بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کننده‌ی تشنج در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات سم‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت با سموم ارگانوفسفات (Organophosphate یا OP)، از جمله مسمومیت‌های شایع در بخش مسمومین به شمار می‌رود و سبب بروز عوارض زیادی در بیماران می‌شود که مهم‌ترین آن، درگیری سیستم عصبی مرکزی و تشنج است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی شاخص‌های پیش‌بینی کننده‌ی تشنج در مسمومیت با سموم OP بود.روش‌ها: این پژوهش گذشته‌نگر، بر روی بیماران دچار مسمومیت با سموم OP از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1394 در بیمارستان خورشید اصفهان انجام شد. اطلاعات بیماران شامل سن، جنسیت، تشنج، فاصله‌ی خوردن سم تا رسیدن به بیمارستان، علایم حیاتی، مدت اتصال به دستگاه تنفس، تنگی مردمک (Miosis) و pH خون وریدی در چک‌لیست ثبت گردید. شاخص‌های مختلف در بین بیماران با و بدون تشنج مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: 209 بیمار در مطالعه شرکت نمودند که بازه‌ی سنی 2 تا 90 سال و میانگین 4/18 ± 1/33 سال داشتند. 128 نفر (2/61 درصد) از آنان را مردان و 81 نفر (8/38 درصد) را زنان تشکیل دادند. شیوع تشنج در بیماران، 7/5 درصد بود و بیمارانی که تشنج کرده بودند، تنگی مردمک بیشتری داشتند (فراوانی تنگی مردمک در بیماران با تشنج، 3/33 درصد و در بیماران بدون تشنج، 7/13 درصد بود) (040/0 = P). بیماران دارای تشنج به علت نارسایی تنفسی، مدت زمان بیشتری تحت حمایت با دستگاه تنفس قرار گرفتند. سایر متغیرها تفاوت معنی‌داری را بین بیماران با و بدون تشنج نشان نداد. 27 بیمار فوت کردند که از این تعداد، 3 بیمار دچار تشنج شده بودند.نتیجه‌گیری: شیوع تشنج در بیماران دچار مسمومیت با سموم OP، 7/5 درصد می‌باشد که این میزان با توجه به عوارض تشنج بر سیستم عصبی مرکزی، اهمیت فراوانی دارد. بروز تشنج در بیمارانی بیشتر است که در معاینه‌ی بالینی مردمک تنگی دارند. طول مدت استفاده از دستگاه تنفس نیز در بیماران دارای تشنج بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive Factors of Seizures in Patients with Organophosphate Poisoning

نویسندگان [English]

 • Ahmad Yaraghi 1
 • Shadi Nasr-Esfahani 2
 • Nastaran Eizadi-Mood 1
1 Professor, Isfahan Clinical Toxicology Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine AND Isfahan Clinical Toxicology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Poisoning with organophosphate (OP) compounds is common and causes many complications, including seizure. The purpose of this study was to investigate the predictor factors of seizure in patients with organophosphate poisoning.Methods: This study was performed on patients with organophosphate poisoning hospitalized from 2007 to 2015 in university referral hospital in Isfahan City, Iran. Patients' information including age, sex, seizure, time between ingestion and admission to hospital, vital signs, duration of connection to ventilator, blood glucose, and blood pH were evaluated. The different variables were compared between patients with and without seizure. Binary logistic regression was used for determining variables for prediction of seizure.Findings: 209 patients with organophosphate poisoning were evaluated during the study period. Patients’ mean age was 33.1 ± 18.4 years (range: 2-90 years). Most of the patients were men (61.2%). The prevalence of seizure in patients was 5.7%, which was more common in patients with miosis (33.3% vs. 13.7%, P = 0.040). Patients with seizure required more intubation and longer periods of ventilation (5.1 ± 3.2 vs. 0.9 ± 0.4 days, P < 0.001). There was no significant difference between patients with and without seizure with respect to other variables. 27 patients died, of whom 3 patients had seizure. None of the above variables were predictive for seizure.Conclusion: The results of this study showed that the prevalence of seizure in patients with organophosphate poisoning was 5.7%. Seizure was more common in those with miosis. Length of ventilation was more in patients with seizure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organophosphate insecticide
 • Poisoning
 • Seizure
 • Miosis
 • Ventilation
 1. Eizadi-Mood N, Saghaei M, Jabalameli M. Predicting outcomes in organophosphate poisoning based on APACHE II and modified APACHE II scores. Hum Exp Toxicol 2007; 26(7): 573-8.
 2. Gheshlaghi F, Khaiam E, Eizadi-Mood N, Salhi P. A survey on cardiovascular manifestations with organophosphate poisoning on admission with other signs and symptoms of poisoning and outcome. Sci J Forensic Med 2008; 14(3): 172-5. [In Persian].
 3. Masoumi G, Eizadi-Mood N, Akabri M, Sohrabi A, Khalili Y. Pattern of poisoning in Isfahan. J Isfahan Med Sch 2012; 29(163): 2003-10. [In Persian].
 4. Mahdavinejad A, Pajoumand A, Barari B, Salimi A, Talaie H. Lack of prognostic role for Glasgow coma scale, serum acetylcholinesterase and leukocyte levels in acute organophosphorus Toxicological ICU poisoned patients. Life Sci J 2014; 11(8s): 563-7.
 5. Hassan NAM, Madboly AG. Correlation between serum creatine phosphokinase and severity of acute organophosphorus poisoning: A prospective clinical study (2012-2013). IOSR J Environ Sci Toxicol Food Technol 2013; 4(5): 18-29.
 6. Husain K, Ansari RA, Ferder L. Pharmacological agents in the prophylaxis/treatment of organophosphorous pesticide intoxication. Indian J Exp Biol 2010; 48(7): 642-50.
 7. Jokanovic M, Skrbic R. Neurotoxic disorders and medical management of patients poisoned with organophosphorus pesticides A. Scripta Medica 2012; 43(2): 91-8.
 8. Reddy SD, Reddy DS. Midazolam as an anticonvulsant antidote for organophosphate intoxication--A pharmacotherapeutic appraisal. Epilepsia 2015; 56(6): 813-21.
 9. Mahmoudi GA, Asaee R. Epidemiologic study of organophosphate and organochlorate pesticides poisoning in hospitalized patients in khorramabad Shohada Ashayer hospital from Mars to August 2006. Yafteh 2008; 10(1): 3-10. [In Persian].
 10. Eizadi-Mood N, Yaraghi A, Gheshlaghi F, Mogiri R. Poison-induced seizures in 66 patients: Causes, treatments and outcomes. Tehran Univ Med J 2008; 66(3): 214-20. [In Persian].
 11. Kanner AM, Palac S. Neuropsychiatric complications of epilepsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2002; 2(4): 365-72.
 12. Eizadi-mood N, Shariati M, Yaraghi A, Gheshlaghi F, Masoomi G, Siadat Z. Predictive factors of endotracheal intubation in poisoned patients with organophosphates. J Isfahan Med Sch 2011; 29(150): 1058-69. [In Persian].
 13. Waheed S, Sabeen A, Ullah KN. New onset refractory status epilepticus as an unusual presentation of a suspected organophosphate poisoning. Case Rep Emerg Med 2014; 2014: 676358.
 14. Tattersall J. Seizure activity post organophosphate exposure. Front Biosci (Landmark Ed) 2009; 14: 3688-711.
 15. Kumar SV, Fareedullah M, Sudhakar Y, Venkateswarlu B, Kumar EA. Current review on organophosphorus poisoning. Arch Appl Sci Res 2010; 2(4): 199-215.
 16. Pandit V, Seshadri S, Rao SN, Samarasinghe C, Kumar A, Valsalan R. A case of organophosphate poisoning presenting with seizure and unavailable history of parenteral suicide attempt. J Emerg Trauma Shock 2011; 4(1): 132-4.