ارزیابی اثرات پرده‌ی آمنیون تازه تهیه شده و نگهداری شده به روش انجماد بر میزان زنده ماندن سلول‌های سرطانی HeLa و 231MDA-MB- و آنژیوژنز حلقه‌ی آئورت موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه بیومتریال، دانشکده‌ی مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت و گروه مهندسی بافت و طب بازساختی، دانشکده‌ی فن‌آوری‌های نوین پزشکی و گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده‌اند که پرده‌ی آمنیون و سلول‌های آن به دلیل دارا بودن خواص ضد سرطانی، می‌توانند گزینه‌ی مناسبی برای درمان سرطان باشند. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر انجماد بر خاصیت آنتی‌آنژیوژنیک و القای آپوپتوز پرده‌ی آمنیون انجام شد.روش‌ها: در این تحقیق، با قرار دادن محیط کشت رویی پرده‌ی آمنیون تازه و نگهداری شده به روش انجماد بر روی سلول‌های سرطانی (HeLa و 231MDA-MB-) به مدت 24 ساعت، درصد زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی با استفاده از آزمون 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) مشخص گردید. جهت بررسی تغییر آنژیوژنز، از آزمون حلقه‌ی آئورت رت استفاده شد. بدین ترتیب طی 7 روز، مهار تکثیر سلول‌های شبه فیبروبلاستی و شبه مویرگی از حلقه‌ی آئورت در هر دو سطح سلول‌های اپی‌تلیال و مزانشیمال پرده‌ی آمنیون تازه و نگهداری شده به روش انجماد، در حضور و پس از حذف سلول‌های اپی‌تلیال مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی تیمار شده با محیط کشت رویی پرده‌ی آمنیون تازه و نگهداری شده به روش انجماد، به صورت وابسته به دوز کاهش یافت و تفاوت معنی‌‌داری بین دو بافت مشاهده نشد. در آزمون حلقه‌ی آئورت در پرده‌ی آمنیون تازه و نگهداری شده به روش انجماد، حضور سلول‌های بنیادی اپی‌تلیال پرده‌ی آمنیون، از نفوذ سلول‌های شبه فیبروبلاست و ایجاد آنژیوژنز ممانعت نمود. همچنین، پس از حذف سلول‌های اپی‌تلیال، سلول‌های شبه فیبروبلاستی در هر دو سطح اپی‌‌تلیال و مزانشیمال پرده‌ی آمنیون تازه و نگهداری شده به روش انجماد نفوذ کرد.نتیجه‌گیری: محیط کشت رویی پرده‌ی آمنیون نگهداری شده به روش انجماد مانند بافت تازه، باعث کاهش زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی می‌شود. همچنین، حفظ لایه‌ی اپی‌تلیال و غشای پایه‌ی پرده‌ی آمنیون، منجر به حفظ خاصیت آنژیومدولاتوری پرده‌ی آمنیون طی انجماد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Fresh and Cryopreserved Amniotic Membrane on Viability of HeLa and MDA-MB-231 Cancer Cells and Angiogenesis of Rat Aorta Ring

نویسندگان [English]

 • Maryam Zolghadr 1
 • Khashayar Modaresifar 2
 • Sara Azizian 2
 • Hassan Niknejad 3
1 General Practitioner, Nanomedicine and Tissue Engineering Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Biomaterials, School of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Nanomedicine and Tissue Engineering Research Center AND Department of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, School of Advanced Technologies in Medicine AND Department of Pharmacology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Previous studies have shown that the amniotic membrane and its cells can be an appropriate choice for cancer treatment due to their anticancer properties. This research was designed to evaluate the impact of cryopreservation method on the anti-angiogenic and apoptosis induction properties of amniotic membrane.Methods: In this study, the cancer cells were treated with fresh and cryopreserved amniotic membrane condition medium during 24 hours and the percentage of cancer cells viability was determined using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. To evaluate the changes of angiogenesis, the rat aorta ring assay was examined for both fresh and cryopreserved amniotic membrane within 7 days, and penetration and lack of penetration of fibroblasts-like and capillary-like cells of the aorta were evaluated in both amniotic epithelial and mesenchymal sides of fresh and cryopreserved amniotic membrane, in the presence and absence of epithelial cells.Findings: Viability of cultured cancer cells treated with condition medium of fresh and cryopreserved amniotic membrane decreased dose-dependently and no significant difference was observed between the fresh and cryopreserved amniotic membrane. The aorta ring assay in fresh and cryopreserved amniotic membrane revealed that the amniotic epithelial stem cells inhibited the penetration of fibroblast-like cells and angiogenesis. Moreover, the penetration of fibroblast-like cells was observed in both epithelial and mesenchymal sides of fresh and cryopreserved amniotic membrane, after the removing epithelial cells.Conclusion: According to the results of this study, cryopreserved amniotic membrane condition medium reduced the viability of cancer cells, as well as the fresh amniotic membrane condition medium. Moreover, it seems that the maintenance of epithelial cells layer and basement membrane of the amniotic membrane preserves the angiomodulatory properties of amniotic membrane in the cryopreservation method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amnion
 • Cryopreservation
 • Neovascularization
 • Carcinoma
 1. Dua HS, Gomes JA, King AJ, Maharajan VS. The amniotic membrane in ophthalmology. Surv Ophthalmol 2004; 49(1): 51-77.
 2. Riau AK, Beuerman RW, Lim LS, Mehta JS. Preservation, sterilization and de-epithelialization of human amniotic membrane for use in ocular surface reconstruction. Biomaterials 2010; 31(2): 216-25.
 3. Niknejad H, Peirovi H, Jorjani M, Ahmadiani A, Ghanavi J, Seifalian AM. Properties of the amniotic membrane for potential use in tissue engineering. Eur Cell Mater 2008; 15: 88-99.
 4. Tseng SC. Amniotic membrane transplantation for ocular surface reconstruction. Biosci Rep 2001; 21(4): 481-9.
 5. Adly OA, Moghazy AM, Abbas AH, Ellabban AM, Ali OS, Mohamed BA. Assessment of amniotic and polyurethane membrane dressings in the treatment of burns. Burns 2010; 36(5): 703-10.
 6. Kakavand M, Yazdanpanah G, Ahmadiani A, Niknejad H. Blood compatibility of human amniotic membrane compared with heparin-coated ePTFE for vascular tissue engineering. J Tissue Eng Regen Med 2015. [Epub ahead of print].
 7. Schussler O, Shen M, Shen L, Carpentier SM, Kaveri S, Carpentier A. Effect of human immunoglobulins on the immunogenicity of porcine bioprostheses. Ann Thorac Surg 2001; 71(5 Suppl): S396-S400.
 8. Niknejad H, Yazdanpanah G, Ahmadiani A. Induction of apoptosis, stimulation of cell-cycle arrest and inhibition of angiogenesis make human amnion-derived cells promising sources for cell therapy of cancer. Cell Tissue Res 2016; 363(3): 599-608.
 9. O'Reilly MS, Holmgren L, Shing Y, Chen C, Rosenthal RA, Moses M, et al. Angiostatin: a novel angiogenesis inhibitor that mediates the suppression of metastases by a Lewis lung carcinoma. Cell 1994; 79(2): 315-28.
 10. Niknejad H, Deihim T, Peirovi H, Abolghasemi H. Serum-free cryopreservation of human amniotic epithelial cells before and after isolation from their natural scaffold. Cryobiology 2013; 67(1): 56-63.
 11. Niknejad H, Khayat-Khoei M, Peirovi H, Abolghasemi H. Human amniotic epithelial cells induce apoptosis of cancer cells: a new anti-tumor therapeutic strategy. Cytotherapy 2014; 16(1): 33-40.
 12. Magatti M, De MS, Vertua E, Parolini O. Amniotic membrane-derived cells inhibit proliferation of cancer cell lines by inducing cell cycle arrest. J Cell Mol Med 2012; 16(9): 2208-18.
 13. Yazdanpanah G, Paeini-Vayghan G, Asadi S, Niknejad H. The effects of cryopreservation on angiogenesis modulation activity of human amniotic membrane. Cryobiology 2015; 71(3): 413-8.
 14. Ma KN, Thanos A, Chodosh J, Shah AS, Mantagos IS. A novel technique for amniotic membrane transplantation in patients with acute Stevens-Johnson syndrome. Ocul Surf 2016; 14(1): 31-6.
 15. Hao Y, Ma DH, Hwang DG, Kim WS, Zhang F. Identification of antiangiogenic and antiinflammatory proteins in human amniotic membrane. Cornea 2000; 19(3): 348-52.