ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت (Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio یا NLR) با مرگ و میر بیماران مبتلا به ترومبوآمبولی ریوی تحت درمان با داروهای ترومبولیتیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 پژوهشگر، بیمارستان امام رضا (ع)، سازمان تأمین اجتماعی، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: ترومبوآمبولی ریوی، یکی از بیماری‌های مهم و کشنده‌ی قلبی- ریوی می‌باشد و تشخیص و شروع درمان سریع در این بیماران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های اخیر، در بررسی پیش‌آگهی این بیماران، از عوامل مختلفی نظیر تعداد White blood cell (WBC)، Platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) و Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) استفاده شده است. این مطالعه، با هدف ارزیابی وجود ارتباط NLR و مرگ و میر در بیماران ترومبوآمبولی ریوی که تحت درمان با داروهای ترومبولیتیک قرار گرفته‌ بودند، انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی تمامی بیماران مراجعه کننده با ترومبوآمبولی ریوی به بیمارستان شهید مدنی تبریز در سال 1394 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز نظیر شمارش لکوسیت، شمارش لنفوسیت و نوتروفیل از پرونده‌ی بالینی بیمار اخذ شد. مرگ و میر بیماران محاسبه و میزان NLR در بیماران فوت کرده با بیماران زنده مقایسه گردید.یافته‌ها: از 40 بیمار مورد بررسی، 5/67 درصد مذکر و 5/32 درصد مؤنث بودند. میانگین سنی بیماران مورد بررسی 82/13 ± 90/59 سال بود. میانگین تعداد WBC بیماران مورد بررسی، 37/2885 ± 25/9673 عدد بود. میانگین NLR بیماران مورد بررسی، 41/2 ± 80/4 بود. میزان مرگ و میر در بیماران 7 مورد (5/17 درصد) بود. میزان NLR در بیمارانی که مرده بودند (37/1 ± 10/7)، به صورت معنی‌داری نسبت به بیماران نجات یافته (31/2 ± 31/4) بیشتر بود (01/0 > P). در تعیین نقطه‌ی برش NLR در پیش‌بینی مرگ و میر، NLR بیشتر از 42/5 با حساسیت 5/87 درصد و ویژگی 8/81 درصد پیش‌بینی کننده‌ی مرگ و میر بود.نتیجه‌گیری: این مطالعه، نشان دهنده‌ی ارتباط بین NLR و مرگ و میر در بیماران ترومبوآمبولی ریوی تحت درمان با ترومبولیتیک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio (NLR) and Mortality Rate in Patients with Pulmonary Thromboembolism Receiving Thrombolytic Therapy

نویسندگان [English]

 • Bahram Sohrabi 1
 • Reza Hajizadeh 2
 • Abdolmohammad Ranjbar 3
 • Leili Pourafkari 3
 • Morteza Ettehad 4
1 Associate Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Researcher, Imam Reza Hospital, Social Security Organization, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 Student of Medicine, Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Pulmonary thromboembolism (PTE) is one of the serious and lethal cardiopulmonary diseases. Rapid diagnosis and therapy is of paramount importance. In recent years, various factors including white blood cell count, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) have been used as prognostic factors in acute pulmonary embolism. This study aimed to evaluate the correlation between neutrophil-to-lymphocyte ratio and mortality rate in patients with pulmonary thromboembolism treated with thrombolytic drugs.Methods: A total of 40 patients hospitalized whit diagnosis of pulmonary embolism and treated with thrombolytic drugs were enrolled. Clinical data, admission complete blood count (CBC) parameters, and neutrophil-to-lymphocyte ratio were all recorded. The clinical outcomes of study subjects were determined using hospital-reported mortality data.Findings: The mean age was 59.90 ± 13.82 years, and 13 patients were women (32.5%). The mean white blood cell (WBC) count was 9673.25 ± 2885.37. The mean neutrophil-to-lymphocyte ratio was 4.80 ± 2.41; 7 patients (17.5%) died during hospital course. The mean neutrophil-to-lymphocyte ratio level was significantly higher among patients who died compared to those who survived (7.10 ± 1.37 vs. 4.31 ± 2.31; P < 0.01). The cut-off point of neutrophil-to-lymphocyte ratio to predict mortality in these patients was 5.42 with sensitivity and specificity of 87.5% and 81.8%, respectively.Conclusion: This study showed a correlation between neutrophil-to-lymphocyte ratio and hospital mortality rate in patients with acute pulmonary thromboembolism treated with thrombolysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pulmonary Thromboembolism
 • Lymphocyte count
 • Mortality
 • Therapy
 • Thrombolytic drugs
 • Neutrophils
 1. Belohlavek J, Dytrych V, Linhart A. Pulmonary embolism, part I: Epidemiology, risk factors and risk stratification, pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and nonthrombotic pulmonary embolism. Exp Clin Cardiol 2013; 18(2): 129-38.
 2. Sharifi M, Bay C, Skrocki L, Rahimi F, Mehdipour M. Moderate pulmonary embolism treated with thrombolysis (from the "MOPETT" Trial). Am J Cardiol 2013; 111(2): 273-7.
 3. Nakamura M, Nakanishi N, Yamada N, Sakuma M, Miyahara Y, Okada O, et al. Effectiveness and safety of the thrombolytic therapy for acute pulmonary thromboembolism: Results of a multicenter registry in the Japanese Society of Pulmonary Embolism Research. Int J Cardiol 2005; 99(1): 83-9.
 4. Madden BP, Sheth A, Ho TBL. Thrombolytic therapy for acute proximal pulmonary embolism without significant haemodynamic compromise. Respiratory Medicine Extra 2006; 2(1): 34-8.
 5. Berghaus TM, Thilo C, Bluethgen A, von Scheidt W, Schwaiblmair M. Effectiveness of thrombolysis in patients with intermediate-risk pulmonary embolism: influence on length of hospital stay. Adv Ther 2010; 27(9): 648-54.
 6. Afzal A, Noor HA, Gill SA, Brawner C, Stein PD. Leukocytosis in acute pulmonary embolism. Chest 1999; 115(5): 1329-32.
 7. Burgess LJ, Maritz FJ, Le Roux I, Taljaard JJ. Combined use of pleural adenosine deaminase with lymphocyte/neutrophil ratio. Increased specificity for the diagnosis of tuberculous pleuritis. Chest 1996; 109(2): 414-9.
 8. Zahorec R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts--rapid and simple parameter of systemic inflammation and stress in critically ill. Bratisl Lek Listy 2001; 102(1): 5-14.
 9. Duffy BK, Gurm HS, Rajagopal V, Gupta R, Ellis SG, Bhatt DL. Usefulness of an elevated neutrophil to lymphocyte ratio in predicting long-term mortality after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2006; 97(7): 993-6.
 10. Karatas MB, Ipek G, Onuk T, Gungor B, Durmus G, Canga Y, et al. Assessment of prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Acta Cardiol Sin 2016; 32(3): 313-20.
 11. Yanartas M, Kalkan ME, Arslan A, Tas SG, Koksal C, Bekiroglu N, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio can predict postoperative mortality in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2015; 21(3): 229-35.
 12. Kayrak M, Erdogan HI, Solak Y, Akilli H, Gul EE, Yildirim O, et al. Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with acute pulmonary embolism: A restrospective study. Heart Lung Circ 2014; 23(1): 56-62.
 13. Cavus UY, Yildirim S, Sonmez E, Ertan C, Ozeke O. Prognostic value of neutrophil/lymphocyte ratio in patients with pulmonary embolism. Turk J Med Sci 2014; 44(1): 50-5.
 14. Soylu K, Gedikli O, Eksi A, Avcioglu Y, Soylu AI, Yuksel S, et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio for the assessment of hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism. Arch Med Sci 2016; 12(1): 95-100.
 15. Ma Y, Mao Y, He X, Sun Y, Huang S, Qiu J. The values of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in predicting 30 day mortality in patients with acute pulmonary embolism. BMC Cardiovasc Disord 2016; 16: 123.