بررسی تأثیر دو دز داروی آگونیست آلفای میدودرین بر پیش‌گیری از وازوپلژی ناشی از پمپ قلبی- ریوی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، واحد بیهوشی قلب، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده‌ی قلب و عروق اصفهان و گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم وازوپلژی، نوعی شوک وازودیلاتوری است که در بسیاری از بیماران بعد از جراحی قلب تحت پمپ قلبی- ریوی رخ می‌دهد و سبب افزایش بروز عوارض و مرگ و میر در بیماران می‌شود. از این رو، یافتن راه درمان این بیماری، امری ضروری است. بنابراین، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر دو دز داروی آگونیست آلفای میدودرین بر پیش‌گیری از وازوپلژی ناشی از پمپ قلبی- ریوی بود.روش‌ها: این مطالعه در سال 1395 در بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان بر روی 135 بیمار کاندیدای جراحی قلب شامل (45 نفر در گروه میدودرین 5 میلی‌گرم، 45 نفر در گروه میدودرین 10 میلی‌گرم و 45 نفر در گروه شاهد) انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و داروهای مورد نظر یک ساعت قبل از عمل تجویز و علایم حیاتی و عوارض در بیماران ثبت شد. آزمون‌های 2χ و ANOVA جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده گردید.یافته‌ها: فشار خون در حین پمپ در گروه دریافت کننده‌ی میدودرین 10 میلی‌گرم بیشتر از گروه‌های دیگر (5 میلی‌گرم میدودرین و شاهد) بود (021/0 = P) و از طرفی، میانگین تجویز افدرین در این گروه (33/15 میلی‌گرم) نیز کمتر از گروه‌های 5 میلی‌گرم میدودرین (55/21 میلی‌گرم) و شاهد و (77/29 میلی‌گرم) بود (012/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به بروز بالای سندرم وازوپلژیک بعد از جراحی قلب، می‌توان در بیماران با تجویز دز 10 میلی‌گرم میدودرین، سبب بهبود علایم بالینی در حین پمپ و کاهش نیاز به داروهای وازوپرسور شد و از این طریق، می‌توان نتایج بهتری از جراحی قلب به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Two Different Doses of Midodrine Alpha-Agonist on Prevention of Vasoplegia Caused by Cardiopulmonary Bypass Pump

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Mansouri 1
 • Maryam Esmaeilzadeh 2
 • Gholamreza Massomi 1
1 Associate Professors, Cardiac Anesthesia Unit, Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute AND Department of Anesthesia, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Vasoplegia or vasoplegic syndrome is a type of vasodilator shock that occurs in a large number of patients after cardiac surgery under a cardiac pulmonary pump, which can increase the incidence of complications and mortality in patients. Therefore, it is necessary to find a way to treat this disease. So, the aim of this study was to evaluate the effect of two doses of alpha-agonist midodrine on the prevention of vasoplegic syndrome induced by cardiopulmonary bypass.Methods: This study was performed on 135 patients undergoing cardiac surgery (45 cases in midodrine 5 mg, 45 cases in midodrine 10 mg, and 45 cases in control group) in Chamran hospital, Isfahan, Iran, in 2016. Patients were randomly assigned into three groups, the drugs were prescribed one hour before surgery, and the vital sign and complications were recorded in patients. Chi-square and ANOVA tests were used to compare the data.Findings: The mean blood pressure during the pump was higher in the midodrine 10 mg group than the other groups (5 mg midodrine and control) (P = 0.021); and the mean ephedrine administration in this group (15.33 mg) was also less than 5 mg midodrine (21.55 mg) and control (29.77 mg) groups (P = 0.012).Conclusion: Considering the high incidence of vasoplegic syndrome after cardiac surgery, administrating 10 mg of midodrine can improve clinical symptoms during the pump and reduce the need for vasopressor drugs, which can make better surgical results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vasoplegia
 • Cardiopulmonary bypass
 • Midodrine
 1. Galloway AC, Sharony R, Sahwartz CF, Saunders PC, Grossi EA, Colrin SB. Acquircd heart disease. In: Brunicardi C, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al., editors. Schwartzs principles of surgery. 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2006. p. 651-2.
 2. Hammon JW, Hines MH. Extracorporeal circulaton. In: Cohn LH, editor. Cardiac surgery in the adult. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012.
 3. Ruff CT, O'Gara PT. Preoperative evaluation for cardiac surgery. In: Cohn LH, editor. Cardiac surgery in the adult. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2012.
 4. De Somer F. Optimization of the perfusion circuit and its possible impact on the inflammatory response. J Extra Corpor Technol 2007; 39(4): 285-8.
 5. Byrne JG, Leacche M, Paul S, Mihaljevic T, Rawn JD, Shernan SK, et al. Risk factors and outcomes for 'vasoplegia syndrome' following cardiac transplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25(3): 327-32.
 6. Gomes WJ, Carvalho AC, Palma JH, Teles CA, Branco JN, Silas MG, et al. Vasoplegic syndrome after open heart surgery. J Cardiovasc Surg (Torino) 1998; 39(5): 619-23.
 7. Fischer GW, Levin MA. Vasoplegia during cardiac surgery: Current concepts and management. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2010; 22(2): 140-4.
 8. Omar S, Zedan A, Nugent K. Cardiac vasoplegia syndrome: pathophysiology, risk factors and treatment. Am J Med Sci 2015; 349(1): 80-8.
 9. Mansouri M, Abtahi-Fahliani M, Mehrabi A. Evaluation of the preventive effect of midodrine administration on vasoplegia during cardiac surgery, compared with the control group. J Isfahan Med Sch 2016; 3(392): 857-64. [In Persian].
 10. Esmailian F, Perry P, Luu M, Patel J, Kittleson M, Czer L, et al. Vasoplegia after heart transplantation: Unraveling the enigma. J Heart Lung Transplant 2016; 35(4): S166-S167.
 11. Whitson MR, Mo E, Nabi T, Healy L, Koenig S, Narasimhan M, et al. Feasibility, utility, and safety of midodrine during recovery phase from septic shock. Chest 2016; 149(6): 1380-3.
 12. Levine AR, Meyer MJ, Bittner EA, Berg S, Kalman R, Stanislaus AB, et al. Oral midodrine treatment accelerates the liberation of intensive care unit patients from intravenous vasopressor infusions. J Crit Care 2013; 28(5): 756-62.