ارزیابی سیر یک ساله‌ی وضعیت‌ شناختی بیماران بالای 65 سال تحت آنژیوگرافی عروق کرونری در سال‌های 95-1394 در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات روان ‌تنی و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های واسکولار و اختلالات شناختی دو مشکل سلامت شایع در بین افراد سالمند است. همراهی بیماری‌های قلبی‌- عروقی و اختلالات ‌شناختی در افراد سالمند بسیار بیان ‌شده ‌است و مطالعات کمتری تغییرات شناختی را در این بیماران در یک‌ بازه‌ی ‌زمانی مورد بررسی قرار داده است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی وضعیت شناختی بیماران بالای 65 سال تحت آنژیوگرافی‌ عروق ‌کرونری بود.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر بود که بر روی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق‌کرونر در سال‌های 95-1394 در بیمارستان‌های شهید چمران و سینای اصفهان انجام شد. در ابتدا، آزمون‌هایNeuropsychiatry unit cognitive assessment tool (NUCog)، Tower of London (TOL)، Mini- mental status exam (MMSE) و Color trail test (CTT) برای کلیه‌ی بیماران تکمیل‌گردید. سپس، کلیه‌ی بیماران پس از مدت یک سال با استفاده از این سه آزمون، بار دیگر تحت بررسی وضعیت شناختی قرار گرفتند و نتایج حاصل از آن، از طریق نرم‌افزار SPSS با یکدیگر مقایسه شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 85 بیمار با میانگین سنی 30/5 ± 78/65 سال بررسی شدند که 9/85 درصد آن‌ها مرد بودند. میانگین نمره‌‌ی کسب ‌شده از آزمون NUCog در ابتدا و انتهای مطالعه، تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشت (670/0 = P). میانگین نمره‌ی ‌کسب ‌شده از آزمون MMSE در ابتدا و انتهای مطالعه، با یکدگیر تفاوت معنی‌داری داشت (030/0 = P). میانگین نمره‌ی ‌کسب ‌شده از آزمون TOL (001/0 > P) و همچنین، میانگین زمان این آزمون در ابتدا و انتهای مطالعه (020/0 = P) با یکدیگر تفاوت آماری معنی‌داری داشتند. میانگین نمره‌ی کسب شده از آزمون CTT در ابتدا و انتهای مطالعه، در CTT1 بیانگر بهبود معنی‌دار (007/0 = P) و در CTT2 غیر معنی‌دار (220/0 = P) بود.نتیجه‌گیری: به طور کلی، وجود بیماری‌های قلبی- ‌عروقی، به خصوص بیماری‌های عروق‌ کرونری در افراد سالمند، در گذر ‌زمان موجب پیشرفت اختلالات شناختی در این افراد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One-Year Follow-Up Evaluation of Cognitive Function in Patients with Coronary Artery Disease and Over 65 Years of Age in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Majid Barekatain 1
 • Shahrzad Mortazavi 2
 • Zahra Teimouri 3
 • Seyed Mohammad Hashemi 4
 • Mohammadreza Maracy 5
1 Professor, Psychosomatic Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Vascular diseases and cognitive impairment are prevalent in elder people. Association between cardiovascular diseases and cognitive dysfunction is reported in previous studies and there are limited studies followed patients with cardiovascular diseases for cognitive functions. This study aimed to evaluate patients with coronary artery diseases and over 65 years of age for cognitive function.Methods: This was a prospective cohort study on patients undergoing coronary artery angiography in Sina and Chamran hospitals, Isfahan City, Iran, during 2015-2016. At first, Neuropsychiatry Unit Cognitive Assessment Tool (NUCog), Tower of London (TOL) test, Color Trail Test (CTT) and Mini-Mental Status Exam (MMSE) were done for all participants and after one year, these patients were again evaluated for cognitive function.Findings: 85 patients with mean age of 65.78 ± 5.30 years were evaluated; of them, 85.9% were men. The mean score of NUCog test was not statistically different between the beginning and end of the study (P = 0.670). The mean scores of MMSE and TOL tests and also the mean time of TOL test were statistically different between the first and second evaluation (P = 0.030, P = 0.020, and P < 0.001, respectively). The mean score differences during the study were significantly improved in CTT1 but not in CTT2 (P = 0.007 and P = 0.220, respectively).Conclusion: Generally, presence of cardiovascular disease especially coronary artery disease can deteriorate cognitive function in elder patients over times.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive impairments
 • Coronary Angiography
 • Follow-Up Studies
 1. Lutz W, Sanderson W, Scherbov S. The coming acceleration of global population ageing. Nature 2008; 451(7179): 716-9.
 2. Fillit H, Nash DT, Rundek T, Zuckerman A. Cardiovascular risk factors and dementia. Am J Geriatr Pharmacother 2008; 6(2): 100-18.
 3. Zuccala G, Cattel C, Manes-Gravina E, Di Niro MG, Cocchi A, Bernabei R. Left ventricular dysfunction: A clue to cognitive impairment in older patients with heart failure. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 63(4): 509-12.
 4. Martins IJ, Hone E, Foster JK, Sunram-Lea SI, Gnjec A, Fuller SJ, et al. Apolipoprotein E, cholesterol metabolism, diabetes, and the convergence of risk factors for Alzheimer's disease and cardiovascular disease. Mol Psychiatry 2006; 11(8): 721-36.
 5. Vos SJ, Xiong C, Visser PJ, Jasielec MS, Hassenstab J, Grant EA, et al. Preclinical Alzheimer's disease and its outcome: A longitudinal cohort study. Lancet Neurol 2013; 12(10): 957-65.
 6. van OM, de Jong FJ, Hofman A, Koudstaal PJ, Breteler MM. Subjective memory complaints, education, and risk of Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2007; 3(2): 92-7.
 7. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol 1999; 56(3): 303-8.
 8. Patterson C, Feightner JW, Garcia A, Hsiung GY, MacKnight C, Sadovnick AD. Diagnosis and treatment of dementia: 1. Risk assessment and primary prevention of Alzheimer disease. CMAJ 2008; 178(5): 548-56.
 9. Siuda J, Gorzkowska A, Opala G, Ochudlo S. Vascular risk factors and intensity of cognitive dysfunction in MCI. J Neurol Sci 2007; 257(1-2): 202-5.
 10. Paciaroni M, Bogousslavsky J. Connecting cardiovascular disease and dementia: further evidence. J Am Heart Assoc 2013; 2(6): e000656.
 11. Evered LA, Silbert BS, Scott DA, Maruff P, Laughton KM, Volitakis I, et al. Plasma amyloid beta42 and amyloid beta40 levels are associated with early cognitive dysfunction after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2009; 88(5): 1426-32.
 12. Pressler SJ, Subramanian U, Kareken D, Perkins SM, Gradus-Pizlo I, Sauve MJ, et al. Cognitive deficits in chronic heart failure. Nurs Res 2010; 59(2): 127-39.
 13. Leto L, Feola M. Cognitive impairment in heart failure patients. J Geriatr Cardiol 2014; 11(4): 316-28.
 14. Valenzuela M, Sachdev P. Can cognitive exercise prevent the onset of dementia? Systematic review of randomized clinical trials with longitudinal follow-up. Am J Geriatr Psychiatry 2009; 17(3): 179-87.
 15. Phillips LH, Wynn V, Gilhooly KJ, Della SS, Logie RH. The role of memory in the Tower of London task. Memory 1999; 7(2): 209-31.
 16. Morris RG, Rushe T, Woodruffe PW, Murray RM. Problem solving in schizophrenia: a specific deficit in planning ability. Schizophr Res 1995; 14(3): 235-46.
 17. Tavakoli M, Barekatain M, Emsaki G. An Iranian normative sample of the Color Trails Test. Psychol Neurosci 2015; 8(1): 75-81.
 18. Barekatain M, Behdad M, Tavakkoli M, Mahvari J, Maracy M R, Walterfang M, et al . Psychometric properties of the Persian version of the Neuropsychiatry Unit Cognitive Assessment Tool (NUCOG) in patients with dementia. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2010; 16(1): 14-20. [In Persian].
 19. Whitmer RA, Sidney S, Selby J, Johnston SC, Yaffe K. Midlife cardiovascular risk factors and risk of
 20. dementia in late life. Neurology 2005; 64(2): 277-81.
 21. Kang Y, Zhang Y, Feng Z, Liu M, Li Y, Yang H, et al. Nutritional deficiency in early life facilitates aging-associated cognitive decline. Curr Alzheimer Res 2017; 14(8): 841-9.
 22. Scuteri A, Palmieri L, Lo NC, Giampaoli S. Age-related changes in cognitive domains. A population-based study. Aging Clin Exp Res 2005; 17(5): 367-73.
 23. Freiheit EA, Hogan DB, Eliasziw M, Patten SB, Demchuk AM, Faris P, et al. A dynamic view of depressive symptoms and neurocognitive change among patients with coronary artery disease. Arch Gen Psychiatry 2012; 69(3): 244-55.
 24. Suwa M, Ito T. Correlation between cognitive impairment and left ventricular diastolic dysfunction in patients with cardiovascular diseases. Int J Cardiol 2009; 136(3): 351-4.
 25. Gruhn N, Larsen FS, Boesgaard S, Knudsen GM, Mortensen SA, Thomsen G, et al. Cerebral blood flow in patients with chronic heart failure before and after heart transplantation. Stroke 2001; 32(11): 2530-3.
 26. Bursi F, Rocca WA, Killian JM, Weston SA, Knopman DS, Jacobsen SJ, et al. Heart disease and dementia: a population-based study. Am J Epidemiol 2006; 163(2): 135-41.
 27. Grubb NR, Simpson C, Fox KAA. Memory function in patients with stable, moderate to severe cardiac failure. Am Heart J 2000; 140(1): 2A-6A.
 28. Rudisch B, Nemeroff CB. Epidemiology of comorbid coronary artery disease and depression. Biol Psychiatry 2003; 54(3): 227-40.
 29. Carney RM, Freedland KE. Depression in patients with coronary heart disease. Am J Med 2008; 121(11 Suppl 2): S20-S27.
 30. Alosco ML, Spitznagel MB, Cohen R, Sweet LH, Josephson R, Hughes J, et al. Cardiac rehabilitation is associated with lasting improvements in cognitive function in older adults with heart failure. Acta Cardiol 2014; 69(4): 407-14.
 31. Jefferson AL, Poppas A, Paul RH, Cohen RA. Systemic hypoperfusion is associated with executive dysfunction in geriatric cardiac patients. Neurobiol Aging 2007; 28(3): 477-83.