بررسی فراوانی آنمی فقر ‌آهن و عوامل مؤثر بر ایجاد آن در گروهی از کودکان سنین پیش از ‌دبستان در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری تخصصی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، پژوهشکده‌ی پیش‌گیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آنمی ‌فقر‌ آهن، از مشکلات سلامت عمومی جهان و شایع‌ترین علت آنمی در جهان است. شیوع آن در کودکان قبل از سنین مدرسه در خاورمیانه 75-17 درصد می‌باشد. تشخیص و درمان این نوع از آنمی، می‌تواند اثرات مثبتی بر رشد جسمی و ذهنی کودکان داشته ‌باشد. اولین قدم در پیش‌گیری، تشخیص و درمان آنمی ‌فقر آهن، غربالگری است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی نسبی آنمی ‌فقر‌ آهن بر اساس سطح فریتین در کودکان 6-2 سال در شهر اصفهان بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر 257 کودک 6-2 سال در شهر اصفهان انجام شد. اطلاعات مربوط به سن و جنس، قد و وزن توسط پزشک خانه‌ی بهداشت در فرم مخصوص به هر کودک ثبت گردید. سطح هموگلوبین و فریتین در هر کودک، از طریق بررسی آزمایشگاهی اندازه‌گیری و فراوانی نسبی آنمی فقر آهن تعیین گردید.یافته‌ها: در این مطالعه، 257 کودک با میانگین سنی 47/1 ± 90/3 سال بررسی شدند که 128 نفر (8/49 درصد) پسر و 129 نفر (2/50 درصد) دختر بودند. بر اساس مطالعه‌ی صورت گرفته، شیوع آنمی‌ فقر آهن در کودکان پیش از دبستان 8/14 درصد گزارش گردید. بین فقر آهن و جنسیت در کودکان رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت، اما بین سطح فریتین و وزن، ارتباط معکوسی وجود داشت (007/0 = P) و با افزایش شاخص توده‌ی بدنی، آنمی فقر آهن افزایش یافته است (010/0 = P). همچنین، مشخص گردید که افراد در گروه سنی 5-2 سال نسبت به گروه سنی 6 سال، کمتر به آنمی فقر آهن مبتلا هستند (002/0 = P).نتیجه‌گیری: آنمی فقر آهن در کودکان شایع است و با افزایش سن، شیوع آن افزایش می‌یابد. مطالعات بیشتر در جهت یافتن مناسب‌ترین مداخلات جهت درمان و پیش‌گیری از این نوع آنمی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Prevalence and Determinants of Iron Deficiency Anemia in a Sample of Preschool-Aged Children in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Morteza Sadinejad 1
 • Mohammad Hasan Izadian 2
 • Zeinab Izadian 3
 • Mohammad Reza Janghorban 4
 • Roya Kelishadi 5
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 PhD, Department of Education Management, School of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Child Growth and Development Research Center, Research Institute for Primordial Prevention of Non-Communicable Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Iron deficiency anemia (IDA) is a public health problem and the most common cause of anemia worldwide. The prevalence of iron deficiency anemia is 17-75 percent in preschool children in the Middle East. Early diagnosis and proper treatment of disease in initial stages can result in normal physical and mental growth of the children. The aim of this study was to evaluate the prevalence of iron deficiency anemia in 2-6-year-old Iranian children based on their serum ferritin level.Methods: This cross-sectional study evaluated 257 children with age of 2-6 years. Data about age, gender, weight, and height of participants were recorded; the serum levels of hemoglobin and ferritin were evaluated; and the prevalence of iron deficiency anemia was calculated.Findings: 257 children with mean age of 3.90 ± 1.47 years were assessed that 49.8% were boy. There was not significant relationship between iron deficiency anemia and gender. Ferritin level had inverse association with weight (P = 0.007) and 2-5-year-old children had less level of ferritin (P = 0.002). Iron deficiency anemia was more prevalent in children with higher body mass index (BMI) (P = 0.010).Conclusion: Iron deficiency anemia is prevalent in children and increases by ages. More researches to investigate the optimal intervention for treating and preventing this type of anemia are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iron-deficiency anemia
 • Child
 • Preschool
 1. World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Geneva, Switzerland: WHO; 2011.
 2. Stoltzfus RJ. Iron deficiency: Global prevalence and consequences. Food Nutr Bull 2003; 24(4 Suppl): S99-103.
 3. World Health Organization. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO Global Database on Anaemia. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.
 4. Hashizume M, Kunii O, Sasaki S, Shimoda T, Wakai S, Mazhitova Z, et al. Anemia and iron deficiency among schoolchildren in the Aral Sea region, Kazakhstan. J Trop Pediatr 2003; 49(3): 172-7.
 5. Booth IW, Aukett MA. Iron deficiency anaemia in infancy and early childhood. Arch Dis Child 1997; 76(6): 549-53.
 6. Haas JD, Brownlie T. Iron deficiency and reduced work capacity: A critical review of the research to determine a causal relationship. J Nutr 2001; 131(2S-2): 676S-88S.
 7. Halterman JS, Kaczorowski JM, Aligne CA, Auinger P, Szilagyi PG. Iron deficiency and cognitive achievement among school-aged children and adolescents in the United States. Pediatrics 2001; 107(6): 1381-6.
 8. Soewondo S, Husaini M, Pollitt E. Effects of iron deficiency on attention and learning processes in preschool children: Bandung, Indonesia. Am J Clin Nutr 1989; 50(3 Suppl): 667-73.
 9. Bagchi K. Iron deficiency anaemia--an old enemy. East Mediterr Health J 2004; 10(6): 754-60.
 10. Yip R. The challenge of controlling iron deficiency: sweet news from Guatemala. Am J Clin Nutr 1995; 61(5): 1164-5.
 11. Soewondo S. The effect of iron deficiency and mental stimulation on Indonesian children's cognitive performance and development. Kobe J Med Sci 1995; 41(1-2): 1-17.
 12. Gofin R, Palti H, Adler B. Time trends of haemoglobin levels and anaemia prevalence in infancy in a total community. Public Health 1992; 106(1): 11-8.
 13. Allen JR, Baur LA. Iron deficiency in infants and young children. Medicine Today 2000; 1(9): 44-52.
 14. James J, Lawson P, Male P, Oakhill A. Preventing iron deficiency in preschool children by implementing an educational and screening programme in an inner city practice. BMJ 1989; 299(6703): 838-40.
 15. Derakhshan S, Derakhshan R. The prevalence of iron deficiency anemia in 4-6 years old children of kindergardens at Rafsanjan City in 2006. J Rafsanjan Univ Med Sci 2007; 6(2): 109-14. [In Persian].
 16. Shahbani MR, Barkhordari K, Ahmadieh M. Study of the prevalence of iron deficiency anemia in children, Yazd,1999. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2004; 12(1): 51-5. [In Persian].
 17. Moafi A, Rahgozar S, Ghias M, Ahar EV, Borumand A, Sabbaghi A, et al. A study on body mass index, blood pressure, and red blood cell indices in new entering students of the University of Isfahan. Int J Prev Med 2011; 2(4): 280-5.
 18. Heidarnia AR, Jalili Z, Dabiri S, Farahmandinia Z, Alizadeh M. The prevalence of iron deficiency anemia in 1-5 years old children referring to Kerman medical care and health centers in 1998. J Kerman Univ Med Sci 2017; 6(4): 214-21.
 19. Akramipour R, Rezaei M, Rahimi Z. Prevalence of iron deficiency anemia among adolescent schoolgirls from Kermanshah, Western Iran. Hematology 2008; 13(6): 352-5.
 20. Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C. Laboratory diagnosis of iron-deficiency anemia: an overview. J Gen Intern Med 1992; 7(2): 145-53.
 21. Belton N. Iron deficiency in infants and young children. Prof Care Mother Child 1995; 5(3): 69-71.
 22. Abbaspour N, Hurrell R, Kelishadi R. Review on iron and its importance for human health. J Res Med Sci 2014; 19(2): 164-74.
 23. Childs F. Iron deficiency anaemia: to screen or not to screen? In: Spencer NJ, editor. Progress in Community Child Health. 2nd ed. London, UK: Churchill Livingstone; 1998. p. 69-86.
 24. Childs F, Aukett A, Darbyshire P, Ilett S, Livera LN. Dietary education and iron deficiency anaemia in the inner city. Arch Dis Child 1997; 76(2): 144-7.
 25. Sady H, Al-Mekhlafi HM, Mahdy MA, Lim YA, Mahmud R, Surin J. Prevalence and associated factors of Schistosomiasis among children in Yemen: implications for an effective control programme. PLoS Negl Trop Dis 2013; 7(8): e2377.
 26. Hoarpisheh A, Khalifeh Soltani S A. Epidemiology of iron deficiency, anemia, iron deficiency anemia among 6-36 months children in Kashan, 1997. Feyz 1998; 2(3): 71-4. [In Persian].
 27. Paracha PI, Hameed A, Simon J, Jamil A, Nawab G. Prevalence of anaemia in semi-urban areas of Peshawar, Pakistan: A challenge for health professionals and policy makers. J Pak Med Assoc 1997; 47(2): 49-53.
 28. Sikosana PL, Bhebhe S, Katuli S. A prevalence survey of iron deficiency and iron deficiency anaemia in pregnant and lactating women, adult males and pre-school children in Zimbabwe. Cent Afr J Med 1998; 44(12): 297-305.
 29. Mahoney DH. Iron deficiency in infants and young children: Screening, prevention, clinical manifestations, and diagnosis. UpTodate [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: http://www.uptodate.com/contents/iron-deficiency-in-infants-and-young-children-screening-prevention-clinical-manifestations-and-diagnosis?source=search_result&search=Iron+deficiency+in+infants+and+young+children%3A+Screening%2C+prevention%2C+clinical+manifestations%2C+and+diagnosis&selectedTitle=1%7E150.
 30. Stoltzfus RJ, Chwaya HM, Tielsch JM, Schulze KJ, Albonico M, Savioli L. Epidemiology of iron deficiency anemia in Zanzibari schoolchildren: the importance of hookworms. Am J Clin Nutr 1997; 65(1): 153-9.
 31. Khor GL. Malnutrition among Semai children. Med J Malaysia 1988; 43(4): 318-26.
 32. Ebrahimi S, Poormahmoodi A, Djazayeri A, Malekzadeh J, Mahmoodi M. Determination and prevalence of Iron deficiency anemia in children under five years in Kohgiluyeh and Boirahmad, 1998. Armaghane-danesh 1998; 3(9-10): 38-50.
 33. Nead KG, Halterman JS, Kaczorowski JM, Auinger P, Weitzman M. Overweight children and adolescents: A risk group for iron deficiency. Pediatrics 2004; 114(1): 104-8.
 34. Amato A, Santoro N, Calabro P, Grandone A, Swinkels DW, Perrone L, et al. Effect of body mass index reduction on serum hepcidin levels and iron status in obese children. Int J Obes (Lond) 2010; 34(12): 1772-4.
 35. Cepeda-Lopez AC, Aeberli I, Zimmermann MB. Does obesity increase risk for iron deficiency? A review of the literature and the potential mechanisms. Int J Vitam Nutr Res 2010; 80(4-5): 263-70.
 36. Dallman PR, Yip R, Oski FA. Iron deficiency and related nutritional anemias. Hematology of infancy and childhood 1993; 4: 413-50.
 37. Heidarnia A, Jalili Z, Dabiri S, Farahmandinia Z, Alizadeh M. Prevalence of iron deficiency anemia in children aged 1-5 years old referring to Kerman health centers. J Kerman Univ Med Sci 1999; 6(4): 214-21. [In Persian].