بررسی شیوع افت اشباع اکسیژن خون در ریکاوری و عوامل مساعد کننده پیش از عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی عواملی بود که پیش از عمل جراحی، فرد را مستعد به افت درصد اشباع اکسیژن خون در Post-anesthesia care unit (PACU) می‌کند.روش‌ها: در مطالعه‌ی مشاهده‌ای حاضر، 500 بیمار پیش از عمل جراحی از نظر سن، جنس، وزن، دور گردن، سابقه‌ی خروپف (Snoring)، اعتیاد، مصرف سیگار، بیماری زمینه‌ای، هموگلوبین، علایم حیاتی و درصد اشباع اکسیژن خون ارزیابی شدند. سپس، با توجه به افت یا عدم افت درصد اشباع اکسیژن خون (کمتر از 90 درصد) بیماران در ریکاوری، آنان به دو گروه دچار افت درصد اشباع اکسیژن خون و گروه بدون افت درصد اشباع اکسیژن خون تقسیم شدند. سپس، وجود یا عدم وجود عوامل مورد مطالعه در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از 500 بیمار تحت بررسی، 50 نفر (10 درصد) دچار افت درصد اشباع اکسیژن خون شدند و 445 نفر (89 درصد) مبتلابه افت درصد اشباع اکسیژن خون نشدند. در ارتباط با 5 بیمار (1 درصد) نیز وضعیت افت درصد اشباع اکسیژن خون مشخص نشد. در بیماران دچار افت درصد اشباع اکسیژن خون، میانگین سن (004/0 = P)، وزن (024/0 = P) و متوسط اندازه‌ی دور گردن (002/0 = P)، متوسط فشار خون سیستولیک (026/0 = P)، متوسط دمای محیطی (037/0 = P)، توزیع فراوانی مصرف سیگار (004/0/ = P) و توزیع فراوانی بیماری‌های دیابت (030/0 = P)، پرفشاری خون (006/0 = P) و مشکل تنفسی (020/0 = P) به طور معنی‌داری بیشتر از بیمارانی بود که دچار افت درصد اشباع خون شریانی نشدند. همچنین، متوسط درصد اشباع اکسیژن خون نیز در بیماران مبتلا به افت درصد اشباع اکسیژن خون، به طور معنی‌داری کمتر از بیماران بدون افت درصد اشباع اکسیژن خون بود (037/0 = P).نتیجه‌گیری: با بررسی عوامل مساعد کننده، می‌توان احتمال افت درصد اشباع اکسیژن خون را پیش‌بینی کرد و با کنترل عوامل، از میزان افت درصد اشباع اکسیژن کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Prevalence of Oxygen Desaturation in Post-Anesthesia Care Unit and Preoperative Predicting Factors

نویسندگان [English]

 • Parvin Sajedi 1
 • Fereshteh Sharifi-Dorcheh 2
 • Farnaz Hesam 2
1 Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: We aimed to investigate preoperative factors tend to decrease in oxygen saturation in post-anesthesia care unit (PACU).Methods: This observational study evaluated 500 patients before operation for age, gender, weight, neck circumference, smoking, addiction, underlying diseases, hemoglobin level, vital signs, and oxygen saturation. After operation, patients were divided into two groups of those experienced oxygen desaturation and those did not experience this situation. All above-mentioned variables were compared between the two groups.Findings: The prevalence of patients with oxygen desaturation was 10%; while 89% did not experience this condition and 1% was unkown for oxygen saturation. There were significant differences between the two groups in age (P = 0.004), weight (P = 0.024), neck circumference (P = 0.002), systolic blood pressure (P = 0.026), peripheral and central temperature (P = 0.037), smoking (P = 0.004), diabetes (P = 0.030), hypertension (P = 0.006), respiratory disease (P = 0.020), and preoperative oxygen saturation (P = 0.037).Conclusion: By evaluating predictive factors, oxygen desaturation can be predictable. We can improve respiratory complications in post-anesthesia care unit by controlling and monitoring these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oxygen
 • Post-anesthesia nursing
 • Preoperative period
 1. Miller R, Manuel P. Basics of anesthesia. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 817.
 2. Sear JW. Oxygen: Needed for life. But do we need supplemental oxygen during transfer from the OR to the PACU? J Clin Anesth 2013; 25(8): 609-11.
 3. Hedenstierna G. Oxygen and anesthesia: What lung do we deliver to the post-operative ward? Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56(6): 675-85.
 4. Scott B. Airway management in post anaesthetic care. J Perioper Pract 2012; 22(4): 135-8.
 5. Aust H, Eberhart LH, Kranke P, Arndt C, Bleimuller C, Zoremba M, et al. Hypoxemia after general anesthesia. Anaesthesist 2012; 61(4): 299-309. [In German].
 6. Siddiqui N, Arzola C, Teresi J, Fox G, Guerina L, Friedman Z. Predictors of desaturation in the postoperative anesthesia care unit: an observational study. J Clin Anesth 2013; 25(8): 612-7.
 7. Pereira H, Xara D, Mendonca J, Santos A, Abelha FJ. Patients with a high risk for obstructive sleep apnea syndrome: Postoperative respiratory complications. Rev Port Pneumol 2013; 19(4): 144-51.
 8. Simsek E, Karaman Y, Gonullu M, Tekgul Z, Cakmak M. The effect of passive exposure to tobacco smoke on perioperative respiratory complications and the duration of recovery. Braz J Anesthesiol 2016; 66(5): 492-8.
 9. Seyidov TH, Elemen L, Solak M, Tugay M, Toker K. Passive smoke exposure is associated with perioperative adverse effects in children. J Clin Anesth 2011; 23(1): 47-52.
 10. Skolnick ET, Vomvolakis MA, Buck KA, Mannino SF, Sun LS. Exposure to environmental tobacco smoke and the risk of adverse respiratory events in children receiving general anesthesia. Anesthesiology 1998; 88(5): 1144-53.
 11. Daley MD, Norman PH, Colmenares ME, Sandler AN. Hypoxaemia in adults in the post-anaesthesia care unit. Can J Anaesth 1991; 38(6): 740-6.
 12. Labaste F, Silva S, Serin-Moulin L, Lefevre E, Georges B, Conil JM, et al. Predictors of desaturation during patient transport to the postoperative anesthesia care unit: an observational study. J Clin Anesth 2016; 35: 210-4.