود. درصد مثبت و منفی کاذب این روش، به ترتیب 6/5 و 2/10 درصد به دست آمد. ارزش اخباری مثبت و منفی آن نیز به ترتیب 7/95 و 2/87 درصد بود. میزان صحت این روش 8/91 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: روش Frozen section حین عمل جراحی جهت تعیین ماهیت توده‌های سر و گردن، روشی به نسبت دقیق و با ارزش است، اما لازمه‌ی آن، تجربه‌ی کافی آسیب‌شناسان شاغل در واحدهای پاتولوژی است که در صورت انجام صحیح آن و همچنین، دقت در نمونه‌گیری توسط جراح و همکاری این دو، می‌تواند افزایش میزان صحت Frozen section و در نهایت، کاهش اعمال جراحی مجدد، کاهش عود و پیش‌آگهی مطلوب‌تر بیماری را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Frozen Section Compared with Permanent Pathology Results for Detection of Characteristics of Head and Neck Tumors

نویسندگان [English]

 • Azar Baradaran 1
 • Noushin Afsharmoghadam 1
 • Moneereh Moayeri 2
 • Mohamadreza Moayeri 3
 • Parvin Rajabi 1
1 Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3
چکیده [English]

Background: This study aimed to determine the diagnostic values of frozen section compared with permanent pathology results for detection of characteristic of head and neck tumors.Methods: In a cross-sectional study, 88 patients suffered from head and neck tumors and operated during 2010-2015 in Alzahra hospital, Isfahan, Iran, were enrolled. The results of frozen section and permanent pathology were extracted from hospital records and sensitivity, specificity, false negative, false positive, and negative and positive predictive values were calculated for frozen section.Findings: Sensitivity, specificity, false negative, false positive, positive predictive value, and negative predictive value were as 89.8%, 94.4%, 5.6%, 10.2%, 95.7%, and 87.2%, respectively; and the accuracy of frozen section was 91.8%.Conclusion: Frozen section test during surgeries is a good and valuable method for detection of characteristic of head and neck tumors. But, enough pathologist experience and precision of sampling by surgeon can lead to increase the accuracy rate of frozen section which finally leads to decrease of reoperation and relapse of disease, and better prognosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frozen sections
 • Permanent pathology
 • Sensitivity
 • Specificity
 • Head
 • Neck
 • Tumors
 1. Chinoy R. Cytology, pathology, frozen section and occult primaries in head and neck cancers. Otorhinolaryngology Clinics: An International Journal 2010; 2(1): 25-32.
 2. World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.
 3. Ardeshir Larijani MB, Mohagheghi SMA, Mousavi Jarahi SAR, Tavangar SM, Haghpanah V, Lashkari A, et al. Thyroid cancer in Iran: An epidemiological survey based on cancer data's registered In Tehran. J Med Counc I R Iran 2009; 23(4): 362-7.
 4. Ansari MH. Salivary gland tumors in an Iranian population: a retrospective study of 130 cases. J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(11): 2187-94.
 5. Habibi A. Some aspects of malignant tumors of the lymph nodes in Iran. Int Surg 1978; 63(5): 47-51.
 6. Mafi N, Kadivar M, Hosseini N, Ahmadi S, Zare-Mirzaie A. Head and neck squamous cell carcinoma in Iranian patients and risk factors in young adults: a fifteen-year study. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(7): 3373-8.
 7. DiMusto JC. Reliability of frozen sections in gynecologic surgery. Obstet Gynecol 1970; 35(2): 235-40.
 8. Remsen KA, Lucente FE, Biller HF. Reliability of frozen section diagnosis in head and neck neoplasms. Laryngoscope 1984; 94(4): 519-24.
 9. Rosai J. Rosai and Ackerman's surgical pathology. 9th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2004.
 10. Dankwa EK, Davies JD. Frozen section diagnosis: an audit. J Clin Pathol 1985; 38(11): 1235-40.
 11. Esteban JM, Zaloudek C, Silverberg SG. Intraoperative diagnosis of breast lesions. Comparison of cytologic with frozen section technics. Am J Clin Pathol 1987; 88(6): 681-8.
 12. Acs G, Baloch ZW, LiVolsi VA. Intraoperative consultation: an historical perspective. Semin Diagn Pathol 2002; 19(4): 190-1.
 13. Samanii S. Assessment of frozen sections in patients referred to Shahid Rajaee hospital (1996-2000). J Qazvin Univ Med Sci 2003; 7(1): 72-8. [In Persian].
 14. Ghauri RR, Gunter AA, Weber RA. Frozen section analysis in the management of skin cancers. Ann Plast Surg 1999; 43(2): 156-60.
 15. Rahbar, M, Kanani, M, Khazaee S, Shahi M. Diagnostic value of frozen section and permanent sections. J Babol Univ Med Sci 2008; 10(2): 31-5. [In Persian].
 16. Gephardt GN, Zarbo RJ. Interinstitutional comparison of frozen section consultations. A college of American Pathologists Q-Probes study of 90,538 cases in 461 institutions. Arch Pathol Lab Med 1996; 120(9): 804-9.
 17. Rose PG, Rubin RB, Nelson BE, Hunter RE, Reale FR. Accuracy of frozen-section (intraoperative consultation) diagnosis of ovarian tumors. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(3): 823-6.
 18. Ilvan S, Ramazanoglu R, Ulker AE, Calay Z, Bese T, Oruc N. The accuracy of frozen section (intraoperative consultation) in the diagnosis of ovarian masses. Gynecol Oncol 2005; 97(2): 395-9.
 19. Olson SM, Hussaini M, Lewis JS Jr. Frozen section analysis of margins for head and neck tumor resections: reduction of sampling errors with a third histologic level. Mod Pathol 2011; 24(5): 665-70.
 20. Houck K, Nikrui N, Duska L, Chang Y, Fuller AF, Bell D, et al. Borderline tumors of the ovary: correlation of frozen and permanent histopathologic diagnosis. Obstet Gynecol 2000; 95(6 Pt 1): 839-43.