ارزیابی شیوه‌های سنجش بینایی رانندگان حرفه‌ای جهت صدور کارت سلامت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه طب کار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه چشم‌، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص طب کار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قدمه: حدود 90 درصد از تصادفات منجر به مرگ، ناشی از خطای انسانی می‌باشد. عوامل انسانی از جمله اختلالات بینایی، از علل اصلی تصادفات رانندگان به شمار می‌رود. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی شیوع انواع اختلال بینایی در داوطلبان اخذ کارت سلامت و همچنین، ارزیابی شیوه‌های سنجش بینایی در رانندگان بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، شاخص‌های بینایی کلیه‌ی رانندگان (1941 نفر) مراجعه کننده به مرکز طب کار بیمارستان بهارلوی تهران، در یک بازه‌ی زمانی 6 ماهه مورد بررسی قرار گرفت. حدت بینایی به وسیله‌ی چارت اسنلن (Snellen)، میدان بینایی با استفاده از دستگاه Vision Screener و دید رنگی با استفاده از پلیت‌های (Plate) رنگی پلاستیکی و همچنین، تست Ishihara سنجش شد و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 243 نفر از مشارکت کنندگان بدون اصلاح بینایی فاقد شرایط لازم (از نظر حدت بینایی) برای اخذ کارت سلامت بودند. از بین افرادی که اقدام به اصلاح بینایی نمودند، به جز یک نفر، بقیه توانستند کارت سلامت را کسب نمایند. همچنین، 2 نفر (1/0 درصد) در تشخیص پلیت‌های رنگی اختلال داشتند و همه‌ی افراد از نظر میدان بینایی در حد طبیعی بودند.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر، لزوم بررسی دقیق حدت بینایی، جایگزینی تست‌های استاندارد و عملکردی تشخیص اختلال دید رنگ و ارزیابی تخصصی میدان بینایی در رانندگان حرفه‌ای را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد باید مطالعات بیشتری پیرامون روش‌های سنجش و معیارهای کفایت بینایی جهت اخذ کارت سلامت رانندگان انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Assessment of Vision in Professional Drivers to Issue Health Card

نویسندگان [English]

 • Maryam Saraie 1
 • Seyed Aliakbar Mortazavi 2
 • Seyed Alireza Mortazavi 3
 • Atefeh Sadat Mortazavi 4
1 Assistant Professor, Department of Occupational Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences ,Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Occupational Medicine Specialist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Around 90% of deadly accidents are due to human errors. Human factors like visual errors are the major cause of traffic accidents. We aimed to check the prevalence of different eyesight disorders in professional drivers going to take their drivers' health card and also to evaluate used vision assessment tools.Methods: In this cross sectional study, all the drivers (1941 persons) referred to the occupational medicine center of Baharlo hospital, Tehran, Iran, in a 6-months period were evaluated. Eyesight acuity, visual field, and color vision were evaluated using Snellen chart, vision screener apparatus, and plastic color plates and also Ishii Hara's standard test.Findings: 243 drivers, without correcting their eyesight, were ineligible (in aspect of visual acuity) to receive health card. Among people corrected their vision, except one person, all the rest were able to receive health card. Just 2 persons (0.1%) had problem in distinguishing color plates; visual field was normal in all the participants.Conclusion: Findings indicate the need for precise evaluation of visual acuity, specialized assessment of visual field, and usage of color vision functional tests. More studies are needed about optometric approaches and vision adequacy criteria in taking health card by drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Visual acuity
 • Color vision
 • Automobile driver examination
 1. Fallah Karkan M, Behboudi H, Taeefe N, Soltani Moghaddam R, Khoshbakht Pishkhani M. Visual disorders in drivers causing accidents. J Guilan Univ Med Sci 2013; 22(85): 48-53. [In Persian].
 2. Ministry of Health and Medical Education. Prevention of traffic accidents in Iran. Tehran, Iran: Center for Disease Management Health Department, Ministry of Health and Medical Education; 2005. [In Persian].
 3. Murray CJL, Lopez AD, World Health Organization, World Bank, Harvard School of Public Health. Global Health Statistics: A Compendium of Incidence, Prevalence and Mortality Estimates for Over 200. 1st ed. Boston, MA: Harvard School of Public Health; 1996.
 4. Ahmadi M. Low vision in professional drivers, Chaharmahal and Bakhtiari province, 1999. J Shahrekord Univ Med Sci 2001; 3(3): 18-23. [In Persian].
 5. Wood J. Vision and driving: is good vision really necessary? Ophthalmic Physiol Opt 2000; 20(Suppl 1): S1-S23.
 6. Burg A. Vision test scores and driving record: additional findings. Washington, DC: Bureau of Public Roads/US; 1968.
 7. Asghari-Rodsari E, Mehrdad R, Atarchi-Ashraf M S, Aminian O. An evaluation of Tehran intercity bus drivers' vision compared with the standards for Iran and Europe. Yafteh 2004; 6(1): 43-50. [In Persian].
 8. Lamble D, Summala H, Hyvarinen L. Driving performance of drivers with impaired central visual field acuity. Accid Anal Prev 2002; 34(5): 711-6.
 9. Reshadat S, Azami N, Ghasemi SR, Almasi A, Azizi A. Color blindness in male drivers referred to Samenol-A'emeh Clinic (2005-2008). J Kermanshah Univ Med Sci 2012; 16(5): 421-6. [In Persian].
 10. Mchachi A. Road safety and vision [Online]. [cited 2014 Sep 2]; Available from: URL: http://www.eurotimes.org/road-safety-and-vision/
 11. Sharifi A, Nikian Y, Aj AJ. Ocular examinations in public transportation drivers in Kerman province. Bina J Ophthalmol 2003; 9(1): 57-64. [In Persian].
 12. Rezaieshokouh A, Najafi A. Prevalence of colour vision deficiency among male guidance school students. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2006; 16(4): 207-10. [In Persian].
 13. Rebato E, Calderon R. Incidence of red-green color blindness in the Basque population. Anthropol Anz 1990; 48(2): 145-8.
 14. National Highway Traffic Safety Administration (NHTS), American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA). Driver fitness medical guidelines. Washington, DC: NHTS; 2009.
 15. Canada Medical Association (CMA). CMA driver's guide: Determining medical fitness to operate motor vehicles. 8th ed. Toronto, ON: CMA; 2012.