مقایسه‌ی میزان بهبودی بیماران مبتلا به لکودرما ناشی از سوختگی به روش انتقال سوسپانسیون سلولی حاوی ملانوسیت و کراتینوسیت با استفاده از دو تکنیک Dermabrasion و لیزر Erbium YAG

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لکودرمای ناشی از سوختگی، اغلب در همراهی با اختلالات روانی- اجتماعی در بیماران می‌باشد. تکنیک‌های جراحی مختلفی جهت درمان لکودرمای سوختگی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین روش‌های جراحی در درمان این عارضه‌ی ناخوشایند، پیوند سلولی ملانوسیت-کراتینوسیت می‌باشد. این مطالعه جهت ارزیابی اثر پیوند سلولی ملانوسیت- کراتینوسیت در بیماران لکودرمای سوختگی با استفاده از دو تکنیک Dermabrasion و لیزر Erbium YAG جهت انتقال سوسپانسیون طراحی و اجرا گردید.روش‌ها: در این مطالعه، 11 بیمار با 44 ضایعه‌‌ی لکودرما به صورت تصادفی به دو گروه Dermabrasion و لیزر Erbium YAG جهت انتقال سوسپانسیون ملانوسیت- کراتینوسیت تقسیم شدند. میزان Pigmentation مجدد و تطبیق رنگ 6 ماه بعد از درمان ارزیابی گردید.یافته‌ها: میانگین درصد Pigmentation مجدد در گروهی که با تکنیک Dermabrasion درمان شده بودند، 80/25 ± 20/64 و در گروه لیزر 40/9 ± 00/20 بود (001/0 > P). به جز 1 مورد اسکار هایپرتروفیک و 1 مورد Hyperpigmentation که به ترتیب در محل دهنده و گیرنده دیده شد، عوارض جانبی قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: پیوند سلولی ملانوسیت- کراتینوسیت روش مؤثر و بی‌خطری در درمان اسکار لکودرمای سوختگی می‌باشد. نتایج بهتری با Dermabrasion در برداشتن اپیدرم به دست آمد. مطالعات بیشتری در اثبات تأثیر سوسپانسیون سلولی در درمان لکودرمای سوختگی نیاز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Autologous Melanocyte–Keratinocyte Suspension in Patients with Postburn Leukoderma: Dermabrasion versus Erbium YAG Laser for Recipient Site Preparation

نویسندگان [English]

 • Fariba Jaffary 1
 • Fatemeh Mokhtari 2
 • Marzieh Matin 3
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 4
1 Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postburn leukoderma often is associated with psychosocial disabilities in patients. Several surgical techniques are suggested for the treatment of leukodermic burn scars. Melanocyte-keratinocyte transplant procedure (MKTP) is an important surgical modality for the treatment of this unpleasant complication. This study was designed to assess the efficacy of melanocyte-keratinocyte transplant procedure in postburn leukoderma using dermabrasion or Erbium YAG laser for recipient site preparation.Methods: 11 patients with 44 leukoderma lesions were randomized into two groups of dermabrasion-treated or Erbium-YAG-laser- treated recipient site for melanocyte-keratinocyte transplant procedure. Repigmentation rate and color matching were assessed at least 6 months after the treatment.Findings: The mean percentage of repigmentation in was 64.20 ± 25.80 and 20.00 ± 9.40 in dermabrasion-treated and Erbium-YAG-laser treated groups, respectively (P < 0.001). In dermabrasion group, patients were significantly more satisfied than laser. No major adverse effects were observed except for hypertrophic scar and postinflammatory hyperpigmentation in 2 patients at the donor and recipient sites, respectively.Conclusion: Transplantation of autologous melanocyte-keratinocyte suspension could be considered as an effective and potentially safe treatment in leukodermic burn scars. Better results were achieved with dermabrasion for de-epithelialization of the recipient sites compared to Erbium YAG laser. Further studies on larger series of patients are needed to confirm the efficacy of melanocyte-keratinocyte transplant procedure in treating postburn leukoderma.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burn
 • Skin transplantation
 • Dermabrasion
 • Erbium YAG laser
 1. Gardien KL, Middelkoop E, Ulrich MM. Progress towards cell-based burn wound treatments. Regen Med 2014; 9(2): 201-18.
 2. Driscoll DN, Levy AN, Gama AR. Dermabrasion and thin epidermal grafting for treatment of large and small areas of postburn leukoderma: a case series and review of the literature. J Burn Care Res 2016; 37(4): e387-e393.
 3. Acikel C, Ulkur E, Guler MM. Treatment of burn scar depigmentation by carbon dioxide laser-assisted dermabrasion and thin skin grafting. Plast Reconstr Surg 2000; 105(6): 1973-8.
 4. Grover R, Morgan BD. Management of hypopigmentation following burn injury. Burns 1996; 22(8): 627-30.
 5. Burm JS, Rhee SC, Kim YW. Superficial dermabrasion and suction blister epidermal grafting for postburn dyspigmentation in Asian skin. Dermatol Surg 2007; 33(3): 326-32.
 6. Garg G, Thami GP. Micropigmentation: tattooing for medical purposes. Dermatol Surg 2005; 31(8 Pt 1): 928-31.
 7. El-Bishry MA, Nassar AM, El-Maghraby MZ. Tattooing, a new hope for secondary leukoderma. Scand J Plast Reconstr Surg 1979; 13(1): 147-53.
 8. El-Kamel MF, Alghobary M. Combined treatment of post-burn leucoderma with autologous minigrafting and topical Khellin-natural sunlight among Egyptian patients. Asian J Dermatol 2014; 6(1): 25-33.
 9. Harashina T, Iso R. The treatment of leukoderma after burns by a combination of dermabrasion and "chip" skin grafting. Br J Plast Surg 1985; 38(3): 301-5.
 10. Fujii M, Terashi H, Hashikawa K, Nomura T, Omori M, Tahara S. Thin minigrafting technique for postburn leukoderma. Dermatol Surg 2007; 33(11): 1368-73.
 11. Hartmann B, Ekkernkamp A, Johnen C, Gerlach JC, Belfekroun C, Kuntscher MV. Sprayed cultured epithelial autografts for deep dermal burns of the face and neck. Ann Plast Surg 2007; 58(1): 70-3.
 12. Koga M. Epidermal grafting using the tops of suction blisters in the treatment of vitiligo. Arch Dermatol 1988; 124(11): 1656-8.
 13. Mysore V, Salim T. Cellular grafts in management of leucoderma. Indian J Dermatol 2009; 54(2): 142-9.
 14. Onur EO, Atabay K. The treatment of burn scar hypopigmentation and surface irregularity by dermabrasion and thin skin grafting. Plast Reconstr Surg 1990; 85(5): 754-8.
 15. Verma R, Grewal RS, Chatterjee M, Pragasam V, Vasudevan B, Mitra D. A comparative study of efficacy of cultured versus non cultured melanocyte transfer in the management of stable vitiligo. Med J Armed Forces India 2014; 70(1): 26-31.
 16. Oh SJ, Kim Y. Combined AlloDerm(R) and thin skin grafting for the treatment of postburn dyspigmented scar contracture of the upper extremity. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011; 64(2): 229-33.
 17. Lontz W, Olsson MJ, Moellmann G, Lerner AB. Pigment cell transplantation for treatment of vitiligo: a progress report. J Am Acad Dermatol 1994; 30(4): 591-7.
 18. Olsson MJ, Juhlin L. Long-term follow-up of leucoderma patients treated with transplants of autologous cultured melanocytes, ultrathin epidermal sheets and basal cell layer suspension. Br J Dermatol 2002; 147(5): 893-904.
 19. Guerra L, Primavera G, Raskovic D, Pellegrini G, Golisano O, Bondanza S, et al. Permanent repigmentation of piebaldism by erbium: YAG laser and autologous cultured epidermis. Br J Dermatol 2004; 150(4): 715-21.
 20. Toossi P, Shahidi-Dadras M, Mahmoudi RM, Fesharaki RJ. Non-cultured melanocyte-keratinocyte transplantation for the treatment of vitiligo: a clinical trial in an Iranian population. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011; 25(10): 1182-6.
 21. Singh C, Parsad D, Kanwar AJ, Dogra S, Kumar R. Comparison between autologous noncultured extracted hair follicle outer root sheath cell suspension and autologous noncultured epidermal cell suspension in the treatment of stable vitiligo: a randomized study. Br J Dermatol 2013; 169(2): 287-93.
 22. Mulekar SV, Issa AA, Eisa AA. Treatment of post-burn leucoderma with non-cultured melanocyte-keratinocyte transplantation (MKTP). Burns 2011; 37(3): 448-52.
 23. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Haftbaradaran E, Nasr-Esfahani MH. The effect of melanocyte cell suspension in jokliks medium in the treatment of stable resistant vitiligo: Report of 10 cases. J Isfahan Med Sch 2014; 32(314): 2210-6. [In Persian].
 24. Fioramonti P, Onesti MG, Marchese C, Carella S, Ceccarelli S, Scuderi N. Autologous cultured melanocytes in vitiligo treatment comparison of two techniques to prepare the recipient site: erbium-doped yttrium aluminum garnet laser versus dermabrasion. Dermatol Surg 2012; 38(5): 809-12.
 25. Silpa-Archa N, Griffith JL, Williams MS, Lim HW, Hamzavi IH. Prospective comparison of recipient-site preparation with fractional carbon dioxide laser vs. dermabrasion and recipient-site dressing composition in melanocyte-keratinocyte transplantation procedure in vitiligo: a preliminary study. Br J Dermatol 2016; 174(4): 895-7.
 26. Guerra L, Primavera G, Raskovic D, Pellegrini G, Golisano O, Bondanza S, et al. Erbium:YAG laser and cultured epidermis in the surgical therapy of stable vitiligo. Arch Dermatol 2003; 139(10): 1303-10.
 27. Yang JS, Kye YC. Treatment of vitiligo with autologous epidermal grafting by means of pulsed erbium: YAG laser. J Am Acad Dermatol 1998; 38(2 Pt 1): 280-2.